« на головну 16.10.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1125)
23
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»

ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

Ч оловік, 35 років, за­лишає рідне місто та їде працювати до Польщі. Саме так виглядає типовий мігрант, який виїжджає з України в пошуках кращої роботи. Більшість з виїж­джаючих – будівельники. Та чи завжди робота за кор­доном є кращою?

Профспілка працівників бу­дівництва і промисловості будівельних матеріалів Укра­їни (ПРОФБУД) постійно від­стежує тенденції на ринку праці в Україні та за кордо­ном, досліджує проблеми дис­балансу в частині умов праці, заробітної плати, трудової мі­грації і питання безробіття. Підсумки та результати дослі­дження профспілка обговори­ла з ключовими партнерами на вже традиційній щорічній конференції, що відбулася 19 серпня у м. Одесі.

Пандемія коронавірусу та періодичні карантини створи­ли напружену ситуацію на ринку праці в країні. Водно­час, попри всі перепони, спри­чинені пандемією, за офіцій­ними даними агенцій з пра­цевлаштування за кордоном, тільки за І півріччя 2021 року на роботу за кордон працевла­штували 54 тис. мешканців Одеської області. Переважна більшість працевлаштованих – моряки та будівельники.

Експерт із питань міграції ПРОФБУДу Олег Борисов виді­ляє два основних мотиви трудо­вої міграції будівельників: по­шук вищого рівня доходу та від­сутність належних умов та без­пеки праці. Водночас українські будівельники виїжджають на гірші, ніж стандартні для ринку ЄС, умови праці, навіть якщо зарплата всього вдвічі вища. Не­постійна, нестабільна та нефор­мальна зайнятість також суттє­во впливають на процес трудо­вої міграції будівельників.

За словами голови ПРОФ­БУДу Василя Андреєва, мігра­ційні процеси в будівельному секторі є актуальним питан­ням для багатьох країн Євро­пи та світу. Відсутність на­лежного захисту мігрантів, які приїжджають до іншої країни, є приводом для нехту­вання нормами безпеки з боку роботодавців, що часом спри­чиняє трагічні наслідки.

 

1 ВЕРЕСНЯ В АПСВТ

1 вересня в Академії праці, соціальних від­носин і туризму відбу­лися урочистості з на­годи Дня знань. До дружньої академічної родини приєдналися майже 400 слу­хачів, які навчатимуться за сучасними освітніми програ­мами бакалаврів і магістрів.

Від імені голови ФПУ студен­тів і викладачів привітав та пе­редав цінні подарунки заступ­ник голови Євген Драп’ятий.

Звертаючись до слухачів, він зокрема наголосив, що процес навчання, – це шлях поступу, відкриття чогось нового, над­бання нових друзів, початок ре­алізації самих себе в обраній спеціальності. Це прекрасна на­года отримати недоступні рані­ше професійні знання та вмін­ня завдяки прекрасним викла­дачам Академії. Тому треба сміливо і твердо йти вперед здобуваючи освіту. Лише той хто має бажання навчатися но­вому, може досягти високого освітнього рівня, який відкри­ває перед людиною цілий світ. У 2021/2022 навчальному році в межах кожної спеціальності Академія запропонувала слуха­чам нові сертифікатні програ­ми й індивідуальні траєкторії навчання, що відповідають су­часним тенденціям національ­ного та світового ринку праці, а саме: Профспілковий правник, Фінансово - економічна безпека, Медіація та управління кон­фліктами, Інтернет - маркетинг, Фінансово-правова безпека, Круїзний туризм та яхтинг, Ку­рортний і СПА - туризм тощо. Крім того, Академія вперше за­пропонувала викладання на­вчальних дисциплін англій­ською мовою, наприклад «Між­народне інвестиційне право», «Міжнародне спортивне пра­во», «Міжнародне комерційне право», що відкриває додаткові можливості та перспективи успішної реалізації в професій­ній діяльності майбутніх ви­пускників. Також цього року вступники вперше мали мож­ливість обрати навчання за польсько-українською програ­мою, яка передбачає вступ без ЗНО. Для профспілкових акти­вістів і працівників та членів їхніх родин Академія запропо­нувала ексклюзивну знижку на оплату навчання 30%, – зазна­чив у своєму виступі ректор Академії Віктор Литвиненко.

За традицією, особливу увагу приділили тим, хто тільки-но розпочинає свій шлях сходинка­ми професійного розвитку: для першокурсників відбулась уро­чиста посвята в студенти.

Гостей свята також привітали голова наглядової ради Академії Олександр Черниш і голова Все­української профспілки «Футбол України» Ігор Гатаулін, який привітав присутніх і вручив по­дарунки для занять спортом.

 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ПІДТВЕРДЖЕНО

Відповідно до Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності, підтверджен­ня репрезентативності суб’єктів сторін проф­спілок та організацій роботодавців, затвер­дженого наказом Національної служби посе­редництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, Комісією відділення Національної служби посередництва і примирення в Сум­ській області здійснено оцінку відповідності критеріям репрезентативності Сумської об­ласної ради професійних спілок на територі­альному рівні для участі у колективних пере­говорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповід­них органів соціального діалогу.

20 серпня начальник відділення НСПП у Сумській області Андрій Фролков урочисто вручив свідо­цтво голові облпрофради Тетяні Євдокимовій.

Вітаємо усіх спілчан області з підтверджен­ням права представляти інтереси трудових колективів у переговорах з роботодавцями.

СУМСЬКА ОБЛПРОФРАДА

05.09.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.10.2021 21:16

08.10.2021 21:15

05.09.2021 22:03

05.09.2021 22:02

05.09.2021 22:01

29.08.2021 22:46

15.08.2021 22:50

15.08.2021 22:49

15.08.2021 22:48

15.08.2021 22:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання