« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОКУМЕНТ СОЦДІАЛОГ СТАВ БЛИЖЧИМ ДО НАС»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОКУМЕНТ СОЦДІАЛОГ СТАВ БЛИЖЧИМ ДО НАС»

Днями в ЄС відбулись дві історичні події, які безпосередньо сто­суються України. Це саміт соціальних партнерів, до якого наша країна долучи­лася як рівна, та схвалення ЄС нам €50 млрд допомоги.

На думку Голови ФПУ Григорія Осового, обидві по­дії – надзвичайно значимі для України в світлі її пер­спектив європейського член­ства.

«Новина про транш отри­мала широкий суспільний резонанс і висвітлення. Це справді є важливим рішен­ням наших партнерів, якщо брати до уваги ті складні дискусії, що розгорнулися напередодні. Я б сказав зна­ковим і для українського на­роду, і для європейської асо­ціації», – зазначив Г.Осовий.

Про рішення щодо виді­лення коштів першим пові­домив президент Європей­ської ради Шарль Мішель у X ( Twitter ): «Ми домовились. Усі 27 лідерів домовились про додатковий пакет під­тримки у 50 млрд євро для України в рамках бюджету ЄС. Це забезпечить стійке, довгострокове, передбачува­не фінансування для Украї­ни. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у під­тримці України. Ми знаємо, що поставлено на карту».

Своєю чергою, Президент Зеленський подякував євро­пейським союзникам за фі­нансове рішення на користь України і підкреслив важли­вість єдності членів Євросо­юзу – адже виділення тран­шу було ухвалене одноголос­но всіма 27 країнами-члена­ми. За його словами, це ще одна ознака міцної єдності та підтримки України. Бо рі­шення ЄС – чіткий сигнал того, що і Україна, і Європа здатні вистояти.

Втім, друга не менш зна­чима для європейського май­бутнього України подія, на жаль, не отримала належно­го розголосу. Йдеться про Са­міт соціальних партнерів у Валь-Дюшесі 31 січня, де була підписана тристороння декларація про подальший розвиток європейського соці­ального діалогу.

«Ця подія має вагоме зна­чення як для України, так і для Європи в цілому. Запо­чаткований 39 років тому, са­міт у Валь-Дюшесі ознамену­вав історичний момент. Він заклав основи для залучення європейських соціальних партнерів до формування по­літики ЄС. Визначає, як сьо­годні формується соціальна політика ЄС, і сприяє ство­ренню Єдиного європейсько­го ринку.

Це фундаментальна осно­ва, яка єднає працю, бізнес, державу в досягненні загаль­ного добробуту. Діалог орга­нів ЄС, європейських бізнес- асоціацій і роботодавців та профспілок країн ЄС (в особі Європейської конфедерації профспілок), які нині пред­ставляють інтереси 42 млн членів, дав старт спільній розбудові соціальної Європи, формуванню країн добробу­ту», – підкреслив Григорій Осовий.

– Свого часу дуже слушно зауважив політик, якого ще називають «архітектором Єв­росоюзу», Жак Делор: «Для того, щоб Європейський Союз функціонував, необхід­на конкуренція, яка стиму­лює, солідарність, яка об'єднує, і співпраця, яка по­силює».

На думку Григорія Осово­го, це і є найголовніший ме­седж на сьогодні. І він точно стосується України, яка пере­живає складний період, по­терпаючи від наслідків ро­сійської агресії. Але має від­новитися, вийти з руїн, стати на шлях економічного та со­ціального розвитку.

«Федерація профспілок України вітає наших колег по саміту і їх рішення. Напе­редодні події я брав участь у засіданні керівного комітету ЄКП, де ми обговорювали проєкт майбутньої деклара­ції. Хочу ще раз підкреслити – підготовка до саміту відбу­валася за активної участі українських профспілок», – зауважив Голова ФПУ.

Дуже важливо, які саме аспекти ця декларація охо­пила, а наступне опрацюван­ня стратегічного «Пакту для європейського соціального діалогу» відбуватиметься за участі країн-кандидатів в члени ЄС, отже представ­ницьких об’єднань профспі­лок і роботодавців України. Буде проведено низку трис­торонніх та двосторонніх зу­стрічей з європейськими со­ціальними партнерами для визначення нових пропози­цій щодо зміцнення Євро­пейського соціального діало­гу. Зустрічі будуть присвяче­ні, серед іншого, інституцій­ній та фінансовій підтримці ЄС соціального діалогу на всіх рівнях, розбудові потен­ціалу соціальних партнерів, у тому числі у країнах-кан­дидатах, та реалізації угод, імплементованих через Єв­ропейську Директиву/Рі­шення Ради ЄС.

Зокрема, найближчим ча­сом Єврокомісія у співпраці з соціальними партнерами запропонує План дій щодо подолання дефіциту робочої сили та кваліфікованих ка­дрів.

Для просування та поси­лення ролі соціального діа­логу на європейському та на­ціональному рівнях в Євро­пейській Комісії буде створе­но спеціальну посаду Євро­пейського уповноваженого з питань соціального діалогу.

Також підписанти Трис­торонньої декларації у Валь-Дюшесі підтверджу­ють своє зобов'язання по­вністю поважати і просува­ти роль соціальних партне­рів та двостороннього соці­ального діалогу. Це вклю­чає повну повагу до преро­гатив профспілок та органі­зацій роботодавців як суб'єктів соціального діало­гу, а також до унікальної ролі, яку соціальні партне­ри та соціальний діалог ві­діграють на європейському та національному рівнях. Для України дуже важливо, що соціальні партнери ЄС ще раз зазначили про те, що соціальний діалог карди­нально відрізняється від ін­ших форм консультацій, та­ких, наприклад, як діалог з громадянським суспіль­ством, і його не потрібно змішувати. На жаль, диску­сії в робочій групі при НСПП з розроблення нової редакції закону про соці­альний діалог засвідчили, що є ще нерозуміння цієї іс­тини і плутанина понять.

Учасники сторін європей­ського соціального діалогу зобов’язуються періодично проводити такі заходи. До слова, «Пакт про європей­ський соціальний діалог» має бути укладений вже до початку 2025 року.

«Звичайно, ми не почина­ємо цю роботу з нуля. Украї­на послідовно, з перших ро­ків незалежності, розбудову­вала систему соціального ді­алогу. На початку 1993 року була створена Національна рада соціального партнер­ства, нині це Національна тристороння соціально-еко­номічна рада. У нас вже є за­кони про соціальний діалог в Україні, про колективні уго­ди (нещодавно прийнято його нову редакцію), про по­рядок вирішення трудових спорів тощо. Ми вибудували цю лінійку соціального діа­логу в десятках інших зако­нів. Тепер її потрібно порів­няти з європейською практи­кою та моделлю. Додати все доцільне і раціональне – як нормативно, так і в практику діяльності самих інститутів соціального діалогу в Украї­ні. Соціальний діалог має працювати. Федерація проф­спілок буде робити все необ­хідне для того, щоб зберегти і розбудовувати в Україні со­ціальний діалог, як в Європі. Відповідно до критеріїв і принципів ЄС та з користю для українського суспіль­ства», – підсумував Григорій Осовий.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ САЙТУ KORRESPONDENT.NET

16.02.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання