« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ПРОФСПІЛКИ НЕ СТОЯТЬ ОСТОРОНЬ ЛЮДСЬКИХ БІД І ПРОБЛЕМ

ПРОФСПІЛКИ НЕ СТОЯТЬ ОСТОРОНЬ ЛЮДСЬКИХ БІД І ПРОБЛЕМ

Минулого тижня ЦР Профспілки працівників соціальної сфери на засі­данні, що відбулось у Ки­єві, у Будинку профспі­лок, обговорила питання щодо особливості діяль­ності організацій Проф­спілки в умовах воєнного стану, а також ухвалила низку інших актуальних питань.

У роботі взяв участь та висту­пив Голова ФПУ Григорій Осо­вий.

На засіданні були присутніми, а також взяли участь онлайн: Державний секретар Мінсоцпо­літики Наталія Ненюченко, го­лова Національного агентства з питань державної служби На­талія Алюшина, високопоса­довці з Національної соціаль­ної сервісної служби України, Державної служби України з питань праці та ін.

Виступаючі на засіданні члени ЦР Профспілки зазначили, що в умовах воєнного стану попри складні умови роботи праців­ники соціальної сфери перефор­матували свою діяльність від­повідно до нових потреб, пов’язаних, перш за все, з на­данням допомоги ВПО, актив­но долучилися до волонтер­ської діяльності.

Разом з тим, Профспілка вико­нує і свою основну функцію із захисту соціально - економічних прав та інтересів працюючих. Територіальні організації сис­тематично вивчають та аналі­зують питання оплати праці, інші проблемні питання галузі.

ЦР рекомендувала:

– активізувати роботу, спрямо­вану на відновлення співпраці ЦР Профспілки та Мінсоцполі­тики щодо взаємодії у рамках соціального діалогу відповідно до законодавства та базових принципів його реалізації;

– внести пропозиції органам за­конодавчої та виконавчої вла­ди щодо встановлення посадо­вого окладу працівника І та­рифного розряду за Єдиною та­рифною сіткою в розмірі, що пе­ревищує розмір мінімальної за­робітної плати, вдосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери (зокрема, за­безпечення справедливої дифе­ренціації між посадовими окла­дами працівників залежно від рівня освіти та кваліфікації);

– ініціювати проведення пере­говорів щодо підготовки та укладання між Мінсоцполіти­ки, Національною соціальною сервісною службою України та профспілками працівників со­ціальної сфери і працівників державних установ Галузевої угоди на новий період, тощо.

Також на засіданні ЦР обрано Оксану Мафтуляк заступником голови Профспілки.

Голова ФПУ Г.Осовий зазначив, що наразі чиниться тиск на ФПУ шляхом розміщення пу­блікацій у ЗМІ, ініціювання кримінальних справ, аби довес­ти, що майно профспілок ніби­то є державним, але ми доводи­мо, що ФПУ лише оператор цьо­го майна в інтересах членів профспілок. Президія ФПУ і Рада декларує, що ми закликає­мо органи державної влади до переговорного процесу, до при­йняття справедливого і пра­вильного рішення з питань майна.

Тепер члени профспілок пови­нні сказати своє слово, що це їхнє майно і вони повинні, якщо буде добра воля усіх, роз­поряджатися цим майном ін­тересах інших громадян, як на­приклад, ми з перших днів по­вномасштабної війни відкрили двері санаторіїв для ВПО, де можна було розмістити людей і без жодної копійки з боку дер­жави до сьогодні утримуємо тих, хто вимушений досі через скрутні обставини там перебу­вати. Це ми робимо за рахунок зарубіжних донорів, з якими ми співпрацюємо, але, на жаль, далі вже цих коштів немає, і в т.ч. через оці свари навколо профспілкових об’єктів. Також ми надаємо допомогу на базі профспілкових санаторіїв вій­ськовослужбовцям, які отрима­ли поранення на війні, тим са­мим ми демонструємо, що ми не стоїмо осторонь людських бід і проблем, ми підставляємо своє плече там, де це конче не­обхідно.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ГУМАНІТАРНИЙ ШТАБ ФПУ НАДАЄ РУКУ ДОПОМОГИ

Гумштаб ФПУ ухвалив рішення щодо надання до­помоги профспіл­ковим організаці­ям та членам профспілок, а та­кож дітям, по­страждалим через воєнну агресію ро­сії проти України.

Голова Штабу, Голова ФПУ Григорій Осовий поінформу­вав, що отримано звернення від низки всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань щодо надання разової матеріальної допомо­ги для понад 40 членів проф­спілок.

Департаменту профспіл­кового руху та зв’язків з гро­мадськими організаціями до­ручено узагальнити звернен­ня членських організацій ФПУ, що надійшли, та підготувати відповідний проєкт постанови для розгляду Президії ФПУ. Таким чином, після рішення Президії допомогу отримують спілчани з наступних всеукра­їнських Профспілок: працівни­ків АПК, будівництва, держус­танов, ЖКГ, культури, лісових галузей, Машметал, Пенсійно­го фонду, соціальної сфери, торгівлі, профоб’єднання Хмельницької області, тощо.

Другим пунктом рішення стало тимчасове призупинен­ня розгляду Штабом звернень від членських організацій щодо надання фінансової до­помоги до моменту, як будуть віднайдені для цього додат­кові кошти, тому що передба­чені у бюджеті ФПУ на 2023 рік цільові кошти вичерпано.

Керівництву Гумштабу дано доручення продовжити роботу з міжнародними парт­нерами ФПУ задля залучення додаткових коштів для на­дання і у подальшому необ­хідної допомоги спілчанам, які постраждали від наслідків ві­йни рф проти України.

Штаб прийняв рішення на­дати Тернопільській обласній раді профспілок безповорот­ну фінансову допомогу для відшкодування витрат на проживання внутрішньо пе­реміщених осіб–членів проф­спілок у «Сервісно-туристич­ному комплексі «Рута». Ця до­помога буде надана за раху­нок коштів, отриманих від МКП.

Також за рахунок цих ко­штів за рішенням Штабу виді­лено безповоротну фінансову допомогу:

– членам Профспілки пра­цівників Пенсійного фонду України, які постраждали вна­слідок підриву Каховської ГЕС (36 осіб) із розрахунку неопо­даткованої суми виплат на 1 особу на рік – 3760 грн.;

– Миколаївській обласній раді профспілок на статутну діяльність (зокрема, кадрове забезпечення правової робо­ти) та відновлення водопоста­чання у обласному Будинку профспілок;

– для членів Профспілки працівників вугільної промис­ловості Покровсько-Мирно­градскої та Добропільської громад Донецької області для формування продуктових на­борів у кількості 800 шт. (із розрахунку 400 грн на 1 про­дуктовий набір).

Також надано фінансову підтримку на оздоровлення дітей з Херсонської області, які постраждали внаслідок воєн­ної агресії Росії, зокрема через підрив Каховської ГЕС. Допо­мога надана у відповідь на звернення Профспілки дер­жавних установ України та Херсонської обласної міжга­лузевої ради профспілок.

Згідно з порядком денним засідання Гумштабу розгляну­то проміжний звіт ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» з реаліза­ції ІІ етапу Грантової угоди з Благодійним фондом « Corus International » (США) у червені 2023 р. Члени Штабу його за­твердили та ухвалили рішен­ня про відшкодування витрат з проживання та харчування ВПО, понесених санаторно- курортними закладами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», се­ред яких: санаторії «Поляна», «Моршинкурорт», «Любінь Ве­ликий», клінічні санаторії «Хмільник», «Роща», «Курорт Березівські мінеральні води» тощо.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ПОДЯКИ

Голові ФПУ, очільнику Штабу ФПУ з гумані ­тарної допомоги Гри­горію Осовому надхо­дять листи-подяки від спілчан, які отри­мали та продовжу­ють отримувати до­помогу від ФПУ.

Так, у листі голови Київ­ської міськпрофради Ва­лентина Мельника за­значено: «Об’єднання профспілок Києва вислов­лює вдячність за вагому підтримку в наданні ці­льової одноразової до­помоги 148 постражда­лим членам профспілок із розрахунку 6500,00 грн. на одну особу».

Голова Ради Київської міської Профспілки праців­ників охорони здоров’я Сергій Кубанський у сво­єму листі до ФПУ пише:

«Висловлюємо щиру подя­ку за розгляд нашого звернення та змогу на­дати фінансову допомо­гу 70 спілчанам, членам їх сімей, рідні яких загинули або отримали поранення і потребують лікування, по­трапили в полон або пропа­ли безвісти, з розрахунку 6500,00 грн на особу».

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

29.08.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання