« на головну 20.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Проект постанови Уряду про затвердження «мінімального культурного кошика» потребує якнайшвидшого прийняття

Проект постанови Уряду про затвердження «мінімального культурного кошика» потребує якнайшвидшого прийняття

6 грудня відбувся V пленум ЦК Профспілки працівників культури України, учасники якого визначили завдання профспілкових організа­цій у зв’язку з ухваленням Держав­ного бюджету України на 2019 рік та обговорили дії із захисту трудо­вих прав і соціально-економічних інтересів членів профспілок.

У роботі пленуму взяли участь пред­ставники всіх структурних ланок Профспілки, члени ЦК Профспілки, а також заступник Голови Федера­ції профспілок України Олександр Шубін. Із звітами виступили міністр культури України Євген Нищук, виконавчий директор ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпа­нія України» Олександр Лієв, президент ПрАТ «Укрпрофтур» Сергій Стрілець, високопосадов­ці з Мінрегіону, Мінсоцполітики.

Доповідаючи з основного питання порядку денного, голова Профспілки працівників куль­тури України Людмила Перелигіна проаналі­зувала сучасний стан масштабного державно­го реформування, а також співпрацю і діалог із соціальними партнерами, який, за оцінкою більшості спілчан, у галузі є конструктивним.

Першочерговим питанням, над вирішенням якого працювала у звітному періоді (жовтень 2017 – грудень 2018 рр.) Профспілка, є оплата праці, своєчасна та в повному обсязі виплата заробітної плати. Насамперед, потребує якнай­швидшого прийняття постанова Кабінету Мі­ністрів України щодо затвердження «мінімаль­ного культурного кошика», а також надання культурної субвенції місцевим бюджетам, по­ширення освітньої субвенції на мистецькі шко­ли комунальної форми власності тощо.

У вирішенні соціально значущих питань Профспілка тісно співпрацює із соціальними партнерами: Мінкультури, Держкомтелерадіо, Мінмолодьспорту та разом з ними домагається збереження соціальних стандартів для спілчан.

Участь голови Профспілки Людмили Перели­гіної у засіданнях колегій та громадських рад мі­ністерств, у роботі атестаційної комісії Мінкуль­тури, зустрічі представників профактиву облас­тей з міністрами засвідчують готовність урядов­ців вирішувати соціальні проблеми працюючих.

Саме на підтримці подальшої співпраці з Профспілкою наголосив у своєму виступі мі­ністр культури Євген Нищук. Заслуговує на увагу приклад збільшення наприкінці поточ­ного року чисельності членів профспілки ПАТ «НСТУ», про що з трибуни пленуму поінформу­вав Олександр Лієв.

У ході обговорення акцентувалось на тому, що пропозицію Профспілки стосовно запрова­дження культурної субвенції Міністерством фі­нансів, на жаль, не підтримано через те, що міс­цевими бюджетами на розвиток культури виді­ляються немалі кошти. Тому пленум поставив завдання перед профспілковцями на обласно­му, районному, міському рівнях: брати активу участь у формуванні бюджетів та відстоювати позицію належного фінансування закладів культури.

Серед інших завдань, визначених постано­вою пленуму, слід виділити наступні:

– необхідність продовження співпраці з уря­довими структурами з метою затвердження по­станов Кабміну щодо «мінімального культур­ного кошика», підвищення заробітної плати працюючим на «лінії розмежування» у Доне­цькій та Луганській областях, а також виплати працівникам концертних організацій допомоги на оздоровлення під час надання щорічної від­пустки у розмірі посадового окладу, матеріаль­ної допомоги для вирішення соціально-побуто­вих питань та доплати за вислугу років;

– ЦК та регіональним організаціям Проф­спілки послідовно домагатися від народних депутатів України внесення законодавчих іні­ціатив стосовно виділення з Держбюджету міс­цевим бюджетам субвенцій на культуру та за­безпечення соціальних норм і нормативів у сфері фізичної культури і спорту;

– регіональним організаціям Профспілки забезпечити збереження її організаційних ла­нок при утворенні об’єднаних територіальних громад.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

На порядку денному – актуальні питання профспілкової роботи

6 грудня Центральна рада Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промис­ловості України організувала і провела у Києві семінар-навчання голів первинних, обласних і Київської міської організацій профспілки з актуальних питань профспілкової роботи.

П ро дії Федерації профспілок України на захист соціально-економіч­них прав та інтересів працюючих у сучасних умовах поінформував присутніх заступник Голови ФПУ Олександр Шубін. Він акцентував увагу на таких актуальних питаннях, як бюджетний процес та про­позиції профспілок до головного фінансового документа країни, відродження та розвиток вітчизняного виробництва, збереження трудового по­тенціалу та трудова міграція, соціальні гарантії. «Одна з головних тем сьогодні, – підкреслив він, – це переговорний процес з укладання Генеральної угоди на новий строк, врахування в цьому документі інтересів країни і працівників».

Про стан і подальший розвиток системи пенсійного забезпечення та соціального страхування розповів керівник управління соціального стра­хування і пенсійного забезпечення ФПУ Володимир Максимчук. Сучасні проблеми охорони праці та шляхи їх вирішення окреслив керівник депар­таменту охорони праці ФПУ Юрій Андрієвський.

Цього ж дня відбулося засідання президії ЦР Профспілки, на якому підбито підсумки навчання профспілкових працівників і активу в 2017/2018 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік. З інформацією виступив голова ЦР Профспілки Василь Мойсюк. З цього питання прийнято відповідну постанову.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

 

Зміцнення первинки задля ефективної діяльності

5 грудня відбувся пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки України з осно­вним питанням порядку денного «Про роботу організаційних ла­нок щодо зміцнення первинних профспілкових організацій як основи діяльності Профспілки».

Ч лени ЦК Профспілки з усіх куточків України зібралися обговорити питання зміцнення організації, яка захищає права та гарантії освітян, допомагає розібратися у постійних змінах законо­давства, надає юридичну допомогу та підтримку.

Голова Профспілки Георгій Труханов поінфор­мував про те, яким чином організація відстоювала видатки на освіту в головному кошторисі країни, що вдалося, а що потребує додаткових зусиль і спільних злагоджених дій усіх профспілкових ор­ганізацій. Зокрема, він зазначив, що в держбюдже­ті видатки на освіту передбачено на рівні 218 млрд грн, або 6,71% від ВВП, проти 7% затверджених за­коном «Про освіту».

З позитивів року, що минає, відзначено і під­биття підсумків виконання Галузевої угоди на 2016–2020 роки та внесення до неї змін у зв’язку з прийняттям нової редакції закону «Про освіту», низки інших законодавчих актів.

Щодо роботи ЦК Профспілки із проектами зако­нів, зазначалося, що наразі опрацьовано низку за­конопроектів, зокрема декілька редакцій проекту закону «Про повну загальну середню освіту», заува­ження до яких спрямовано до міністерства, а також до територіальних організацій з метою їх підтрим­ки. Профспілка наголошує на неприпустимості по­гіршення трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників закладів загальної серед­ньої освіти при його прийнятті.

Позитивним є й те, що у прийнятому 23 листо­пада держбюджеті на наступний рік є збільшення видатків: освітньої субвенції – до 69,6 млрд грн, тоб­то на 7,9 млрд грн; для підвищення розмірів оплати праці науково-педагогічних працівників; на фінан­сове забезпечення та підтримку освітніх та науко­вих програм, підключення інтернету в сільських школах, придбання шкільних автобусів, будівни­цтво спортивних споруд, басейнів. Передбачено ви­датки на оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти, виділено субвенцію на ство­рення та ремонт спортивних комплексів тощо.

Заступник голови Профспілки Любов Гарбарен­ко наголосила, що сьогодні особливої уваги потре­бує первинна профспілкова організація, адже вона є серцем трудового колективу. Далі йшлося про імідж Профспілки, новий тип профспілкового ліде­ра, систему профспілкового навчання, вдоскона­лення форм і методів ведення соціального діалогу на рівні закладу, об’єднаної територіальної грома­ди, району, міста, області.

Існують низка викликів, які профспілкові орга­нізації мають навчитися долати через пошук нових шляхів посилення ефективності дій, спрямованих на захист прав членів профспілок, консолідацію профспілкового руху, збереження його єдності. Це вимагає об’єднання організаційного і фінансового потенціалу, консолідації і координації дій, інфор­маційного прориву, врахування як традиційних ме­тодів боротьби і впливу на соціальних партнерів, так і запровадження нових, неординарних заходів.

Після виступів та обговорення пленум прийняв постанову, в якій виклав подальші кроки із збере­ження та зміцнення первинних профспілкових ор­ганізацій у закладах освіти, посилення їх ролі в за­хисті трудових, соціально-економічних прав та ін­тересів освітян і загалом в усіх напрямах діяльності.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

16.12.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання