« на головну 19.02.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (987)
31
Січень
 
Інтерв’ю
 
Це особливе явище – театр малого міста

Це особливе явище – театр малого міста


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД» МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ЗРИВУ ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦІЇ

ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД» МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ЗРИВУ ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Голова Федерації профспі­лок України Григорій Осо­вий та голова Центральної ради Профспілки праців­ників хімічних та нафтохі­мічних галузей промисло­вості України Василь Мой­сюк звернулися до Прем’єр-міністра України Во­лодимира Гройсмана з про­ханням вжити заходів для врегулювання ситуації, що склалася на ПАТ «Одесь­кий припортовий завод».

У зверненні, зокрема, зазнача­ється, що «Федерація проф­спілок України і Централь­на рада Профспілки праців­ників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України за­свідчують повагу і висловлюють вдячність за надані відповідні до­ручення з вирішення актуальних питань, порушених профспілками. Проте, неодноразові звер­нення до Кабінету Міні­стрів України і Фон­ду державного май­на щодо віднов­лення роботи ПАТ «Одеський припортовий за­вод», який пере­буває в держав­ній власності, не підтримано.

Фонд державного майна України протя­гом 3 останніх років пла­нував, але не зміг здійснити приватизацію підприємства. Нара­зі ним організовано підготовку до відчуження окремих підрозділів та виробничих об’єктів ПАТ «ОПЗ», до яких входять також об’єкти соці­альної інфраструктури, що нале­жать до статутного капіталу під­приємства та підлягають привати­зації в цілісному майновому комп­лексі. Так, позачерговими загаль­ними зборами акціонерів від 6 лю­того 2017 року за пропозицією На­глядової ради і Правління ПАТ «ОПЗ» прийнято рішення про попе­реднє надання згоди на відчужен­ня та передання в комунальну власність або продаж деяких ви­робничих і соціальних об’єктів.

Необхідно зазначити, що ПАТ «ОПЗ» є об’єктом підвищеної небез­пеки першого класу, оскільки його безперервний єдиний технологіч­ний цикл включає високотемпера­турні й енергоємні процеси з вико­ристанням апаратів і систем, які містять особливо небезпечні хіміч­ні речовини – аміак і метанол та працюють під тиском. На заводі – чотири сховища загальною місткіс­тю 120 тис. тонн аміаку, які є най­більшими в Європі. Руйнування ви­робничої діяльності заводу може призвести до катастрофічних на­слідків.

Об’єкти соціальної інфраструк­тури, а саме: Палац культури «Дружба», фізкультурно-спортивний клуб «Хі­мік», заводський пансіонат «Кар­патські зорі» ви­користовують­ся для відпо­чинку й оздо­ровлення пра­цівників заво­ду, зайнятих на небезпечних ро­ботах, і утримання цих об’єктів перед­бачено статутом ПАТ «ОПЗ» і колективним дого­вором на 2017–2018 роки.

Виробничі та соціальні об’єкти є невід’ємною складовою ПАТ «ОПЗ», який є цілісним, нерозрив­ним технологічним і виробничо - пе­ревантажувальним майновим комплексом, та підлягають прива­тизації разом з усім майном заво­ду, а також мають і надалі експлу­атуватися трудовим колективом після завершення приватизації та передання майна новому власнику-інвестору.

Крім того, прийняті рішення щодо відчуження майна заводу мо­жуть призвести до зриву державно­го процесу приватизації ПАТ «ОПЗ» як цілісного майнового комплексу, оскільки згідно з умовами привати­заційного конкурсу, затвердженими Кабінетом Міністрів України, інвес­тор повинен забезпечити загальну прибуткову діяльність заводу, в тому числі перевантажувальних комплексів на спеціалізованих мор­ських причалах.

Відповідно до вимог частини 4 статті 12 Закону України «Про при­ватизацію державного майна» від­чуження майна об’єкта, що прива­тизується, заборонено.

З метою запобігання вчиненню порушень чинного законодавства України щодо відчуження виробни­чого та соціального майна ПАТ «ОПЗ», збереження цілісного май­нового комплексу та забезпечення роботою висококваліфікованого трудового колективу заводу, проси­мо Вас, шановний Володимире Бо­рисовичу, вжити заходів щодо ска­сування неправомірного рішення Фонду державного майна України, який є органом управління корпо­ративними правами в статутному капіталі ПАТ «ОПЗ», та завершити приватизацію підприємства відпо­відно до Плану приватизації».


ПОВЕРНЕННЯ ЗАРПЛАТНИХ БОРГІВ ПОТРЕБУЄ НЕВІДКЛАДНОГО ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

17 січня Комітет Верховної Ради України з пи­тань соціальної політики, зайнятості та пенсій­ного забезпечення підтримав законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту праців­ника у випадку затримки виплати заробітної плати», розроблений профспілками.

З а сприяння представника ФПУ у парламенті Сер­гія Капліна зазначений законопроект було зареє­стровано у Верховній Раді за № 7002 і передано на розгляд профільного комітету, в засіданні якого взяв участь заступник Голови Федерації профспілок України Олександр Шубін. За його словами, актуаль­ність ініційованих профспілками законодавчих пропо­зицій полягає в тому, що сьогодні порушується консти­туційне право на своєчасне отримання заробітної плати більш ніж 145 тис. працівників економічно активних підприємств. Протягом минулого року обсяг зарплат­них боргів зріс на 44,2% – до 2591,9 млн грн, з яких майже 1457 млн грн становлять борги економічно активних під­приємств. Також збільшилась заборгованість на підпри­ємствах - банкрутах. З огляду на це, в законопроекті про­понується:

– зобов’язати роботодавця одночасно з виплатою компен­сації відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушен­ням строків їх виплати» сплачувати працівнику пеню в розмірі 0,2% суми заборгованості з доходу за кожний день затримки. У такому випадку несвоєчасна виплата зарплати стане для роботодавця нерентабельною;

– надати працівникові право тимчасово припинити ви­конання ним роботи в разі затримки на термін більше 15 днів виплати заробітної плати (а також інших сум, що йому належать);

– позбавити в судовому порядку посадових осіб права за­ймати певні посади протягом 3 років у разі повторного порушення встановлених термінів виплати заробітної плати або виплати її не в повному обсязі;

– заборонити перерахування коштів для сплати сум єди­ного соціального внеску без одночасного представлення платіжних доручень та інших розрахункових докумен­тів на видачу або перерахування коштів для виплати за­робітної плати;

– забезпечити позачерговий порядок виплати заробітної плати (в тому числі в разі банкрутства підприємства), тобто якщо на підприємстві накопичено заборгованість із зарплати, то до її погашення інші платежі здійснюва­ти неможливо;

– зобов’язати керівника підприємства - боржника письмо­во повідомити виборний орган первинної профспілкової організації (за її наявності) про ознаки банкрутства.

Після обговорення парламентським комітетом рекомен­довано прийняти зазначений законопроект за основу та внести його на розгляд пленарного засідання Верховної Ради.

Прес-центр ФПУ

 

31.01.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:56

06.02.2019 00:22

06.02.2019 00:20

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання