« на головну 20.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Авіапрофспілка вимагає узгодити колдоговори з Галузевою угодою

Авіапрофспілка вимагає узгодити колдоговори з Галузевою угодою

«Спрямувати колдоговір­ну роботу на прийняття власниками підприємств (роботодавцями), орга­нами виконавчої влади зобов’язань щодо стиму­лювання виробничої діяль­ності, збереження робо­чих місць, встановлення тарифних ставок і посадо­вих окладів у колективних договорах з дотриманням міжкваліфікаційних (між­посадових) співвідношень в оплаті праці, передба­чених в Галузевій угоді на 2018–2020 роки», – таке рі­шення прийнято на плену­мі ЦК Профспілки авіапра­цівників України.

З аслухавши та обговоривши до­повідь голови Профспілки Ми­хайла Козича щодо підсумків виконання колективних догово­рів на підприємствах, установах та в організаціях цивільної авіації, гідро­метеорологічної служби і в навчальних закладах за 2017 рік, завдання профспілко­вих комітетів первинних профспілкових організацій авіапідприємств щодо реалі­зації у колективних договорах зобов’язань Галузевої угоди між Міністерством інфра­структури України, Федерацією робото­давців транспорту України та профспілка­ми працівників цивільної авіації України на 2018–2020 роки, пленум ЦК Профспілки прийняв низку важливих рішень.

Насамперед, у доповіді та виступах учасників засідання зазначалось, що протягом 2017 року і в І кварталі 2018-го президія ЦК Профспілки, профспілкові комітети на місцях, незважаючи на складну політичну і фінансово-еконо­мічну ситуацію в країні, проводили зна­чну роботу щодо забезпечення виконан­ня колективних договорів, Галузевої і Генеральної угод, захисту трудових прав членів профспілки, досягли значного по­кращення їх соціального захисту.

З початку 2018 року також у цілому зберігаються позитивні тенденції розви­тку авіаційної галузі України, що сфор­мувались протягом двох попередніх ро­ків. Показники І кварталу 2018 року зна­чно перевищують показники відповід­ного періоду 2017 - го.

Такі позитивні результати господар­ської діяльності авіаційної галузі дозво­лили значно збільшити перелік авіапід­приємств, які почали успішно виконува­ти зобов’язання за колективними дого­ворами та положення діючої у 2017 році Галузевої угоди, а також суттєво забез­печити зростання заробітної плати пра­цівників.

На переважній більшості підпри­ємств, установ, організацій цивільної авіації, гідрометеорологічної служби і в навчальних закладах підбито підсумки виконання зобов’язань колективних до­говорів, укладено нові колдоговори або продовжено терміни діючих.

Колективні договори за 2017 рік у гід­рометеорологічних організаціях Укра­їни в основному виконані. Виплати із заробітної плати проводились вчасно. Протягом 2017 року зберігалась стабіль­на чисельність працюючих, відсутні звільнення з ініціативи роботодавця за порушення трудового законодавства. Профспілкові комітети здійснюють по­стійний контроль за виконанням кол­договорів.

Разом з тим, протягом багатьох ро­ків на окремих авіапідприємствах, що здійснюють виробничу діяльність, за­лишається низьким рівень заробітної плати, мінімальні соціальні гарантії з оплати праці, передбачені Галузевою угодою, не виконуються. Для реалізації зобов’язань нової Галузевої угоди проф­спілковим комітетам авіапідприємств, що на сьогодні ще не досягли рівня їх виконання, необхідно разом з адміні­страцією розробити конкретні заходи, які забезпечать покращення фінансово-господарської діяльності та стале ви­конання Галузевої угоди.

ПРОФСПІЛКА АВІАПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ,

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

У тренді -формування усвідомленого профспілкового членства

Підтримувати й надалі всі профспіл­кові акції щодо зниження тарифів і цін на газ, електроенергію, житло­во-комунальні послуги, відновлен­ня державного регулювання цін на соціально значущі товари; взяти під профспілковий контроль проведення індексації пенсій для працівників тор­гівлі, які мають великий стаж, проте отримували маленьку заробітну плату – ці та інші важливі рішення прийнято 18 липня під час засідання Централь­ної ради Всеукраїнської профспіл­ки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг.

Н а засіданні виступив заступник Голови Фе­дерації профспілок України Євген Драп’ятий, який поінформував присутніх про діяльність та плани ФПУ щодо підви­щення ефективності захисту прав профспі­лок, у тому числі майнових.

Головне питання порядку денного – «Про виконання рішень VI з’їзду ВПТ та завдання на поточний момент». У доповіді голови Профспілки Тетяни Ясько, виступах зазначалось, що за цей період очікування і реалії у бага­тьох випадках не справдилися, а рівень життя переваж­ної частини громадян не покращився, що відбивається як на суспільних настроях загалом, так і на громадських організаціях, зокрема профспілках. Порушуються кон­ституційні права людини праці, скасовуються та обмежуються соціальні гарантії і стандарти, на багатьох під­приємствах, у тому числі торгівлі, відбувається пряме нехтування інтересами людини праці. Зруйновано со­ціальну систему оздоровлення та лікування працюючих та членів їх сімей. Ріст цін, зокрема на продукти харчу­вання, товари першої необхідності, нівелює зростання трудових доходів членів профспілки.

Під гаслами реформ, оптимізації та реорганізації відбувається скорочення працюючих, ліквідація підпри­ємств та профспілкових організацій. Влада практично не реагує на колективні звернення та масові акції про­тесту працівників. За правозахисну діяльність та актив­ні дії профспілкові організації останнім часом зазнають утисків своїх прав шляхом законодавчого та норматив­ного ускладнення їх діяльності, на профспілкових акти­вістів чиниться тиск.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

05.08.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання