« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

2024: РІК, ЯКИЙ ВИРІШИТЬ МАЙБУТНЄ

2024: РІК, ЯКИЙ ВИРІШИТЬ МАЙБУТНЄ

Європейський зелений курс стоїть на роздоріж­жі – між політикою надії та політикою страху – з наближенням червневих виборів.

ВТРАЧЕНИЙ РІК

Минулий рік став проблем­ним для Європейського зелено­го курсу, коли надія перетвори­лася на розчарування і глибоке занепокоєння. Цей рік ризикує стати переломним – коли зневі­ра і страх візьмуть гору над по­требами та амбіціями. Але так не повинно бути. У 2024 році ре­алізація Зеленого курсу та створення оновленого порядку денного надії є надзвичайно важливими – не лише для того, щоб виконати обіцянки та по­долати потрійну кризу кліма­ту, біорізноманіття та забруд­нення, але й для того, щоб ско­ристатися численними можли­востями для трансформацій­них дій.

Регулювання та інвестиції сприятимуть створенню нових робочих місць і навичок. У 2024 році кількість робочих місць у сфері відновлюваної енергети­ки становитиме 13,7 мільйона у всьому світі, і ця цифра значно зросте. На кліматичній конфе­ренції COP 28 в Дубаї 130 країн взяли на себе зобов’язання по­троїти потужності відновлюва­ної енергетики до 2030 року та подвоїти середньорічний при­ріст енергоефективності до 4%.

Десятки документів Зелено­го курсу ще мають бути обгово­рені в Раді ЄС, проголосовані в Європейському Парламенті та стати предметом «тристорон­ніх» переговорів з Європей­ською Комісією. Закони про мо­ніторинг ґрунтів і лісів можуть створити основу для визнання і просування довгострокових переваг і життєздатності цих екосистем, чиє здоров’я і стій­кість мають важливе значення для суспільства і біорізнома­ніття, а також для секторів еко­номіки. Трилоги про «зелені» вимоги можуть вирішити, з яким типом (дезінформації) громадяни зіткнуться і чому вони можуть довіряти. Закон про класифікацію, маркування та пакування хімічних речовин може допомогти користувачам приймати обґрунтовані рішен­ня щодо небезпечних хімічних речовин. Рішення щодо екоди­зайну та директива про енерго­ефективність будівель можуть заощадити енергію та дохід до­могосподарств, а також вирі­шити питання паливної безпе­ки. Повітря, яким ми дихаємо, можна зробити безпечнішим завдяки амбітному перегляду директиви про якість атмос­ферного повітря.

Усі ці документи спрямовані на покращення життя людей та планети. Однак у 2023 році ці та інші законопроєкти зіткнулися з негативною реакцією як з боку парламенту, так і з боку Ради ЄС – часто з дуже сумнів­ною тактикою та дезінформа­ційними кампаніями, які під­ривають віру в процес виро­блення політики та довіру до інституцій ЄС, одночасно під­риваючи демократію. Ключові документи були навіть відкла­дені до запуску, такі як вкрай необхідний закон про стійкі харчові системи та перегляд регламенту щодо хімічних ре­човин « REACH ».

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА БЕЛЬГІЇ

Бельгія перебрала на себе мантію головування в Раді 1 січня. Вона несе відповідаль­ність за завершення роботи над багатьма справами, що зали­шилися в рамках Зеленого кур­су, причому лише січень і лю­тий будуть повністю відкрити­ми для трилогів, а в березні – обмежений набір пріоритетів, оскільки в червні відбудуться вибори до парламенту. Відпо­відальність цього члена-засно­вника ЄС є значною.

Бельгійське головування та­кож проведе в середині січня неформальну зустріч міні­стрів, на якій обговорювати­муться питання справедливого переходу, стійкості та адапта­ції екосистем, а також цирку­лярної економіки. Справедли­вість і люди повинні бути в центрі трансформації. Нам по­трібно прийняти безпрограшну логіку інвестування в цирку­лярність: економія енергії та ресурсів, доступ до матеріалів, створення ринку, стійкість до цінових коливань і зменшення впливу на навколишнє середо­вище. Екологічний порядок денний – це соціальний поря­док денний, порядок денний безпеки та порядок денний можливостей.

ТРИВОЖНА ТЕНДЕНЦІЯ

Ми не повинні сприймати європейську демократію як на­лежне. Нещодавні досліджен­ня показують, що стабільна підтримка демократії зменшу­ється серед європейських гро­мадян на всьому континенті, і це відбувається вже кілька ро­ків поспіль.

Сама демократія переживає кризу, коли зловмисний зо­внішній вплив і дезінформація намагаються маніпулювати виборцями, щоб змусити їх го­лосувати всупереч їхнім інтер­есам або взагалі не дати їм можливості висловити свою думку. Нещодавні вибори пока­зали, як ультраправі експлуа­тують і поширюють часто скон­струйовану атмосферу страху, щоб посилити почуття безправ’я і відчуження, знижу­ючи довіру до демократичних інститутів і надію на майбутнє.

Для майбутнього Європи важливо, щоб на виборах пере­магали факти, а не брехня, і щоб дебати були змістовними, вра­ховували різноманітність і ню­анси та уникали занурення в по­ляризаційні «культурні війни».

ЄС багато зробив для своїх громадян, часто без належної оцінки, і багато хто не усвідом­лює його ролі та переваг: поліп­шення якості повітря і води, підвищення ремонтопридат­ності продукції, економія енер­гії для домогосподарств через стандарти будівництва та про­дукції, захист і сприяння досту­пу до природи, просування гло­бальних амбіцій щодо біорізно­маніття, клімату та пластико­вого забруднення тощо. ЄС має потенціал зробити набагато більше, але вкрай важливо, щоб його громадяни вирішили брати участь у європейській де­мократії та голосувати по сові­сті, а не через страх.

ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ВИБІР

Ще занадто рано говорити про те, чи отримає Урсула фон дер Ляєн другий президент­ський термін. Так само рано го­ворити про те, яким пріорите­там будуть віддані нові полі­тичні орієнтири.

Чи буде продовження «Зеле­ного курсу» – далекоглядного європейського пакту про наше спільне майбутнє, пов’язаного з новим суспільним договором, де громадяни мають право до­віряти уряду і спільно творити майбутнє? Чи це буде лише «зе­лене світло», яке зосередиться на реалізації окремих заходів та кількох нових документів, але в іншому – боротьба з кри­зою, втрачаючи при цьому можливості для системних змін? Або ж це буде зовсім ін­ший порядок денний?

Це суворий вибір, який сто­їть перед європейськими полі­тичними лідерами, тими, хто веде кампанію до нового парла­менту, і громадянами, які за них голосують. Їхні рішення у 2024 році визначать десятиліт­тя і наше майбутнє.

ПАТРІК ТЕН БРІНК , генеральний секретар Євро­пейського екологічного бюро,

ФОСТІН БАС-ДЕФОСС , директорка з питань природи, здоров’я та довкілля в Європей­ському екологічному бюро,

КРІСТІАН СКРИВЕРВІК , відділ комунікацій Європей­ського екологічного бюро.

 

ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ В ЄС

Уряд Франції очолив коалі­цію країн, яка заблокувала угоду, досягну­ту раніше між іспанським го­ловуванням в Раді та делега­цією Європей­ського парла­менту.

Генеральний се­кретар ЄФПГО: «Це дуже розчаровує де­сятки мільйонів пра­цівників, які думали, що можуть розрахову­вати на кращий соці­альний захист та умо­ви праці. Французький уряд, зокрема, не має жодної поваги до тих працівників, яких екс­плуатують недобросо­вісні роботодавці».

РЕАКЦІЯ ЄКП

Працівників плат­форм часто помилково класифікують як само­зайнятих. Таким чи­ном, вони позбавлені основних прав і соці­ального захисту. Єв­ропейський парла­мент і Рада міністрів досягли згоди щодо критеріїв визнання працівників платформ і надання їм захисту та трудових прав 13 грудня 2023 року. ЄКП підкреслює, що право­застосування на наці­ональному рівні мати­ме вирішальне зна­чення і вимагає збіль­шення кількості трудо­вих інспекторів.

ЄКП ПІДКРЕСЛЮЄ, ЩО КОМПРОМІС ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ

– Перерозподіл тя­гаря доведення, що означає, що платфор­ми тепер повинні до­водити відсутність трудових відносин.

– Перевірки на ро­бочому місці, які бу­дуть обов’язковими в разі однієї переквалі­фікації – це означає, що якщо один праців­ник проходить проце­дуру, роботодавець повинен буде оцінити ситуацію його колег.

– Прозорість алго­ритмів, які використо­вувалися компаніями- платформами для встановлення та регу­лювання роботи. Вони використовувалися для покарання пра­цівників, які брали участь у легальній профспілковій діяль­ності.

– Центральна роль профспілок і колек­тивних договорів у розвитку економіки платформ.

Відомими прикла­дами працівників платформ є кур’єри та водії таксі. Ми бачимо, як все частіше догля­дальників змушують до фіктивної самозай­нятості, щоб уникнути сплати відпускних, лі­карняних або соціаль­ного забезпечення.

ПОЗИЦІЯ ЄКП

Парламент у своїй заяві підкреслює, що директива вперше в історії ЄС встановила правила алгоритміч­ного управлін?

09.02.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання