« на головну 25.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (998)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Свято довжиною два десятиліття

Свято довжиною два десятиліття

 16 травня Академія праці, соціальних відносин і ту­ризму відсвяткувала свій 20-річний ювілей, що свід­чить про її надійність і прагнення постійно рухатися вперед. Сьогодні академія – один з вищих навчальних закладів, які успішно розвиваються. Про неї знають не тільки в Києві, а й усій Україні та навіть за кордо­ном. Привітати заклад прийшло багато гостей: пред­ставники Федерації професійних спілок України, пра­цівники, студентство, випускники та ін.

 За невеликий відлік часу нікому неві­домий заклад осві­ти перетворився на конкурентоспро­можний виш. За 20 років існування в його стінах було підготовлено 25 тис. фахівців соціальної сфе­ри, другу вищу освіту отримали 2538 осіб, під­вищили кваліфікацію 3465 діячів профспілкової сфери.

За ці роки сталося ба­гато змін, але всі в кра­щий бік. Зокрема, нещо­давно відбулося об’єднання трьох профспілко­вих вишів (Харківський соціально-економічний інститут, Інститут туриз­му та Академія праці і соціальних відносин ФПУ) в один. У квітні 2013 року Академію праці і со­ціальних відносин Феде­рації професійних спілок України перейменовано в Академію праці, соці­альних відносин і туризму.

Підготовка спеціаліс­тів проводилася на чоти­рьох факультетах: юри­дичному, економічному, факультеті соціального управління та факульте­ті підвищення кваліфіка­ції профспілкових ка­дрів. З метою впорядку­вання освітньої діяльнос­ті 2012 року внесено змі­ни до організаційної структури академії, в ре­зультаті яких на базі фа­культету підвищення кваліфікації профспілко­вих кадрів було створено Інститут профспілкового руху, на базі економічно­го факультету та факуль­тету соціального управ­ління – факультет еконо­міки та соціального управління.

Святкування розпоча­лося з урочистого концер­ту в актовій залі акаде­мії. Лунали веселі укра­їнські пісні, танці, вітан­ня від гостей і працівни­ків академії. З вітальни­ми словами до присутніх звернулася і в. о. ректора Вікторія Буяшенко: «Ша­новні працівники! При­йміть щирі вітання з на­годи 20-річного ювілею академії! Завдяки вашим здібностям, зваженим рі­шенням, енергії, досвіду, професіоналізму, наполе­гливій праці академія до­сягла успіху і заслуговує на повагу. Нехай доля принесе вам добробут, щастя, міцне здоров’я, а віра, надія та любов бу­дуть вірними супутника­ми на вашому життєвому шляху. Благополуччя вам, радості, родинного затишку і нових профе­сійних висот». У ході офі­ційної частини святку­вання відбулося нагоро­дження почесними гра­мотами і подяками пра­цівників, які зробили сут­тєвий внесок у життя ака­демії і зусиллями яких вона була створена й роз­вивалася протягом 20 ро­ків.

 

 Золоті руки і віддані справі серця

Федерація профспілок Кіровоградщини тради­ційно напередодні 1 Травня провела церемонію вшану­вання майстрів. Це унікаль­не свято започатковане біль­ше 10 років тому.

Відкриваючи захід, голова ФПО Сергій Петров сказав: «На жаль, останнім часом людина праці обділена ува­гою суспільства, тож ми компенсуємо цю прогалину і щороку вшановуємо пра­цівників різних професій: освітян, медиків, зв’язківців, хліборобів, будівельників, харчовиків, культпрацівни­ків, машинобудівників, енергетиків, державних службовців… Цього року ге­роями дійства стали 73 про­фесіонали різних галузей. Ви маєте дійсно золоті руки і віддані професії серця, тому вас називають май­страми Кіровоградщини. Кожен на своєму робочому місці відзначився особли­вим внеском у загальну справу, вагомими здобутка­ми, власним «почерком», тож ми підносимо вас на профспілковий п’єдестал слави. Бажаю вам так три­мати й далі: залишатися людьми з великої літери, примножувати здобутки, передавати досвід».

На святі були присутні чима­ло соціальних партнерів, з якими у ФПО склалися до­брі взаємини. До речі, одно­му з роботодавців, директо­ру ТОВ «Магазин «Ювілей­ний» Івану Колоусу вручено найвищу профспілкову від­знаку «За розвиток соціаль­ного партнерства». Він май­же 40 років підтримує зв’язки з профспілкою, ра­зом з нею виконує високу соціальну місію.

Заступник голови обласної ради Людмила Салоїд ви­словила вдячність головам профкомів, які слугують сво­єрідним містком між керів­никами і працівниками, від­стоюють права та інтереси спілчан. Зважаючи на ваго­мий внесок колдоговорів у забезпечення соціального захисту працівників, ФПО запровадила конкурс на кращий такий документ. Тож поряд з майстрами Кі­ровоградщини вшанували і трудові колективи, де укла­дено найкращі колдоговори.

Майстрам Кіровоградщини вручено дипломи ФПО та цінні подарунки.

 

Підсумки задля досвіду

 На Закарпатті відбувся семінар-нарада організато­рів літнього оздоровлення дітей. У заході взяли участь керівники галузевих проф­спілок, представники Фонду соцстраху, дитячих оздоров­чих закладів, профспілкових тургосподарств і санаторіїв та ін.

Відкриваючи семінар, голо­ва Закарпатської облпроф­ради Іван Король наголоси­лив, що завдяки спільним зусиллям та залученню ко­штів місцевих бюджетів і спонсорів торік в області було оздоровлено близько 8 тис. юних закарпатців, а та­кож понад 2 тис. дітей з ін­ших регіонів, переважно з Чорнобильської зони. Також на семінарі було обговорено проблемні питання, підбито підсумки роботи минулого літа.

 

КОРОТКО

Чернівці | Облпрофра­да провела обласний молодіжний профспілко­вий конкурс на краще знання трудового права серед студентства «Профспілка готова тебе захистити». Головна мета – розкрити роль проф­спілок у вирішенні акту­альних питань сьогоден­ня, залучити молодь до профруху, справи захис­ту прав та інтересів на­йманих працівників тощо. Переможцю конкурсу – команді Чер­нівецького національ-ного університету ім. Ю. Федьковича (капітан Ольга Ходоба) було вру­чено спеціальний кубок облпрофради, Диплом та грошову премію в розмірі 700 грн. Друге місце посіла команда Чернівецького факульте­ту Одеської юридичної академії (капітан Мак­сим Нікітін), третє – ко­манда Буковинського державного фінансово-економічного універси­тету (капітан Ірина Ме­ленко). Цим командам також вручено почесні дипломи та грошові ви­нагороди.

Івано-Франківськ | На засіданні обкому профспілки працівників охорони здоров’я йшлося про виконання Галузевої угоди між департамен­том охорони здоров’я ОДА й обласною органі­зацією галузевої проф­спілки. Сторони тісно співпрацюють, водночас у доповіді голови облпрофорганізації Наталії Берчак та виступах учас­ників зверталася увага на складні обставини, в яких проходять реорганізацій­ні зміни в охороні здоров’я області. Це неповна зайнятість медпрацівни­ків, скасування доплат і надбавок, повна або часткова невиплата мате­ріальної допомоги на оздоровлення тощо.

Одеса| Відбулася зу­стріч голови Профспілки працівників АПК України Ігоря Сопелкіна з профактивом Одещини, в якій взяли участь голова ФПО В’ячеслав Буратинський, начальник ГУ агропро­мислового розвитку Одеської ОДА Анатолій Новаковський, голова Одеської облпрофоргані­зації працівників АПК Іван Македонський та ін. Присутні обговорили проблеми профроботи на підприємствах АПК, виконання норм галузе­вих угод, колдоговорів, стан підготовки до оздо­ровлення дітей у 2013 році.

25.05.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.04.2019 21:03

22.04.2019 21:02

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання