« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ПОПРИ НЕГАРАЗДИ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ – БУДІВЕЛЬНИКИ ПРАЦЮЮТЬ

ПОПРИ НЕГАРАЗДИ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ – БУДІВЕЛЬНИКИ ПРАЦЮЮТЬ

Василь Андреєв

голова Профспілки будівельників України


13 серпня – День буді ­вельника, який ми, на жаль, відзначаємо в умо­вах воєнного стану.

ГАЛУЗЬ

Аналіз справ свідчить про те, що з початком війни будівельні майданчики призупинили свою роботу майже на половині тери­торії України. В безпечнішій частині, де вони працюють, осо­бливим попитом користується будівництво житла. Обсяг тако­го будівництва зростає, навіть зарплати у будівельників вирос­ли в західних регіонах.

ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ

Трудові права усіх працівни­ків зазнали обмеження, про це ми відкрито говоримо. Наші працівники переходять на нові умови роботи і роблять все мож­ливе, щоб зберегти робочі місця, не зменшувати обсяг виробни­цтва, проводять колективні пе­реговори щодо покращення умов праці, як на будівельних майданчиках, так і на заводах будматеріалів.

Будівельники, які мали про­блеми із заборгованістю з заро­бітної плати, продовжили пере­говори із роботодавцем, а ті, хто не зміг досягти результату пере­говорним шляхом, пішли до суду, і профспілка має декілька десятків успішних кейсів судо­вих справ про повернення зарп­лати працівникам.

КОЛДОГОВОРИ

Велика кількість колдогово­рів були заморожені на період військового часу, є такі, що ді­ють у повному обсязі. Але є де­кілька підприємств, у т.ч. і на прифронтових територіях, на­приклад, у Сумах, де ми вже у червні 2022 р. почали переговори стосовно нового колективного договору. Інколи профспілка ви­мушено поступається своїми правами на користь дотримання прав працівників. Приміром, ви­плати до профспілкового бю­джету на культурно-масову і спортивно-оздоровчу роботу пішли на додаткову зарплату працівникам, або на допомогу мобілізованим у цих трудових колективах.

БЕЗПЕКА ПРАЦІ

Офіційні дані демонструють скорочення кількості нещасних випадків, але ми поки що не ма­ємо цієї інформації: з одного боку, тому що статистична дер­жавна звітність оприлюднюєть­ся раз на два роки і дані будуть лише наступного року, а з іншо­го, – скорочення смертельного травматизму у абсолютній кількості нічого не значать, оскільки майже половина пра­цівників не мають зараз постій­ної роботи.

Крім того, у наших членів профспілки додалися і травму­вання, які вони отримали в ході робіт на замінованих об’єктах чи під час ракетних обстрілів.

ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО БЗР

Слід підкреслити, що соці­альний діалог і робота над зако­нопроєктом про БЗР відновили­ся у квітні 2022 року, після звіль­нення Київщини. Ми вдячні Мі­некономіки, яке зосередило ува­гу на цьому законопроєкті. І згодні з тим, що євроінтеграція вимагає нових стандартів у за­конодавстві, аби єдина система безпеки праці в рамках ЄС пра­цювала по єдиному.

Наприклад, якщо кількість працівників, які отримали трав­му у Швеції, в 10 разів нижче пропорційно до кількості зайня­тих працівників по Україні, то значить треба переймати швед­ський досвід з охорони праці, у т.ч. представництва профспілок з безпеки праці, які є не лише на підприємствах, а й на регіональ­ному рівні, та мають законодав­чі повноваження впливати на ринок праці.

Тому ми продовжуємо напо­легливо працювати над цим за­конопроєктом. У травні не вда­лося пройти через урядовий Ко­мітет, в липні не вдалося, знову законопроєкт був знятий з роз­гляду. Є наші застереження сто­совно нього, над якими ми про­довжуємо працювати, у робото­давців є свої, разом з тим ми всі прагнемо, щоб новий закон про БЗР вийшов оптимальним, щоб з’явилось зрозуміле і прозоре ре­гулювання роботи Держпраці. Адже без нагляду всі права за­лишаються декларацією.

ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ

Відновлення країни потребу­ватиме в десятки разів більше будівельників. Зараз їх є тільки 145 тис. Це не та кількість, яка може відновити знищену інфра­структуру, вартістю лише ста­ном на 24.02.2023 р. 411 млрд євро.

Є низка проблем з фінансами, з технічними обмеженнями, в т.ч. і з веденням будівництва під час війни, з гуманітарними об­меженнями щодо роботи на за­мінованих територіях, або у бу­дівлях, знищених ракетними або артилерійськими ударами. А також є великий брак кваліфі­кованих працівників, яких має бути принаймні в 10 разів біль­ше, ніж ми мали до війни.

Тому ми маємо працювати над новою продуктивністю пра­ці, підвищенням зарплат, зрос­танням кількості об’єктів, які здаються протягом року.

ХАБИ ПРОФОСВІТИ

Профспілка започаткувала низку проєктів для допомоги га­лузі з підготовкою кваліфікова­них працівників ще 2022 року. Наш проєкт працює в 3 регіонах, а цього року працюватиме вже у 8 регіонах. До цієї справи ми за­лучаємо як власні ресурси, так і ресурси від наших зарубіжних партнерів.

ПОБАЖАННЯ КОЛЕГАМ

Я завжди бажав гарної роботи нашим колегам, а зараз бажаю Перемоги і мирного неба, спіль­ного відчуття солідарності, яке нам допоможе спільно вироби­ти між профспілками і робото­давцями справедливі умови праці для повернення наших людей з-за кордону.

 

ВІДВЕРТА РОЗМОВА ПРО ВІДБУДОВУ УКРАЇНИ


9 серпня відбулось розширене спільне засіданні Ради Будівельної палати України, Президії Академії будівництва України, Профспілки будівельників України, КНУБА та Спілки ректорів закладів вищої освіти України в Київському Націо ­нальному університеті будівництва та архітектури.

У засіданні взяли участь Голова ФПУ Григорій Осовий і заступник Голови ФПУ, голова Проф­спілки будівельників України Василь Андреєв.

Учасники засідання і запрошені представни­ки профільного Комітету ВРУ, урядових органів та громадських організацій обговорили низку питань участі будівельного комплексу України у підготовці та реалізації Плану відновлення еко­номіки України.

Внесено низку слушних пропозицій, які кон­кретизують і розширюють План відбудови для залучення національного бізнесу, кредитних і трудових ресурсів країни, їх професійної підго­товки, підвищення кваліфікація із виробничих спеціальностей. Визначені першочергові за­вдання щодо відновлення п ромислових потуж­ностей, залучення іноземних інвестицій для роз­будови країни. Учасники обговорили проблеми діяльності будівельної галузі, що гостро стоять у період воєнного стану, та подальші кроки щодо забезпечення її сталого функціонування, після­воєнного відродження та розвитку.

У своєму виступі Василь Андреєв як член Ради Будівельної палати України зазначив: «Є великий брак кваліфікованих працівників, яких має бути принаймні в 10 разів більше, ніж ми мали до війни. Час грає проти України, а на від­новлення ми не маємо багато часу, щоб досягти хоча б рівня 2021 року.

Тому ми маємо визначити пріоритети, працю­вати над ними, формуючи наявність людських, капітальних, інженерних ресурсів, обладнання тощо».

На засіданні були прийняті рішення, які спри­яютимуть залученню будівельного комплексу України до відновлення економіки України.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

 

29.08.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання