« на головну 26.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Зберігати та розвивати традиції

Зберігати та розвивати традиції

У Дніпропетровському Будинку

профспілок відбувся урочистий

захід, присвячений 100-річчю

утворення технічної інспек-

ції праці профспілок. На нього

було запрошено ветеранів і нині

діючих працівників цієї сфери.

Я к зазначив у своєму привітанні го-

лова облпрофоб’єднання Віталій

Дубіль, діяльність створеної дер-

жавою інспекції праці з перших

своїх кроків була пов’язана з проф-

спілками. Саме вони разом із страховими каса-

ми обирали на місцях інспекторів і сприяли ор-

ганізації контролю за умовами праці на вироб-

ництві. Дуже вагомою була роль технічних ін-

спекторів профспілок і в наступні роки, коли

вони принципово відстоювали права трудящих.

І нині, уже в нових, дуже непростих, умовах сьо-

годення профспілкові спеціалісти забезпечують

громадський контроль за охороною праці.

Про це докладно розповів нинішній головний

технічний інспектор праці облпрофцентру Петро

Довганенко, який має 40-річний стаж роботи в цій

сфері. Свого часу він працював у обкомі профспіл-

ки працівників АПК, який мав дуже міцну, про-

фесійну команду інспекторів, що дуже багато ро-

били для поліпшення умов праці селян. Саме за

ініціативою цього обкому 1989 року в першому

номері обласної профспілкової газети «Позиция»,

напередодні виборів до Верховної Ради СРСР,

було опубліковано список голів колгоспів, яких

профспілка не рекомендувала висувати в депута-

ти через неподобства в їхніх господарствах із охо-

роною та умовами праці, що стало справжньою

бомбою навіть для тих досить сміливих років пе-

ребудови. Нині техінспекція ДООП є справжнім

центром тяжіння для спеціалістів галузевих обл-

профорганізацій, з якими вона плідно співпрацює

в питаннях, зокрема, виконання Територіальної

угоди, навчання кадрів і профактиву. Вже чимало

років взаємодіє вона з багатьох питань в рамках

укладеної угоди з Держінспекцією праці.

Тільки останнім часом головний техінспек-

тор взяв участь у Днях облпрофцентру в

Кам’янському, Новомосковську, Покрові, Си-

нельниковому. Було проведено міжгалузеву на-

раду з питань медичних оглядів працівників

підприємств із запрошенням медиків і представ-

ників управління Держпраці, а також заслухано

на президії облпрофоб’єднання питання щодо

посилення соціального захисту працюючих з ін-

валідністю та співпраці з обласним відділенням

Фонду соціального захисту інвалідів, з яким обл-

профцентром теж укладено угоду.

Своїми спогадами поділилися ветерани – ко-

лишні керівники техінспекції облпроф-

об’єднання Микола Бур’ян та Анатолій Кожушко

(після профспілок очолював обласне управління

Держгірпромнагляду), головний техінспектор ЦК

профспілки авіабудівників СРСР Микола Кіло-

чок, техінспектор Павлоградського хімзаводу Во-

лодимир Дідик. Вони побажали нинішньому по-

колінню профспілковців зберігати та зміцнювати

традиції минулих поколінь, які відзначалися до-

свідченістю, високим професіоналізмом. А досяг-

ти цього, на думку ветеранів, можна лише проду-

маними кадровою політикою та системою підго-

товки спеціалістів, які б могли працювати на рів-

них з добре підготовленими нинішніми керівни-

ками виробництв (не всі з них, на жаль, дбають

про своїх працівників і рахуються з вимогами

щодо створення безпечних умов праці).

З нагоди ювілею голова облпроф об’єднання

Віталій Дубіль вручив ветеранам Подяку Голо-

ви Федерації профспілок України Григорія Осо-

вого. «Прийміть, – ідеться в ній, – мою щиру по-

дяку за Вашу багаторічну плідну працю в проф-

спілці, високий професіоналізм, значний особис-

тий внесок у забезпечення належного захисту

прав працюючих на здорові і безпечні умови

праці та з нагоди 100-річчя від дня створення тех-

нічної інспекції праці профспілок…».

ВІКТОР КОВРИГА

 

Ушанували кращих

Тернопільська обласна

рада профспілок з наго-

ди 100-річчя утворення

технічної інспекції праці

профспілок України про-

вела урочисту зустріч

профспілкового активу з

ветеранами технічної ін-

спекції праці профспілок

області, кращими пред-

ставниками галузевих

профспілок з питань охо-

рони праці.

Р озпочалася зустріч із

вітального слова го-

лови облпрофради

Андрія Присяжного.

У свому виступі він

розповів про становлення та

розвиток технічної інспекції

праці профспілок Тернопіль-

щини. З привітаннями до при-

сутніх звернулися також на-

чальник управління Держпра-

ці в Тернопільській області На-

талія Рус і начальник управ-

ління виконавчої дирекції Фон-

ду соціального страхування

України в Тернопільській об-

ласті Федір Бортняк.

З нагоди цієї історичної

дати, за багаторічну сумлінну

працю, особистий внесок у ста-

новлення та розвиток техніч-

ної інспекції праці профспілок

області Почесною грамотою

ФПУ, а також Подякою і мате-

ріальними винагородами об-

ласної ради профспілок були

відзначені ветерани, кращі

представники галузевих проф-

спілок з питань охорони праці.

Своїми спогадами та вра-

женнями про роботу в техніч-

ній інспекції праці профспілок

області поділилися Володи-

мир Петров, Петро Костін, Ми-

хайло Розумний, Віктор Лит-

винчук.

ВЛ. ІНФ. ОБЛПРОФРАДИ

 

До європейських

стандартів захисту

18 травня працівники і ветерани

профспілкового активу Запорізь-

кої області зібралися на урочистості

з нагоди 100-річчя технічної інспек-

ції праці регіону. Збори під гаслом

«Безпека праці – від 100-річчя проф-

спілкового досвіду до європейських

стандартів захисту» стали центром

обговорення перспектив розвитку

служби, що стоїть на сторожі безпеч-

ної праці в державних підприємствах

і приватних компаніях.

З важаючи на 100-річну історію інспекції, по-

чинаючи з часів Олександрівська (нині За-

поріжжя) та до наших днів, діяльність тех-

нічної інспекції праці була й залишається

актуальною. Охорона праці визначена до-

мінуючою в тристоронній угоді між профспілками,

Запорізьким обласним союзом промисловців і підпри-

ємців (роботодавців) «Потенціал» і місцевою владою.

Питання техніки безпеки та вирішення соціаль-

них проблем взаємопов’язані. Цьому й були присвя-

чені виступи представників сторін соціального

партнерства, Головного управління Держпраці,

Фонду соціального страхування. Із словами приві-

тання виступили керівник апарату облдержадміні-

страції Зінаїда Бойко, перший заступник голови об-

ласної ради Єгор Семенков, представники міської

влади, обласної федерації роботодавців.

За багаторічну сумлінну працю, високий профе-

сіоналізм, вагомий внесок у забезпечення належно-

го захисту прав працівників, забезпечення умов

праці та з нагоди 100-річчя інспекції праці кращі

фахівці та ветерани нагороджені грамотами та по-

дяками облдержадміністрації, обласної ради, місь-

кої ради, федерації роботодавців, Федерації проф-

спілок України.

Орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм»

нагороджені М.П. Чос, М.Ф. Захаров, В.В. Вакар,

М.О. Кошовий.

За підготовку фахівців Почесною грамотою За-

порізької обласної федерації роботодавців нагоро-

джений Таврійський державний агротехнологіч-

ний університет.

Медаллю виконавчого комітету Запорізької

міської ради «За особистий внесок у розвиток м. За-

поріжжя» нагороджений О.М. Дорошенко.

На завершення урочистостей Запорізькою обл-

профрадою для ветеранів праці – технічних інспек-

торів, що працювали в різні роки, був проведений

святковий прийом.

ВЛ. ІНФ. ОБЛПРОФРАДИ

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання