« на головну 25.04.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1248)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»

ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

НОВА ПРОФЕСІЯ ЗА 10 ДНІВ

НОВА ПРОФЕСІЯ ЗА 10 ДНІВ

Як з’ясувалося, це абсо­лютно реально. Таку можливість надає за­проваджений Проф­спілкою будівельників України освітній проект – Хаб неформального професійного навчання мікронавичкам у буді­вельній справі на базі Броварського профе­сійного ліцею.

Слухачі спочатку самі не вірили, особливо, коли ді­зналися, що здобуття нової професії безоплатне. Лише коли прийшли на перше за­няття в сучасно обладнані виробничі класи, перекона­лися у правильності зробле­ного вибору.

У кожній справі важли­во дати правильний старт. Це зробив голова Профспіл­ки будівельників України Василь Андреєв, який роз­повів 12 слухачам першої навчальної групи монтаж­ників санітарно-технічних систем і устаткування про проєкт і кваліфікаційні на­вички, які вони завдяки на­вчанню можуть здобути. І проєкт цим не обмежуєть­ся, в ліцеї проводиться на­бір до групи на ще одну де­фіцитну будівельну спеці­альність лицювальник- плиточник, а з деяким ча­сом навчатимуть зварю­вальників у Чернігівській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій областях. Курси, запропоновані Профспілкою будівельни­ків, підійдуть перш за все людям, які змушені були покинути свою домівку, втратили роботу та шука­ють нову, тим хто бажає опанувати нову професію і швидко почати заробляти. Важливим є і те, що меш­канцям інших міст нада­ється безкоштовне прожи­вання.

Стратегічне ж завдання Профспілки в організації таких курсів – це запуск цілої системи набуття мі­кронавичок. «Ми намагає­мося разом з роботодавця­ми, які надають нам лю­дей, що мають практичні навички, залучити і дер­жавний інтерес до запуску таких програм. Чому це важливо? Тому що віднов­лення України після війни може тривати значний проміжок часу. Для того, щоб його пришвидшити, нам потрібно уп’ятеро збільшити кількість пра­цівників в будівельній га­лузі. А їх фактично немає де брати, окрім як навчи­ти нових людей будівель­ним професіям. Людей, які мають ставати до робо­ти завтра, не треба навча­ти протягом 2-х років. Більшість професійних навичок можна набути у стислі строки або на ви­робництві, або завдяки та­ким курсам, як наші. Ми сподіваємось, що це долу­чить і роботодавців і дер­жаву до такої справи. Ми поширюємо інформацію про такі можливості і ба­чимо підтримку серед на­ших сестерських профор­ганізацій із ЄС, США, Ав­стралії, Канади. Очікує­мо, що наші зусилля бу­дуть оцінені і працівника­ми будівельної галузі. І треба відверто сказати, що це ще й потужний мо­тиваційний інструмент до профспілкового член­ства», – говорить Василь Андреєв.

Нагадаємо, що пілотна група слухачів навчально­го курсу «Монтажник ме­талопластикових кон­струкцій» у Хмельницько­му вже завершила навчан­ня. Впродовж 10 днів сту­денти навчалися встанов­лювати та регулювати ві­кна і вже зараз готові ста­вати до роботи.

Бажаючі підвищити кваліфікацію мають звернутися за тел. 0986246075.

ЮРІЙ РАБОТА, ФОТО АВТОРА

 

ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ: ЩО РАДИТЬ ДЕРЖПРАЦІ?

Охолоджувальний мікроклімат — поєднання параметрів мікроклімату, при якому відбувається зміна теплообміну організму, що призво­дить до появи загаль­ного або локального дефіциту тепла в організмі.

В умовах охолоджуваль­ного мікроклімату знахо­диться велика кількість людей, які зайняті робота­ми на відкритому повітрі в холодний період року. Це газовики, будівельники, енергетики тощо. Особливо несприятливими умовами характеризуються роботи, які виконуються на холодо­комбінатах (низькі темпе­ратури повітря поєднують­ся з його високою віднос­ною вологістю (80–95%) при малій рухомості, що при­зводить до швидкого за­гального переохолодження організму.

Піл час роботи в умовах охолоджувального мікро­клімату знижується за­гальна опірність організ­му до розвитку ряду захво­рювань, виникають про­студні захворювання, мо­жуть виникати захворю­вання периферичної нер­вової та м’язової систем, алергії, радикуліти, не­врити, міозити та інше, що може бути причиною збільшення виробничого травматизму.

Відповідно до наказу МОЗ України «Про затвер­дження Порядку прове­дення медичних оглядів працівників певних кате­горій» від 21.05.2017 р. №246 знижену температу­ру повітря (виконання ро­біт в приміщенні та робо­ти на відкритих площад­ках) віднесено до переліку шкідливих та небезпеч­них факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з яки­ми обов’язкові попередній та періодичні медичні огляди працівників, які проводяться з метою запо­бігання професійним за­хворюванням. Відповідно до додатку 4 п. 5.8 періо­дичні медичні огляди не­обхідно проводити з пері­одичністю 1 раз на рік.

Під час попереднього медогляду осіб (під час прийняття на роботу) за­кладу охорони здоров’я треба брати до уваги пере­лік протипоказань до ро­боти в умовах впливу хо­лодового чинника.

Для попередження мож­ливого переохолодження працюючих в холодний пе­ріод року та у неопалюва­них приміщеннях необхід­но забезпечувати:

• виділення спеціаль­них місць для обігріву, встановлення засобів для швидкого та ефективного обігрівання верхніх і ниж­ніх кінцівок (локальний променево-контактний об­ігрів та інше);

• влаштування повітря­них або повітряно-тепло­вих завіс;

• встановлення вну­трішньо змінного режиму праці та відпочинку, що передбачає можливість перерв для обігріву;

• забезпечення працюю­чих засобами індивідуаль­ного захисту (теплий спе­цодяг, спецвзуття, рукави­ці та інше).

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

 

ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСТІЙНО ПІДТРИМУЮТЬ ЗСУ ТА ВПО ТА НАДАЮТЬ ЇМ ДОПОМОГУ

ЗВ’ЯЗКІВЦІ

Нещодавно профорганізація Закарпатської дирекції у складі Профспілки працівників зв’язку АТ «Укрпошта» отримала благодійну фінансову до­помогу від Профспілки працівників Групи пошти Японії. Її направили для людей, що вимушені були залишити рідні домівки та знайшли прихисток у Закарпатті.

Допомогу від галузевої профспілки Японії через профспілкову організацію дирекції було вручено ВПО- членам профспілки, які нині живуть і працюють у Закарпатті.

На знак шани й подяки японським колегам профспілкова організація Закарпатської дирекції «Укрпошти» підготувала лист вдячності.

Сергій БАРАНЧИКОВ, Закарпатська обл.

 

АТОМНИКИ

Наші захисники, які боронять країну від ворога, отри­мали чергову допомогу від ДП «НАЕК «Енергоатом»: бійцям окремої механізованої бригади ім. Короля Да­нила передали два авто: пікап Ford Ranger для вико­нання бойових завдань та спеціалізований мобільний прально-душовий комплекс для поліпшення побуто­вих умов українських бійців на передовій.

«Ми спільно працюємо, і всі разом наближаємо нашу Перемогу», – наголосив голова первинної профспілко­вої організації Енергоатома Олексій Лич.

Помічник командира «королівської» бригади майор Іван Татауров щиро подякував Енергоатому за регу­лярну допомогу Збройним Силам України, які ни­щать ворога і наближають нашу Перемогу.

АТОМПРОФСПІЛКА

 

БУДІВЕЛЬНИКИ

Штаб з гуманітарної до­помоги ПРОФБУД відпра­вив до м. Костянтинівка і м. Дружківка гуманітар­ний вантаж для профспіл­чан будівельників та їх ро­дин: ліки, засоби гігієни, дитяче харчування, інші необхідні речі. Подяка за допомогу Голові Профко­му «НСК Олімпійський» Олександру Гончаренко.

Штаб з гуманітарної до­помоги ПРОФБУД продо­вжує гуманітарну місію! Спільними зусиллями ми переможемо у війні! Слава Україні!

ПРОФБУД

 

 

10.03.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання