« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ШВИДКА ОСВІТА ДЛЯ ВПО

ШВИДКА ОСВІТА ДЛЯ ВПО

Профспілка будівель­ників України (ПРОФ­БУД), її Київська обласна організація за фінансової участі європейських проф­спілок організували ко­роткострокові курси буді­вельних професій для ВПО та всіх бажаючих. Гарну справу підтримали Департамент освіти і нау­ки Київської облдержад­міністрації та керівни­цтво «Броварського про­фесійного ліцею».

Вже відбулось кілька випусків фахівців, зокре­ма, у м. Хмельницькому пілотна група слухачів пройшла навчальний курс з професії «Монтаж­ник металопластикових конструкцій». У Бровар­ському ліцеї випустили першу групу монтажни­ків-сантехників. За слова­ми керівників ПРОФБУ­ДУ, найближчим часом заплановані навчання зварювальників в Черні­гівській, Полтавській, Харківській, Хмельниць­кій областях. Також буде продовжено підготовку фахівців із визначених напрямів сантехників та плиточників.

Курси безкоштовні, вони в першу чергу орієн­товані на тих, хто через ві­йну змушений покинути домівку, або втратив робо­ту і хоче опанувати нову професію. На період на­вчання зарахованим до групи надається можли­вість безоплатного прожи­вання у гуртожитку на­вчального закладу, де вони вчаться.

Звісно, у наші нелегкі часи це викликає подив. Ті, хто закінчив курси, щиро вдячні усім причет­ним до такої гуманітарної місії. А ще висловили їм свої побажання щодо орга­нізації процесу підготов­ки фахівців-будівельників у подальшому.

Відбулась жвава та за­цікавлена розмова, в який взяли участь курсисти, їх вчителі, а також голова Профспілки будівельни­ків Київської області Га­лина Бондарчук, директор Броварського професійно­го ліцею Микола Ладан і начальник відділу профе­сійної, фахової передви­щої і вищої освіти, науки та інноваційної діяльнос­ті Департаменту освіти і науки КОДА Ніна Гуляй, яка наголосила: «Сьогодні країна потребує робочих рук. Робітнича кваліфіка­ція потрібна як для лю­дей, так і для держави. Ба­жаю усім зробити свій внесок у повоєнну відбу­дову країни. Спасибі профспілкам за ініціати­ву, які навіть у тилу знахо­дять можливість набли­жати нашу перемогу».

Микола Ладан зазна­чив, що всі, хто пройшов навчання з мікронавичок у навчальних закладах і отримав Сертифікат, вно­сяться до спецреєстру, отже, в європейських кра­їнах цей Сертифікат дає право на працевлаштуван­ня і розглядається як сві­доцтво кваліфікації пра­цівника.

Ми бачимо, що у бага­тьох, хто закінчив навчан­ня, виникає бажання вчи­тись далі і опанувати на­вички з інших професій, тому наша мета продо­вжувати таке короткотер­мінове навчання за під­тримки профспілок.


Микола Подопригора:

Хочу подякувати за таку ініціативу в та­кий складний час. Ми тут в процесі по­знайомились з хлопцями, спрацю­вались, вже сколо­тили бригаду. Є по­бажання збільшити напрями, за якими готують будівельників. На сьогоднішній день в країні брак робочих рук, тому потрібні наприклад, маляри, штукатури, покрівельники та ін.

Олексій Солоненко:

Я працюю технічним керівником з на­вчання монтажників гіпсокартонних конструкцій в одній з будівельних фірм, тому знаю, як бага­то зараз роботи на будівництві. Про­грама навчання у нас була спланова­на так, що 20% було теорії, а 80% – практики. Це добре, що профспілки навіть у такий складний для дер­жави час турбують­ся про своїх грома­дян.

Роман Максимов:

Насамперед хотілось для себе зрозуміти, як все ж таки вдається працівнику зробити таку красу, коли в домі і затишок, і все надійно працює. Вірю, що навички, які ми тут отрима­ли, будуть корисни­ми. Адже відбудовувати країну після війни доведеться нам. Ми відчули, що дійсно займаємось важ­ливою та корисною для держави спра­вою. Подяка за це профспілкам!

 

ХАБ МІНІ-НАВИЧОК ПРОФБУДУ ДІЄ

У «Броварському професійному ліцеї» (Київська область) відбулась церемонія вручення сертифікатів про закінчення курсів освітнього хабу неформального професійного навчання мікронавичкам у буді­вельній справі за професією «Лицю­вальник-плиточник».

Десятиденні курси були організо­вані у рамках ініціативи Профспіл­ки будівельників України щодо про­ведення у форматі хабу профнавчан­ня мікронавичкам і підготовки фа­хівців з професій будівельно-мон­тажного напряму. На початку січня поточного року голова Профспілки будівельників України Василь Ан­дреєв та директор Броварського про­фесійного ліцею Микола Ладан під­писали Угоду про співпрацю, яка пе­редбачала організацію та проведен­ня хабів з професій: лицювальник- плиточник та монтажник санітарно- технічних систем і устаткування.

У березні цього року між Проф­спілкою будівельників України та Департаментом освіти і науки Київ­ської Обласної державної адміні­страції було укладено Меморандум про співпрацю в рамках хабу нефор­мального професійного навчання мі­кронавичкам з професій будівельно- монтажного напряму.

З успішним завершенням курсу навчання слухачів привітали на­чальник відділу Департаменту осві­ти і науки КОДА Ніна Гуляй, дирек­тор ДПТНЗ «Броварський професій­ний ліцей» Микола Ладан, голова Профспілки будівельників Київ­ської області Галина Бондарчук.


Вони висловили надію, що ці ко­роткострокові курси для де кого ста­нуть першою сходинкою діяльності у будівельній галузі, а також допо­можуть у повоєнній відбудові краї­ні.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ГУМАНІТАРКА З АВСТРІЇ

Делегація Об'єднання ав­стрійських профспілок привезла до нашої країни чергову гуманітарну до­помогу.

До складу делегації вхо­дили: Маркс Штромаєр – міжнародний секретар Об'єднання австрійських профспілок (ОАП), Роберт Валасінскі – член перего­ворної команди ОАП, Ро­берт Лаймер – депутат На­ціональної ради Австрії від соціал-демократів, член комітету австрій­сько-української дружби, Юлія Музіц – співробіт­ник ОАП.

В облпрофраді відбулася зустріч австрійської деле­гації з головами обласних організацій галузевих профспілок краю.

Відкриваючи зустріч, го­лова Закарпатської облас­ної ради профспілок Іван Зелінський наголосив, що контакти профспілок України і Австрії набува­ють дедалі більшого роз­витку і наповнюються конкретними справами.

У ході взаємозацікавле­ної дискусії представни­ки обох сторін обміняли­ся своїми думками щодо ролі профспілок у сус­пільстві, соціального партнерства з владою і ро­ботодавцями, соціально­го захисту працюючих, участі в протестних акці­ях, організаційно-фінан­сової та інформаційної роботи профспілок, допо­моги Збройним Силам України та вимушено пе­реміщеним особам в пері­од війни, оздоровлення ді­тей, тощо.

 

ЗУСТРІЧ В ОДА

У ході перебування ав­стрійської делегації депу­тат Національної ради Австрії Роберт Лаймер зу­стрівся з керівництвом області.

Віктор Микита – голова Закарпатської ОДА – пе­редусім наголосив, що сьогодні Україна виборює не лише свою незалеж­ність і суверенітет. Висо­кою ціною вона захищає загальнолюдські цінності й демократичні європей­ські ідеали. Він висловив вдячність парламента­рям Австрії за офіційне визнання Голодомору злочином сталінського режиму та закликав сьо­годні посилити допомогу Україні.

Своєю чергою Роберт Лаймер зазначив, що на­пад путінської росії – це найбільший цивілізацій­ний виклик і злочин після Другої світової війни, тому важливо, щоб не тільки Європа, але й увесь світ розуміли це та підтримували Україну.

Він запевнив, що Австрія продовжить програми до­помоги біженцям. Окре­мо він наголосив, що їхня країна підтримує євроін­теграційні процеси, котрі тривають в Україні.

Петро Добромільський, заступник голови Закар­патської ОДА, разом із Ро­бертом Лаймером відві­дали один із центрів про­живання вимушених пе­реселенців в Ужгороді,

поспілкувалися з ними та висловили їм свою під­тримку.

ПІДГОТУВАВ СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.

27.05.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання