« на головну 20.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Свято довжиною два десятиліття

Свято довжиною два десятиліття

 16 травня Академія праці, соціальних відносин і ту­ризму відсвяткувала свій 20-річний ювілей, що свід­чить про її надійність і прагнення постійно рухатися вперед. Сьогодні академія – один з вищих навчальних закладів, які успішно розвиваються. Про неї знають не тільки в Києві, а й усій Україні та навіть за кордо­ном. Привітати заклад прийшло багато гостей: пред­ставники Федерації професійних спілок України, пра­цівники, студентство, випускники та ін.

 За невеликий відлік часу нікому неві­домий заклад осві­ти перетворився на конкурентоспро­можний виш. За 20 років існування в його стінах було підготовлено 25 тис. фахівців соціальної сфе­ри, другу вищу освіту отримали 2538 осіб, під­вищили кваліфікацію 3465 діячів профспілкової сфери.

За ці роки сталося ба­гато змін, але всі в кра­щий бік. Зокрема, нещо­давно відбулося об’єднання трьох профспілко­вих вишів (Харківський соціально-економічний інститут, Інститут туриз­му та Академія праці і соціальних відносин ФПУ) в один. У квітні 2013 року Академію праці і со­ціальних відносин Феде­рації професійних спілок України перейменовано в Академію праці, соці­альних відносин і туризму.

Підготовка спеціаліс­тів проводилася на чоти­рьох факультетах: юри­дичному, економічному, факультеті соціального управління та факульте­ті підвищення кваліфіка­ції профспілкових ка­дрів. З метою впорядку­вання освітньої діяльнос­ті 2012 року внесено змі­ни до організаційної структури академії, в ре­зультаті яких на базі фа­культету підвищення кваліфікації профспілко­вих кадрів було створено Інститут профспілкового руху, на базі економічно­го факультету та факуль­тету соціального управ­ління – факультет еконо­міки та соціального управління.

Святкування розпоча­лося з урочистого концер­ту в актовій залі акаде­мії. Лунали веселі укра­їнські пісні, танці, вітан­ня від гостей і працівни­ків академії. З вітальни­ми словами до присутніх звернулася і в. о. ректора Вікторія Буяшенко: «Ша­новні працівники! При­йміть щирі вітання з на­годи 20-річного ювілею академії! Завдяки вашим здібностям, зваженим рі­шенням, енергії, досвіду, професіоналізму, наполе­гливій праці академія до­сягла успіху і заслуговує на повагу. Нехай доля принесе вам добробут, щастя, міцне здоров’я, а віра, надія та любов бу­дуть вірними супутника­ми на вашому життєвому шляху. Благополуччя вам, радості, родинного затишку і нових профе­сійних висот». У ході офі­ційної частини святку­вання відбулося нагоро­дження почесними гра­мотами і подяками пра­цівників, які зробили сут­тєвий внесок у життя ака­демії і зусиллями яких вона була створена й роз­вивалася протягом 20 ро­ків.

 

 Золоті руки і віддані справі серця

Федерація профспілок Кіровоградщини тради­ційно напередодні 1 Травня провела церемонію вшану­вання майстрів. Це унікаль­не свято започатковане біль­ше 10 років тому.

Відкриваючи захід, голова ФПО Сергій Петров сказав: «На жаль, останнім часом людина праці обділена ува­гою суспільства, тож ми компенсуємо цю прогалину і щороку вшановуємо пра­цівників різних професій: освітян, медиків, зв’язківців, хліборобів, будівельників, харчовиків, культпрацівни­ків, машинобудівників, енергетиків, державних службовців… Цього року ге­роями дійства стали 73 про­фесіонали різних галузей. Ви маєте дійсно золоті руки і віддані професії серця, тому вас називають май­страми Кіровоградщини. Кожен на своєму робочому місці відзначився особли­вим внеском у загальну справу, вагомими здобутка­ми, власним «почерком», тож ми підносимо вас на профспілковий п’єдестал слави. Бажаю вам так три­мати й далі: залишатися людьми з великої літери, примножувати здобутки, передавати досвід».

На святі були присутні чима­ло соціальних партнерів, з якими у ФПО склалися до­брі взаємини. До речі, одно­му з роботодавців, директо­ру ТОВ «Магазин «Ювілей­ний» Івану Колоусу вручено найвищу профспілкову від­знаку «За розвиток соціаль­ного партнерства». Він май­же 40 років підтримує зв’язки з профспілкою, ра­зом з нею виконує високу соціальну місію.

Заступник голови обласної ради Людмила Салоїд ви­словила вдячність головам профкомів, які слугують сво­єрідним містком між керів­никами і працівниками, від­стоюють права та інтереси спілчан. Зважаючи на ваго­мий внесок колдоговорів у забезпечення соціального захисту працівників, ФПО запровадила конкурс на кращий такий документ. Тож поряд з майстрами Кі­ровоградщини вшанували і трудові колективи, де укла­дено найкращі колдоговори.

Майстрам Кіровоградщини вручено дипломи ФПО та цінні подарунки.

 

Підсумки задля досвіду

 На Закарпатті відбувся семінар-нарада організато­рів літнього оздоровлення дітей. У заході взяли участь керівники галузевих проф­спілок, представники Фонду соцстраху, дитячих оздоров­чих закладів, профспілкових тургосподарств і санаторіїв та ін.

Відкриваючи семінар, голо­ва Закарпатської облпроф­ради Іван Король наголоси­лив, що завдяки спільним зусиллям та залученню ко­штів місцевих бюджетів і спонсорів торік в області було оздоровлено близько 8 тис. юних закарпатців, а та­кож понад 2 тис. дітей з ін­ших регіонів, переважно з Чорнобильської зони. Також на семінарі було обговорено проблемні питання, підбито підсумки роботи минулого літа.

 

КОРОТКО

Чернівці | Облпрофра­да провела обласний молодіжний профспілко­вий конкурс на краще знання трудового права серед студентства «Профспілка готова тебе захистити». Головна мета – розкрити роль проф­спілок у вирішенні акту­альних питань сьогоден­ня, залучити молодь до профруху, справи захис­ту прав та інтересів на­йманих працівників тощо. Переможцю конкурсу – команді Чер­нівецького національ-ного університету ім. Ю. Федьковича (капітан Ольга Ходоба) було вру­чено спеціальний кубок облпрофради, Диплом та грошову премію в розмірі 700 грн. Друге місце посіла команда Чернівецького факульте­ту Одеської юридичної академії (капітан Мак­сим Нікітін), третє – ко­манда Буковинського державного фінансово-економічного універси­тету (капітан Ірина Ме­ленко). Цим командам також вручено почесні дипломи та грошові ви­нагороди.

Івано-Франківськ | На засіданні обкому профспілки працівників охорони здоров’я йшлося про виконання Галузевої угоди між департамен­том охорони здоров’я ОДА й обласною органі­зацією галузевої проф­спілки. Сторони тісно співпрацюють, водночас у доповіді голови облпрофорганізації Наталії Берчак та виступах учас­ників зверталася увага на складні обставини, в яких проходять реорганізацій­ні зміни в охороні здоров’я області. Це неповна зайнятість медпрацівни­ків, скасування доплат і надбавок, повна або часткова невиплата мате­ріальної допомоги на оздоровлення тощо.

Одеса| Відбулася зу­стріч голови Профспілки працівників АПК України Ігоря Сопелкіна з профактивом Одещини, в якій взяли участь голова ФПО В’ячеслав Буратинський, начальник ГУ агропро­мислового розвитку Одеської ОДА Анатолій Новаковський, голова Одеської облпрофоргані­зації працівників АПК Іван Македонський та ін. Присутні обговорили проблеми профроботи на підприємствах АПК, виконання норм галузе­вих угод, колдоговорів, стан підготовки до оздо­ровлення дітей у 2013 році.

25.05.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання