« на головну 04.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки

Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки

10 квітня у Верховній Раді України відбулися парла­ментські слухання на тему «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки».

Б ільш ніж півтисячі освітян, на­уковців, представників влади і роботодавців зібралися для об­говорення ключових проблем у сфері освіти і науки, розв’язання яких забезпечить збалансований розвиток і збереження людського капіталу в Україні, ефективне використання інтелектуального потенціалу та сприятиме створенню конку­рентоспроможної ринкової економіки.

Участь у парламентських слуханнях взя­ла делегація від Профспілки працівників освіти і науки України на чолі з головою Профспілки Георгієм Трухановим.

Консолідовану думку Профспілки з висо­кої трибуни Ради виголосила заступник го­лови Профспілки, голова профкому студен­тів КНЕУ ім. Вадима Гетьмана Ольга Чаба­нюк. У своєму виступі вона наголосила, що проблема розвитку людського капіталу тіс­но пов’язана із забезпеченням умов для здо­буття громадянами України якісної освіти. Тут гострими залишаються проблеми з рів­нем оплати праці педагогічних, науково-пе­дагогічних та інших працівників, стипендій студентам. Також капіталовкладення ма­ють виділятися на підготовку фахівців та робітничих кадрів закладами вищої та про­фесійно-технічної освіти.

Ольга Чабанюк зазначила, що належно­му фінансовому забезпеченню розвитку людського капіталу сприятиме відображен­ня в рішенні парламентських слухань зазна­чених проблем та доручення Уряду, органам виконавчої та законодавчої влади, відповід­ним комітетам Верховної Ради України про­позицій ЦК Профспілки, спрямованих зазда­легідь до профільного комітету, та їх повна реалізація.

Позиціювання України в міжнародних рейтингах свідчить, що наявність освіченого працездатного людського ресурсу залиша­ється конкурентною перевагою національ­ної економіки, а стан його використання та збалансований розвиток є визначальним фактором посилення її інноваційної спро­можності. Проте, Україна неефективно ви­користовує свій освітній, інноваційний та науковий потенціал для економічного зрос­тання та забезпечення конкурентоспромож­ності на регіональному (субрегіональному) і глобальному рівнях.

Нагальною залишається проблема визна­чення пріоритетів розвитку суспільства і держави, формування ефективної системи стратегічного планування в Україні та дер­жавної стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності.

Результатом дискусії під час парламент­ських слухань стали рекомендації щодо комплексних змін до законодавства, спрямо­вані на вирішення проблем у сфері освіти і на­уки, що дозволить зберегти, збалансовано розвивати та управляти людським потенціа­лом і людським капіталом. Окремими пунк­тами до документа внесено питання забезпе­чення ефективного використання новітніх ІКТ у сфері освіти і науки, забезпечення якіс­ним харчуванням у закладах освіти, подолан­ня дисбалансу між підготовкою кваліфікова­них робітників і фахівців з вищою освітою та потребами ринку праці, ключові проблеми у сфері науки та інноваційної діяльності.

ІННА МИХАЛЬЧЕНКО,

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Тільки страйком можливо захистити свої права?

У відповідь на заборгованість із заробітної плати протягом 2 місяців кранівники двох столичних будівельних майданчиків зупинили роботу.

квітня члени профспілкової організа­ції кранівників у складі Профспілки працівників будівництва і промисло­вості будівельних матеріалів України провели попереджувальний страйк на будівельних майданчиках торговельно­го центру Ocean Mall та ЖК «Метрополь».

За словами кранівника Віталія, який працює на будівельному майданчику еліт­ного житлового комплексу, працівники вже більше місяця не отримують заробіт­ної плати: «Ми попереджали нашого робо­тодавця на початку березня про те, що якщо він не виплатить нам зарплату, ми зупинимо роботу. На будівельному май­данчику розміщено три баштових крани і сьогодні всі вони не працюють!».

Завдяки страйку менеджер на будівни­цтві торгового центру вийшов на діалог із профспілкою та запевнив, що протягом дня керівництво знайде рішення поточної ситуації. Адміністрація будівельного май­данчика «Метрополь» запросила кранів­ників на персональну розмову, в ході якої так само пообіцяла вирішити проблему.

Солідарну підтримку кранівникам, що зупинили роботу, висловили голова Проф­спілки кранівників України Василь Дин­ник та його заступник Ігор Якубович, пра­цівники, члени Профспілки будівельни­ків України.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА

І ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ

Василь Андреєв, голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України:

«Після попереджувального страйку нові члени при­єдналися до нашої профспілки. Усі разом ми розро­бимо план дій для подальшого запобігання пору­шенням прав робітників з цих будмайданчиків. Допоки гарантії погашення заборгованості із зарплати не будуть надані фірмою «Альтіс», Профспіл­ка тиснутиме на роботодавця і контролюватиме ви­конання ним трудового законодавства. На жаль, «Альтіс» – не єдиний підрядник будови Ocean Mall на станції метро «Либідська», який заборгував за­робітну плату кранівникам. Фірма «Рентакран» та­кож порушує права кранівників на своєчасну ви­плату винагороди за працю. Єдиним дієвим спосо­бом захисту своїх прав є об’єднання в профспілку».

 

Соціальна напруга у шахтарських регіонах досягла критичної межі

У зв’язку з поглибленням катастрофічної ситуації, що склалася у вугільній промис­ловості України, постійним недофінансу­ванням галузі та загостренням соціальної напруги в трудових колективах шахтар­ських регіонів Голова Федерації проф­спілок України Григорій Осовий і голо­ва Укрвуглепрофспілки Віктор Турманов звернулися з листом до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з про­ханням долучитися до розв’язання на­гальних шахтарських проблем і терміно­вого проведення наради з цих питань.

У листі, зокрема, зазначається, що незважаючи на численні звернення Профспілки працівни­ків вугільної промисловості України до Кабі­нету Міністрів України, відповідних органів виконавчої влади стосовно негайного вжиття термінових заходів із стабілізації фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору вугільної галу­зі, пропозиції профспілок залишаються нереалізованими: не внесено запропоновані зміни до Закону України «Про Дер­жавний бюджет України на 2019 рік» у частині збільшення коштів на державну підтримку вугледобувних підприємств, зокрема часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, на капітальне будівництво, технічне переоснащення, охорону праці тощо.

Зазначається, що у Держбюджеті–2019 на фінансуван­ня галузі передбачено лише 34% від необхідних бюджет­них коштів, заявлених Міненерговугілля за підтримки Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Дотепер не врегульовано питання щодо сталого забезпе­чення в поточному році сплати державними вугледобувними підприємствами за спожиту електроенергію. На сьогодні май­же всі державні вугледобувні підприємства отримали попе­редження про відключення постачання електричної енергії виробничим підрозділам. Разом з тим, з передбачених відпо­відно до прийнятого Розпорядження Кабінету Міністрів Укра­їни від 30 січня 2019 року 450 млн грн на часткове погашення боргів державних вугледобувних підприємств за спожиту електроенергію, підприємствам надійшло тільки 280 млн грн.

Крім того, заборгованість із заробітної плати працівни­кам державних вугледобувних підприємств набула хроніч­ного характеру.

Соціальна напруга в трудових колективах і шахтарських регіонах досягла критичної межі, що загрожує виникненням стихійних надзвичайних заходів та протестних акцій з не­передбачуваними наслідками. «З метою упередження по­дальших масових соціальних протестних дій, забезпечення трудових і соціально-економічних прав і гарантій шахта­рям, перетворення державного сектору вугільної промисло­вості на ефективну складову української економіки просимо Вас, шановний Володимире Борисовичу, безпосередньо до­лучитися до розв’язання катастрофічної ситуації в держав­ному секторі вугільної галузі та провести нараду з питань вжиття реальних заходів щодо стабілізації діяльності дер­жавних вугледобувних підприємств за участю профспілок, міністрів енергетики та вугільної промисловості, фінансів, економічного розвитку і торгівлі, соціальної політики та го­лів Волинської, Донецької, Луганської і Львівської облдержадміністрацій», – зазначається в листі.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

22.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання