« на головну 18.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1005)
06
Червень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Галузева угода в будівництві: збільшиться зарплата 640 тис. працівників галузі

Галузева угода в будівництві: збільшиться зарплата 640 тис. працівників галузі 28 вересня в Міністер­стві регіонального роз­витку, будівництва та житлово-комунально­го господарства України відбулось урочисте під­писання Галузевої уго­ди в будівництві та про­мисловості будівельних матеріалів на 2019–2020 роки між міністерством та Профспілкою праців­ників будівництва і про­мисловості будівельних матеріалів України.

Д окумент підписали за­ступник міністра ре­гіонального розвитку, будівництва та жит­лово-комунального господарства України Лев Парц­халадзе та голова Профспілки працівників будівництва і про­мисловості будівельних матеріа­лів України Василь Андреєв.

Зазначимо, що нова Галузева угода вже з 1 січня 2019 року до­зволить підвищити тарифні ставки більш ніж на 30%, забез­печити профспілкам та робото­давцям галузі ефективні інстру­менти переговорів щодо умов праці та відпочинку, безпеки ро­бочих місць та гарантій легаль­ної зайнятості, додаткових соці­альних гарантій та соціального розвитку.

Виходячи з того, що Галузева угода прямо або опосередковано впливає на гарантії на робочому місці для понад 644 тис. буді­вельників та виробників буді­вельних матеріалів, а також на життєві умови членів їх сімей, це стане одним з найпотужні­ших інструментів, який за під­тримки держави забезпечить збереження трудового потенціа­лу галузі, де найбільший рівень трудової міграції.

Колективні переговори щодо нової Галузевої угоди тривали більше 8 місяців і залучили бага­тьох експертів, профспілкових діячів, керівників підприємств галузі, які домовлялись про ба­ланс інтересів на ринку праці в галузі будівництва і промисло­вості будівельних матеріалів України.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Василь Андреєв, голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України:

«Нова Галузева угода в будівни­цтві стане основою не тільки для підвищення оплати праці для со­тень тисяч будівельників, а й по­тужним механізмом збереження трудового потенціалу галузі».

Лев Парцхаладзе, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України:

«Сьогодні дійсно очікувана по­дія. Ми підписали нову Галузеву угоду в будівництві. Наразі буді­вельна галузь потребує особли­вої підтримки та якісного врегу­лювання соціально-трудових відносин. Адже, на жаль, багато українських спеціалістів у буді­вельній сфері їдуть працювати за кордон. А ми маємо створити гідні умови оплати праці у нас, в Україні. Щоб були забезпечені робочі місця, зарплата виходи­ла з тіні, не було корупційних ризиків. І сьогодні ми робимо важливі кроки щодо цього».

 


Профспілка працівників культури братиме активну участь у Всеукраїнській акції протесту профспілок

Забезпечити активну участь представників Профспілки у Всеукраїнській акції протесту профспілок – таке рішення прийнято на засідан­ні президії ЦК Профспілки працівників культури України, що відбулось 26 вересня у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Г оловувала на засіданні голова Профспілки Людмила Перелигіна.

Нагадаємо, що рішен­ня про проведення Всеукраїнської акції протесту профспілок було ухвалене на засіданні Президії Федерації профспілок України 20 вересня. Акція відбудеться в два етапи. Перший, попереджувальний, етап – 9 жовтня у рамках Всесвітнього дня дій за гідну пра­цю в областях України, а саме в трудових коллективах, на під­приємствах і в організаціях, а з 16.00 – у формі публічних захо­дів в обласних центрах. Другий, заключний, етап – 17 жовтня, у Міжнародний день боротьби з бідністю, в м. Києві. Мітинг-хо­да розпочнеться на майдані Не­залежності у напрямку Кабіне­ту Міністрів і Верховної Ради України.

Було також створено органі­заційний комітет (штаб) підго­товки акції, до складу якого ввійшли представники галузе­вої Профспілки.

Також під час засідання пре­зидії ЦК Профспілки було роз­глянуто питання «Про стан за­безпечення трудових та соціаль­них гарантій працівників галу­зей культури в умовах децентра­лізації», доповідачем з якого ви­ступила Людмила Перелигіна, та «Про проект Державного бю­джету України», з якого допові­дала заступник голови Проф­спілки Галина Гайдук.

У доповідях та виступах чле­нів президії наголошувалось, що задля забезпечення передба­чених на державному рівні со­ціальних гарантій для праців­ників закладів культури, засо­бів масової інформації, органі­зацій фізичної культури та спорту обласним, міським, ра­йонним організаціям Проф­спілки вкрай необхідно активі­зувати співпрацю з депутатами місцевих рад усіх рівнів з ме­тою передбачення в місцевих бюджетах 2019 року зазначених виплат.

Було також вирішено вклю­чити до порядку денного засі­дання президії ЦК Профспілки у І кварталі 2019 року питання про спільні дії ЦК Профспілки та соціальних партнерів щодо реалізації соціально-економіч­них питань, визначених Зако­ном України «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Принципово важливим було й рішення президії ЦК Профспіл­ки звернутися до урядових структур з переліком проблем­них галузевих соціально-еконо­мічних питань, що потребують негайного вирішення за їх учас­тю. Також було розглянуто низ­ку інших актуальних питань.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

07.10.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання