« на головну 26.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Позитивне вирішення проблем Профспілки авіапрацівників – на контролі у профспілкового омбудсмена

Позитивне вирішення проблем Профспілки авіапрацівників – на контролі у профспілкового омбудсмена

24 травня відбулася зу-

стріч голови Профспілки

авіапрацівників України

Михайла Козича з пер-

шим заступником голови

Комітету Верховної Ради

України з питань соціаль-

ної політики, зайнятості та

пенсійного забезпечення

Сергієм Капліним.

Т акож на зустріч був запрошений

директор Українського гідромете-

орологічного центру Микола Куль-

біда, який озвучив проблеми щодо

оплати праці членів Профспілки

авіапрацівників України – працівників бю-

джетних організацій Гідрометеослужби.

Слід зазначити, що працівники гідрометео-

рологічних організацій у цілодобовому режимі

ведуть моніторинг стану погоди, річок, водо-

сховищ і морських акваторій, забруднення до-

вкілля, викидів та характеру розповсюдження

радіоактивних речовин, небезпечних гідроме-

теорологічних явищ, забезпечуючи передачу

та обмін інформації, що є необхідною умовою

для завчасного реагування на загрозу виник-

нення надзвичайних ситуацій природного ха-

рактеру, прогнозування та забезпечення гідро-

метеорологічною інформацією органів держав-

ної влади всіх рівнів, Збройних сил України та

населення. Без цієї служби не можуть обійтися

як цивільна, так і військова авіація, сільське

господарство, гідро- і теплоенергетики.

На сьогодні у гідрометеорологічних орга-

нізаціях України працюють близько 4,3 тис.

осіб, розмір середньої заробітної плати яких

становить всього 4,63 тис. грн. Через вкрай

низький розмір заробітної плати кваліфіко-

вані працівники змушені звільнятись з робо-

ти, шукати вище оплачувану роботу. Ціна

вирішення цього питання – додаткові 100 млн

грн фінансування з державного бюджету.

Сергій Каплін ретельно і з великою ува-

гою ознайомився з наданою інформацією та

пообіцяв, що докладе зусиль задля позитив-

ного вирішення цієї важливої для працівни-

ків Гідрометеорологічної служби проблеми.

Голова Профспілки Михайло Козич також

звернув увагу на грубі порушення прав пра-

цівників на окремих авіапідприємствах ци-

вільної авіації, які роками не отримували за-

робітну плату. За цей період також виникла

заборгованість із сплати ЄСВ перед Пенсій-

ним фондом України. Більш того, у разі не-

сплати страхових внесків такі періоди роботи

до страхового стажу не зараховуються, а на-

раховану заробітну плату не враховують під

час обчислення розміру пенсії. Отже, праців-

ники, які сумлінно виконували свою роботу і

не звільнились в скрутні для підприємства

часи, постраждали двічі. Така ситуація скла-

лась у КП «Миколаївський міжнародний

аеропорт», Тернопільському обласному КП

«Тернопільавіаавтотранс», ДАК «Херсон-

Авіа», а також на інших підприємствах Укра-

їни. Зазначену проблему можливо вирішити

тільки на законодавчому рівні, а саме необхід-

но внести відповідні зміни до Закону України

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV у частині

забезпечення права працівника на зарахуван-

ня до страхового стажу періоду роботи, за

який роботодавцями не сплачувався єдиний

соціальний внесок. Сергій Каплін, як народ-

ний депутат України, перший заступник голо-

ви Комітету Верховної Ради України з питань

соціальної політики, зайнятості та пенсійного

забезпечення, дав доручення своїм помічни-

кам вивчити ситуацію та підготувати пропо-

зиції з цього питання.

На завершення зустрічі Михайло Козич

порушив питання про внесення змін до зако-

нодавства щодо пенсійного забезпечення, в

тому числі через корпоративні та професійні

пенсійні фонди, для працівників льотного

складу авіації та інших категорій працівни-

ків, зайнятих на роботах, виконання яких

призводить до втрати працездатності або

придатності до настання віку, що дає право

на пенсію, а також за результатами атестації

робочих місць. Сергій Каплін запевнив, що

зазначене питання вже перебуває на конт-

ролі в Комітеті Верховної Ради України з пи-

тань соціальної політики, зайнятості та пен-

сійного забезпечення.

За результатами зустрічі сподіваємось,

що висвітлені профспілковою стороною

проблеми знайдуть розуміння та позитивні

рішення в органах законодавчої та виконав-

чої влади України.

ПРОФСПІЛКА

АВІАПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ __

 

Безпечна праця –

серед головних

завдань Профспілки

У м. Дніпро відбулися засідання пре-

зидії та IX пленум Центрального комі-

тету Профспілки металургів і гірників

України, в роботі якого взяли участь

керівник Департаменту охорони пра-

ці Федерації профспілок України

Юрій Андрієвський, а також ветера-

ни технічної інспекції праці ПМГУ.

У ході засідання президії учасники обговори-

ли заходи, проведені з нагоди Всесвітнього

дня охорони праці на підприємствах гірни-

чо-металургійного комплексу України, про-

аналізували стан виконання критичних за-

уважень і пропозицій, що були висловлені делегатами

VI з’їзду ПМГУ (травень 2015 р.) та звітної конференції

ПМГУ (листопад 2017 р.), обговорили матеріали IX пле-

нуму ЦК Профспілки.

Основне питання порядку денного IX пленуму ЦК

ПМГУ присвячувалось 100-річному ювілею від дня ство-

рення технічної інспекції праці профспілок України.

Свою доповідь голова ЦК Профспілки Сергій Коми-

шев присвятив завданням щодо вдосконалення соці-

ально-економічного захисту трудящих в питаннях охо-

рони праці. Він зробив аналіз ситуації у сфері промис-

лової безпеки на підприємствах ГМК України. «Незва-

жаючи на позитивну динаміку, – зазначив Сергій Коми-

шев, – рівень виробничого травматизму та профзахво-

рюваності на підприємствах гірничо-металургійного

комплексу все ще залишається досить високим, облад-

нання та існуючі технології і досі є факторами підви-

щеного ризику для життя і здоров’я трудящих».

Серед основних причин несприятливої ситуації у

сфері охорони праці голова ЦК ПМГУ назвав прогресу-

юче старіння виробничих фондів у галузі, звернув ува-

гу на необхідність збільшення фінансування та вико-

нання профілактичних заходів з охорони праці, підви-

щення рівня знань у цій сфері, розповів про важливість

безпосередньої участі представників профспілки у про-

веденні атестації робочих місць.

Керівник Департаменту охорони праці ФПУ Юрій

Андрієвський привітав присутніх із 100-річчям техніч-

ної інспекції профспілок України і дав високу оцінку

роботі ПМГУ в сфері охорони праці, відзначив високий

професіоналізм, активність і принциповість технічних

інспекторів Профспілки.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЦК ПМГУ

Сергій Комишев,

голова Центрального

комітету Профспілки

металургів і гірників України:

«Протягом 2 років Профспілка веде боротьбу з необ-

ґрунтованим рішенням Уряду щодо скорочення про-

фесій у Списках № 1 і № 2, що дають право на пільгове

пенсійне забезпечення за роботу в шкідливих і важких

умовах. Представники ПМГУ брали участь в акціях

протесту, численних переговорах і консультаціях з Мі-

ністерством соціальної політики України та іншими ор-

ганами виконавчої влади. Як результат, Кабінетом Міні-

стрів України розглянуто та прийнято постанову, що

передбачає відновлення законних прав працівникам

ремонтних професій і низки інших на пільгове пенсій-

не забезпечення. Зараз ПМГУ продовжує боротьбу за

повернення в Списки № 1 і № 2 професії «майстер».

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання