« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ПОСТРАЖДАЛИМ НА ВИРОБНИЦТВІ – СТАТУС УЧАСНИКІВ ВІЙНИ!

ПОСТРАЖДАЛИМ НА ВИРОБНИЦТВІ – СТАТУС УЧАСНИКІВ ВІЙНИ!

З метою встановлення справедливих умов соці­ального захисту праців­ників, які постраждали під час виконання трудо­вих обов’язків, та сімей загиблих внаслідок бойо­вих дій працівників за рі­шенням Ради ФПУ була створена робоча група, яка напрацювала проф­спілкові пропозиції до законопроєкту щодо змін до Закону України «Про статус ветеранів ві­йни, гарантії їх соціаль­ного захисту».

Заслухавши доповідь керів­ника робочої групи С. Українця та провівши дискусію з цього питання, Президія ФПУ схвали­ла проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», порів­няльні таблиці та пояснюваль­ні записки до нього, розроблені робочою групою ФПУ. Пропону­ється ст.7 Закону доповнити пе­релік осіб, на яких поширюєть­ся його дія, працівниками під­приємств, установ, які під час виконання трудових обов’язків у період воєнного стану внаслі­док ракетних, артилерійських обстрілів, інших бойових дій за­знали поранень, каліцтва, кон­тузії чи іншої шкоди здоров’ю, що призвело до часткової втра­ти працездатності без встанов­лення інвалідності.

Також запропоновано ухва­лити Порядок та критерії на­дання статусу учасника війни працівникам підприємств орга­нізацій, установ, які зазнали шкоди здоров’ю, та членам сі­мей осіб, які загинули або по­мерли внаслідок поранень, ка­ліцтва, контузії чи іншої шкоди здоров’ю, внаслідок ракетних, артилерійських обстрілів, ін­ших бойових дій під час вико­нання ними трудових обов’язків у період воєнного стану.

Президія ФПУ постановила звернутися до представників профспілок у парламенті, ін­ших народних депутатів, як суб’єктів права законодавчої ініціативи, з проханням висту­пити ініціаторами й офіційно внести зазначений законопро­єкт для прийняття його Верхо­вною Радою України як закону України.

Голові ФПУ доручено зверну­тися до всеукраїнських проф­спілкових об’єднань, уряду, все­українських об’єднань робото­давців, парламентських депу­татських фракцій, народних де­путатів України з проханням підтримати законопроєкт під час його розгляду у ВРУ.

Інше важливе питання, яке вирішила Президія ФПУ, – на­дання разової фінансової допо­моги спілчанам, постраждалим внаслідок воєнної агресії росії під час виконання ними трудо­вих обов’язків, із розрахунку 6500 грн на одну особу. Допомогу надано відповідно до поданої членськими організаціями ФПУ інформації за рахунок коштів грантової угоди «Підтримка українських профспілок у кон­тексті війни», укладеної з МКП.

Президія ФПУ також виділи­ла безповоротну фінансову до­помогу профспілковим об'єднанням Харківщини, Хер­сонщини та Чернігівщини на інституціональну діяльність та відновлення пошкоджених бу­дівель.

Розглянувши інформацію про пропозиції ФПУ щодо ви­значення розміру мінімальної зарплати на 2025 рік, а також з метою реалізації положень Ге­нугоди, Президія вирішила від­стоювати позицію щодо вста­новлення з 1 січня 2025 року мі­німальної заробітної плати не нижче 50% від прогнозної се­редньомісячної зарплати пра­цівників на кінець 2024 року.

Президія ФПУ прийняла рі­шення провести восьме засідан­ня Ради Федерації профспілок України 30 травня 2024 року в м.Києві.

ПРСЦЕНТР ФПУ

 

НОВИЙ РІВЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

У Будинку профспілок відбулась зустріч керівництва ФПУ, член­ських організацій з пані Аідою Ліндмаєр, яку було нещодавно призначено Директоркою офісу Міжнародної організації праці в Україні.

Голова ФПУ Григорій Осовий ознайомив колегу з діяльністю і структурою ФПУ, розповів про пробле­ми, над якими в умовах воєнного стану працюють профспілки в Україні, зокрема щодо соціально-еко­номічного захисту працівників, розвитку соціально­го діалогу, Трудового кодексу, удосконалення нор­мативно-правової бази з урахуванням вимог стра­тегічного курсу України на вступ до ЄС.

Завданнями профспілок є створення умов для відбудови України після війни та повернення наших громадян із-за кордону. В цій роботі ФПУ сподіва­ється бачити Офіс МОП в Києві серед партнерів.

Аіда Ліндмаєр окреслила свою місію, детально зупинилася на завданнях і напрямах роботи Офісу МОП в Україні, розкрила перспективи подальшої ро­боти над проєктами МОП, які реалізуються в нашій країні, і в реалізації яких бере участь ФПУ. Вона по­дякувала ФПУ за велику роботу, яку було проведе­но українськими профспілками з початком повно­масштабного вторгнення росії в Україну, спрямова­ну на підтримку не тільки членів профспілок, а й громадян, які цього потребували.

За інформацією Директорки Офісу МОП, наразі в її команді працюють 11 осіб, впроваджуються про­єкти, спрямовані на підтримку соціального діалогу, розвитку професійного навчання, ринку праці і сфе­ри зайнятості, а також проведення експертної ро­боти.

Вона висловила гордість, що має можливість в ці важкі часи бути в Україні і пліч-о-пліч зі своїми парт­нерами працювати на благо українських громадян.

З пропозиціями щодо конкретних напрямів співпраці виступили заступники Голови ФПУ Олек­сандр Шубін, Василь Андреєв, керівники членських організацій ФПУ та структурних підрозділів апара­ту ФПУ.

Зазначалось, що в умовах війни в Україні вини­кло безліч викликів, зокрема, і для ринку праці. Отже завданням соціальних партнерів є створення гідних умов праці в Україні, імплементація стандар­тів і норм праці, напрацьованих Міжнародним Бюро праці, тому потрібно підтримувати постійні контак­ти та розвивати співпрацю між ФПУ і МОП у подаль­шому.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

РОБОЧА ПОЇЗДКА КЕРІВНИЦТВА ФПУ НА КІРОВОГРАДЩИНУ

Під час робочого візиту Голо­ви ФПУ Григорія Осового до Кіровоградської області від­булася робоча зустріч керів­ництва ФПУ з очільниками Кіровоградської облпрофра­ди та Кіровоградської облас­ної військової адміністрації.

У рамках проєкту МОП «Інклюзивний ри­нок праці для створення робочих місць в Україні», що фінансується урядом Данії, того ж дня у Кіровоградській облраді відбувся на­вчальний семінар «Організація роботи проф­спілок в умовах воєнного стану в Україні» для профспілкового активу Кіровоградщини.

Голова ФПУ Григорій Осовий у своєму ви­ступі окреслив пріоритети діяльності Феде­рації в умовах воєнного стану, зокрема щодо діяльності Штабу ФПУ з гуманітарної роботи, законотворчої діяльності ФПУ, роботі на між­народному напрямку тощо.

Дмитро Лях, керівник департаменту право­вого захисту ФПУ, охарактеризував трудове законодавство України в умовах війни, а також приділив увагу роботі профспілок та ФПУ над проєктом Трудового кодексу України.

Заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий розглянув стан профспілкового руху та осо­бливості організації роботи профспілок в умо­вах воєнного стану. Було зазначено, що в Україні на 35% зменшилась чисельність чле­нів профспілок в профспілкових організаціях, які входять для складу ФПУ.

Спеціалісти ФПУ надали практичні реко­мендації профспілковим працівникам з усіх питань діяльності профспілок в умовах воєн­ного стану, наголосивши, що системно вихо­дить друком «Бібліотечка голови профспілко­вого комітету», проводяться зустрічі, навчан­ня, круглі столи щодо проблем профспілково­го руху. Щорічно через розробку проєктів за­лучаються грантові кошти для підтримки по­терпілих від війни членів профспілок і проф­спілкових організацій. Здійснено критичний аналіз профспілок, їх потенціалу, визначено сильні і слабкі сторони, виклики і загрози у су­часних умовах, на основі чого підготовлено пропозиції щодо шляхів вирішення актуаль­них проблем і питань.

В умовах повномасштабної війни важли­вою є підтримка психологічного здоров’я гро­мадян, членів профспілок. Протягом 20 років українці можуть відчувати наслідки війни та наслідки психологічних травм. Про першу пси­хологічну допомогу, коли і як її надавати, про професійну допомогу розповіла у своєму ви­ступі Людмила Бегеза, професор кафедри со­ціальної роботи та практичної психології Ака­демії праці, соціальних відносин і туризму ФПУ.

Також учасники семінару ознайомилися з Конвенцією МОП 190 про викорінення на­сильства і домагання у сфері праці.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ АПАРАТУ ФПУ

 

У ОМБУДСМАНА НЕ ПІДТРИМАЛИ ПРОЄКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ

В Офісі Омбудсмана за участі представників профспілок відбулося засідання Експертної ради при Представнику Уповноваженого з соці ­альних та економічних прав, на якому обговоре­но проєкт Трудового ко­дексу України, розробле­ний Міністерством еко­номіки України.

Ключові зауваження до проєкту НПА стосувались небезпек та потен­ційних ризиків порушення прав лю­дини, превалювання у цьому проєкті акта цивільно-правових відносин над трудовими, звуження пільг та га­рантій, особливо тих, які стосуються осіб з інвалідністю.

Наголошувалось, що українське суспільство заслуговує на доміну­вання європейських трудових цін­ностей, соціального миру, згуртова­ності, соціальної відповідальності.

Експертна рада ухвалила рішен­ня – не підтримувати проєкт Трудо­вого кодексу у запропонованій ре­да?

22.04.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання