« на головну 14.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Профспілки проти послаблення державного нагляду у сфері праці

Профспілки проти послаблення державного нагляду у сфері праці

СПО об’єднань проф­спілок не погодив про­єкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», який розгля­дався Урядом 8 липня і яким передбачаються чергові обмеження ді­яльності державних ін­спекторів праці.

П опередньо СПО об’єднань профспілок опра­цював зазначений проєкт постанови, під­готовлений Мінеконо­міки, та вніс до нього низку сут­тєвих зауважень та пропозицій. Однак, профільним урядовим комітетом позицію профспілок грубо проігноровано, жодну з профспілкових пропозицій не було враховано, а лише взято до відома.

Які ж зміни запропоновано постановою Уряду? Насамперед, вони стосуються обмежень щодо:

• повноважень державних інспекторів праці на здійснення ними інспекційних відвідувань підприємств та реагування на порушення законодавства про працю, в тому числі на звернен­ня громадян за результатами громадського контролю проф­спілок;

• здійснення позапланових перевірок (відповідно до ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері гос­подарської діяльності»);

• періодичності зазначених заходів та проведення перевірок лише з питань виявлення неоформлених трудових відносин.

Слід окремо зазначити, що постанова виключає із загаль­ного переліку підстави для здій­снення інспекційних перевірок:

• за даними Держстату України щодо наявності на під­приємстві заборгованості із за­робітної плати;

• за інформацією Пенсійно­го фонду щодо роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної або не нара­ховують її протягом звітного мі­сяця та не проводять індексацію зарплат.

З огляду на це, на засіданні Уряду Голова СПО об’єднань профспілок Григорій Осовий у своєму виступі нагадав присут­нім, що Урядом у попередні роки було внесено цілу низку поправок до постанов та Поряд­ку здійснення державного контролю за додержанням зако­нодавства у сфері праці. Але цими змінами фактично було знівельовано діяльність інспек­торів, зокрема проведення ними перевірок умов праці на підпри­ємствах.

Куди ж звертатись працівни­кові у випадку порушення його прав, якщо Держпраці здійсню­вати такі повноваження заборо­нено? А нам відомо, що десятки тисяч працівників потерпають від порушення своїх трудових прав з боку роботодавців. Про це свідчить профспілковий моніто­ринг ситуації в трудових колек­тивах.

Окрім загрози порушення трудових прав, сьогодні постає ще один важливий аспект – за­гроза порушення норм і правил безпеки в умовах поширення ко­ронавірусної інфекції.

Там, де діє профспілкова ор­ганізація, та в рамках колектив­но-договірних відносин, звісно, відбувається спонукання робо­тодавця до виконання належ­них йому обов’язків, а там, де немає профспілок, люди лиша­ються незахищеними. І відтепер з боку держави також знищуєть­ся контроль в цій справі.

Тому, на переконання проф­спілок, внесені Урядом пропози­ції виглядають як крок до посла­блення з боку держави контро­лю за додержанням законодав­ства у сфері праці, що є непри­пустимим.

Григорій Осовий привернув увагу членів Уряду до того фак­ту, що Україна через порушення нею прав державних інспекто­рів праці вже двічі – у 2017 і 2018 роках – потрапляла до звіту Ко­мітету Конференції із застосу­вання стандартів МОП.

Крім того, Комітет експертів МОП у 2019 році «наполегливо закликав Кабінет Міністрів України вжити необхідних захо­дів та провести відповідні рефор­ми для приведення служб ін­спекції праці та національного законодавства України у відпо­відність до положень конвенцій МОП №№ 81, 129, а також забез­печити неприйняття надалі до­даткових обмежень на проведен­ня безперешкодних перевірок. «Я, як кандидат від України, брав участь у зазначеному засі­данні Комітету і можу відпові­дально заявити, що українсько­му Уряду фактично було показа­но жовту картку. І ось знову Уряд наступає на ті самі граблі», – наголосив Григорій Осовий.

Тому, виступаючи на засідан­ні Уряду 8 липня, профспілко­вий лідер наголосив: якщо про­єкт постанови буде ухвалено в запропонованій редакції, мож­на передбачити, що Уряду знову доведеться звітувати у Женеві з цього питання, що аж ніяк не до­дасть авторитету нашій країні.

Профспілки наполягатимуть: якщо є скарга працівника або звернення профспілки за ре­зультатами виявлених пору­шень умов праці, а також необ­хідність їх усунення за допомо­гою держінспектора, ніяких за­борон для цього не повинно бути. Насамперед, маємо захис­тити людину!

Тому профспілки пропону­ють зміни до Порядку здійснен­ня державного контролю за до­держанням законодавства про працю, затвердженого постано­вою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823, опрацьову­вати як окремий проєкт спільно із сторонами соціального діало­гу й експертами Міжнародної організації праці.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • КОМЕНТАР

Григорій ОСОВИЙ, Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України:

«Саме зараз, у період бороть­би з пандемією коронавірусу, спостерігаємо значну кількість порушень роботодавцями умов праці. Попри заборону працівників звільняють з ро­боти, відправляють у безоплатні відпустки або не ви­плачують зарплати. І такі ви­падки непоодинокі. Тому в цей складний період послаблення повноважень єдиного у дер­жаві наглядового органу за дотриманням законодавства про працю є алогічним та не відповідає вимогам часу й ре­альній ситуації на ринку праці. Це може бути розцінено як намагання «прикрити» поруш­ників законодавства».

 

Уряд налаштований на конструктивний діалог із профспілками

Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у лис­ті до Голови Федера­ції профспілок України Григорія Осового.

П рем’єр - міністр наголоcив, що об’єднання зусиль державної влади, бізнесу та сус­пільства є основою як для подолання викликів сього­дення у вигляді пандемії та економічної кризи, так і для ре­алізації довгострокових за­вдань соціально-економічного розвитку держави та благопо­луччя її громадян.

Денис Шмигаль підкреслив, що у ході розроблення Програ­ми діяльності Кабінету Міні­стрів України головним було визначено прагнення сформу­вати основу для подальшого підвищення рівня добробуту населення шляхом повноцінно­го розвитку всіх секторів еконо­міки. З метою поетапного до­сягнення економічного зрос­тання триває робота над розро­бленням Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік та Серед ­ньострокового плану дій Уряду на 2021–2023 роки, що включа­тимуть деталізовані заходи з визначенням виконавців і стро­ків реалізації, а також розра­хунків вартості здійснення та­ких заходів.

Під час підготовки зазначе­них документів будуть опра­цьовані пропозиції, отримані від бізнесу, суспільства, які буде враховано за наявності відповідного фінансового ре­сурсу та можливості реалізації в умовах сьогодення.

Глава Уряду запропонував профспілкам долучитися до цієї роботи, надавши Кабінету Міністрів або безпосередньо відповідним міністерствам де­тальні пропозиції та розрахун­ки фінансових витрат і перед­бачуваного ефекту.

«Сподіваюсь на конструктив­ний діалог», – наголосив у листі Прем’єр - міністр.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

20.07.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання