« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ПОТРІБЕН НОВИЙ ІМПУЛЬС ДЛЯ МИРУ

ПОТРІБЕН НОВИЙ ІМПУЛЬС ДЛЯ МИРУ

ЄКП глибоко занепоко­єна поточним станом миру та безпеки в Єв­ропі та світі, а також надзвичайним зрос­танням кількості війн та насильницьких кон­фліктів.

У глобалізованому світі стратегічно важливим є ви­рішення питань, що турбу­ють трудящих по всій Євро­пі, включаючи кризу вартос­ті життя і необхідність збе­реження і створення більшої кількості якісних робочих місць. Тристоронній соці­альний саміт, що відбувся напередодні засідання Євро­пейської Ради, визнав важ­ливість економічно та соці­ально сильної Європи для того, щоб відігравати свою роль у світі. У своєму висту­пі ЄКП підкреслив необхід­ність Європейської промис­лової стратегії.

БЛИЗЬКИЙ СХІД

ЄС повинен визначити пріоритетом використання широкого спектру диплома­тичних інструментів та ін­струментів вирішення кон­фліктів, які є в його розпоря­дженні. ЄКП закликає ЄС ін­тенсивно працювати, щоб за­побігти подальшій регіо­нальній ескалації на Близь­кому Сході.

ЄКП підкреслює важли­вість Ініціативи Дня миру та Мирної конференції, викла­деної у висновках Європей­ської Ради. Вони повинні бути скликані якнайшвид­ше, і ЄКП нагадує про дове­дену користь включення профспілок до складу мир­них делегацій.

Європрофспілки повторю­ють заклик до негайного припинення вогню, звіль­нення всіх заручників і діа­логу заради миру на основі рішення про дві держави. ЄКП також підтверджує своє засудження нападу з боку ХАМАС.

РОЗШИРЕННЯ

ЄКП знову заявляє про своє засудження російського вторгнення в Україну, яке продовжує чинити руйнівний вплив на український народ.

ЄКП підтримує початок переговорів про вступ до ЄС з Боснією та Герцеговиною.

ЄКП підтримує процес розширення ЄС та необхід­ність надання країнам, що вступають, перспективи членства в ЄС. У той же час, важливо забезпечити повне дотримання соціального за­конодавства для вступу до ЄС, включаючи повагу та зміцнення соціального діа­логу та повну повагу до прав профспілок. Крім того, ЄКП закликає до чіткої відмови від будь-якого фрагментар­ного підходу до переговорів про вступ: не повинно бути доступу до внутрішнього ринку або його частин без повного узгодження з соці­альним законодавством.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЄС НА 2024-2029 РОКИ

У зв’язку зі спеціальним засіданням Європейської Ради 17-18 квітня 2024 року та дискусіями щодо Стратегіч­ного порядку денного ЄС на 2024-2029 роки, профспілки закликають лідерів постави­ти соціальний прогрес і по­вну імплементацію Євро­пейського стовпа соціаль­них прав у центр планів на наступний інституційний термін і невідкладно запро­вадити амбітну Європейську промислову стратегію, в основі якої лежить створен­ня якісних робочих місць.

 

РЕФОРМИ ЄС: КРОК ВПЕРЕД ДЛЯ ПРАВ ПРОФСПІЛОК У НОВИХ ФОРМАХ РОБОТИ


МКП вітає дві нові історичні ди ­рективи ЄС про роботу на плат­формах та корпоративну стій­кість і належну ретельність. Хоча вони не повністю відпові­дають потребам трудящих, все ж є кроком у правильному на­прямі.

Директива про роботу на платформах запро­ваджує презумпцію зайнятості на національно­му рівні для боротьби з поширеним зловживан­ням неправильної класифікації працівників як «фіктивних самозайнятих». Це означає, що ком­панії-платформи тепер нестимуть відповідаль­ність за доведення того, що особи не є їхніми пра­цівниками, з акцентом на ступінь контролю та управління працівниками.

Директива про корпоративну стійкість та на­лежну ретельність є відповіддю на заклики МКП та мільйонів трудящих по всьому світу до компа­ній нести відповідальність за порушення прав людини та трудових прав за допомогою жорстко­го законодавства, а не за допомогою добровіль­них корпоративних ініціатив, які були повсюдно дискредитовані.

Працівники залишаються пильними

Як заявив Генеральний секре­тар МКП Люк Тріангл: «Ці директи­ви, що важливо, визнають критич­но важливу роль профспілок як ор­ганізацій, що належать і контролю­ються самими працівниками, які представляють голос трудящих, просувають їхні інтереси і захища­ють їхні права.

Вітаємо наших колег з ЄКП з їх­нім лідерством у цьому питанні в ЄС. Нові директиви, які притягують бізнес до відповідальності, відповідають нашому заклику до Нового соціального договору з гло­бальною повагою до прав усіх працівників, неза­лежно від їхнього статусу. Вони підтверджують багаторічну позицію профспілок про те, що пра­цівники платформ і працівники ланцюгів поста­вок повинні бути належним чином захищені від експлуатації.

Директиви матимуть регіональний вплив і, що дуже важливо, створять прецедент для уря­дів у всьому світі, щоб зупинити зловживання, з якими стикаються працівники в цих нових бізнес- моделях.

Це також означає, що працівники та їхні проф­спілки залишатимуться пильними, щоб виявляти нові виклики та закономірності у світі праці, за­безпечувати дотримання прав людини, трудових прав та охорони довкілля».

Ці події відбулися за рік до того, як МОП має розпочати обговорення нового стандарту, що регулюватиме гідну працю в економіці плат­форм. Глобальний профспілковий рух вимагає сильного захисного міжнародного стандарту, в якому профспілкам відводиться ключова роль у гарантуванні права на гідну працю для праців­ників платформ.

 

UNCSW 68: ЗНАЧНИЙ ПРОГРЕС У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ПРАВ ТРУДЯЩИХ

МКП вітає ключові перемоги трудя­щих в узгоджених висновках 68-ї сесії Комісії ООН зі становища жінок ( UNCSW 68).

Ця подія стала безпрецедентною можливіс­тю для профспілок відстоювати свої пріори­тети щодо гендерної рівності та демократії на робочому місці, брати участь у змістов­них діалогах зі світовими лідерами та нала­годжувати зв’язки з жіночими групами.

Серед ключових досягнень:

– визнання законодавчо встановленої або узгодженої мінімальної заробітної плати необхідною умовою для боротьби з бідністю серед жінок;

– заклик до рівної оплати за працю рівної цінності та до переходу від неформальної до формальної зайнятості, а також до універ­сальної політики соціального захисту;

– підтвердження важливості демократії на робочому місці для досягнення гендерної рівності через право на організацію та ве­дення колективних переговорів, підкреслю­ючи її роль у викоріненні економічної нерів­ності жінок;

– наполягання на збільшенні державних ін­вестицій в економіку догляду, соціальну інфраструктуру, включаючи універсальні соціальні послуги та підтримку на основі рівності та недискримінації, з метою вирі­шення проблеми неоплачуваної праці по до­гляду та сприяння гідній праці для жінок.

Попри ці перемоги, Генеральний секретар МКП Люк Тріангл зазначив: «Хоча ми свят­куємо прогрес, ми залишаємося пильними щодо усунення прогалин.

Працівники хочуть, щоб більше уваги приді­лялося демократії на робочому місці через колективні переговори і соціальний діалог, а також більш чітких формулювань щодо ген­дерно-трансформативного оподаткування та фінансування, визнання множинних і пере­хресних ідентичностей, а також Рекоменда­ції МОП C 190 щодо викорінення гендерного насильства і домагань у сфері праці».

МКП, як глобальний голос трудящих, праг­не відстоювати ці питання з метою досяг­нення більш інклюзивного, справедливого, демократичного та рівного робочого місця для жінок у всьому світі.

Близько 4800 представників організацій гро­мадянського суспільства взяли участь у UNCSW 68, що є другим показником за від­відуваністю в історії заходу, який був при­свячений економічному розширенню прав і можливостей жінок та гендерній рівності на робочому місці.

22.04.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання