« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ВСЕ МОЖЛИВЕ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧОЇ ЛЮДИНИ ВІД ЗУБОЖІННЯ

ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ВСЕ МОЖЛИВЕ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧОЇ ЛЮДИНИ ВІД ЗУБОЖІННЯ

Федерація профспілок України провела дискусію на тему «Праця в умовах воєнного стану в Україні».

Щороку 7 жовтня відзначається Всесвітній день дій за гідну працю, який за ініціативи Міжнародної конфедерації профспілок та під­тримки Міжнародної організації праці (МОП) проводиться з 2008 року. Концепція гідної праці – це константа, що має бути врахована в урядових програмах, оскільки тіль­ки таким чином можна забезпечити економічне зростання та побудува­ти нову економіку. Особливої акту­альності дане питання набрало в умовах правового режиму воєнного стану.

З огляду на це, 6 жовтня в Будин­ку профспілок ФПУ провела диску­сійну платформу за участю сторін соціального діалогу «Праця в умо­вах воєнного стану в Україні: поточ­на ситуація, виклики та загрози, шляхи вирішення» з метою обгово­рення питань, пов’язаних із забезпе­ченням спільних дій соціальних партнерів для досягнення стандар­тів гідної праці в умовах війни. Онлайн участь у заході взяли пре­зидент УСПП Анатолій Кінах, ди­ректор Державного центру зайня­тості Юлія Жовтяк, активісти проф­спілкового руху, науковці та міжна­родні партнери ФПУ. Модерував дискусію заступник Голови ФПУ Олександр Шубін.

Розпочалося обговорення з ви­ступу Голови ФПУ Григорія Осово­го, який зазначив, що у Всесвітній день дій за гідну працю профспілки на всіх континентах традиційно проводять різноманітні заходи, щоб привернути увагу урядів і робо­тодавців до проблем на ринку праці та соціально-економічного станови­ща робітників. «Для нас головне – згенерувати зусилля соціальних партнерів для подолання кризових явищ, що мають місце», – зазначив профспілковий лідер і нагадав при­сутнім, що саме за підтримки МОП в Україні було реалізовано Програ­му гідної праці у 2016–2019 роках, а сторонами соціального діалогу під­писано Меморандум про співробіт­ництво з МОП щодо реалізації цієї Програми на період 2020–2024 років. Її ключові завдання: створення ро­бочих місць, гарантування прав у сфері праці, розширення соціально­го захисту, ефективний соціальний діалог є вкрай актуальними в умо­вах нинішньої війни з усіма руйнів­ними наслідками.

«Під час війни, – підкреслив Гри­горій Осовий, – до існуючих про­блем у сфері праці додалися інші, ще більш складні виклики і загро­зи, які вимагають посилення соці­ального діалогу та прийняття опе­ративних узгоджених рішень. Ми вважаємо, що в умовах воєнного стану тристороннє співробітництво має бути значно посилено, зважаю­чи на невідкладність прийняття не­обхідних рішень і важливість кон­солідації зусиль сторін соціального партнерства, спрямованих на їх ви­конання. Позитивним у цьому пла­ні є те, що Уряд не припинив узго­джувати із стороною профспілок і роботодавців проєкти своїх норма­тивно-правових актів. УСПП і об’єднання роботодавців активізу­вали роботу Антикризового штабу з розгляду галузевих і сектораль­них проблем в економіці та надан­ня актуальних пропозицій Уряду. Забезпечено взаємодію з профіль­ним Комітетом Верховної Ради. Відновлено інституційну спромож­ність Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Заслу­говує на підтримку нещодавня іні­ціатива Міносвіти щодо створення галузевої тристоронньої соціально- економічної ради. Водночас не менш важливо забезпечити коорди­націю роботи з відновлення еконо­міки й умов життєдіяльності на де­окупованих територіях. У цій спра­ві важливу роль має відігравати ді­алог центру з органами влади на місцях. Потрібно пришвидшити внесення змін до Закону України «Про соціальний діалог», надавши відповідні повноваження органам місцевого самоврядування і терито­ріальним громадам.

Верховна Рада України розгляда­тиме законопроєкт «Про Держав­ний бюджет на 2023 рік». Неймовір­но складна справа при значному скороченні ВВП забезпечити до­статніми фінансами навіть потреби оборони і війська. І все ж таки, ра­зом із соціальними партнерами нам потрібно зробити все можливе для захисту від зубожіння працюю­чої людини. Для цього потрібно за­безпечити гарантований дохід за повну місячну норму робочого часу на рівні хоча б реального прожитко­вого мінімуму, а ще краще – 60% від національної середньої зарплати, яка в ЄС є порогом ризику бідності, а це близько 8 тис. грн. «Заморозка» мінімальної зарплати на рівні по­точного року – 6700 грн та скасуван­ня права на індексацію, як це пропо­нується урядовим законопроєктом, за оцінками профспілок, удвічі збільшить кількість «працюючих бідняків». Що разом з іншими нега­тивними факторами: відсутність роботи, часткова зайнятість, борги із зарплати, лібералізація трудових відносин, небезпечна праця – лише посилить міграцію українців за кордон. Адже розрив у рівні оплати праці в Україні та ЄС поглиблюєть­ся. У ЄС вкажуть Україні – кандида­ту в члени ЄС на невідповідність критеріям набуття членства. Адже Президент Володимир Зеленський анонсував на цьогорічній Ялтин­ській конференції наміри форсува­ти підготовку до прийняття Украї­ни навесні наступного року до ЄС. А це завдання і для влади, і для со­ціальних партнерів. Таких диску­сійних проблемних питань чима­ло».

Григорій Осовий висловив впев­неність, що нинішня дискусійна платформа підкаже, як рухатися на шляху до гідної праці і гідного жит­тя українців навіть у період воєнно­го стану. Голова ФПУ привітав її учасників з прийдешнім Днем гід­ної праці та побажав їм пошуку продуктивних рішень.

З промовами виступили: співго­лова Національної тристоронньої соціально-економічної ради від сто­рони роботодавців Анатолій Кінах, представники Офісу Міжнародного бюро праці (МОП) для країн Цен­тральної та Східної Європи (м. Бу­дапешт) Маркус Пілгрім та Магнус Берге, від Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Рес­публіці Молдова – Марсель Рьотіг та Фелікс Хетт.

У рамках заходу відбулась па­нельна дискусія «Гідна праця в умо­вах війни: роль соціальних партне­рів у забезпеченні спільних цілей», в якій взяли участь національний координатор МОП в Україні Сергій Савчук, директор директорату пра­ці та зайнятості Мінекономіки Юрій Кузовий, заступник голови Федерації роботодавців паливно- енергетичного комплексу Олек­сандр Туров, директор Державного центру зайнятості України Юлія Жовтяк, голови всеукраїнських профспілок та територіальних профоб’єднань: Профспілки трудя­щих металургійної і гірничодобув­ної промисловості України – Олек­сандр Рябко, Профспілки працівни­ків вугільної промисловості Украї­ни – Андрій Зимін.

Учасники висловили готовність до продовження діалогу та напра­цювання спільних рішень, які за­безпечать досягнення в Україні стандартів гідної праці.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

СПІЛЬНИЙ ПРОЄКТ ПРОФСПІЛКОВИХ ПАРТНЕРІВ З НІМЕЧЧИНИ, ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

Відбулась черго­ва онлайн-нара­да, присвячена спільній проєк­тній роботі «German-Polish- Ukrainian Societies for Cooperation».

У рамках заходу було презентовано тема­тичні флаєри проєк­ту «Гідна праця – як там, так і тут» та за­пис підкастів з учас­никами конгресу Профспілки IG BAU. У ході наради сторо­ни обговорили орга­нізаційні питання чергового проєктно­го заходу 8 листопа­да в м. Краків (Поль­ща) за участю пред­ставників Профспіл­ки IG BAU, а також питання для обгово­рення серед учасни­ків: соціальне стра­хування від нещас­них випадків; діяль­ність виробничих рад у Німеччині та ін.

Мета проєкту – ство­рити діалогову плат­форму для профспі­лок, яка сприяє куль­турній інтеграції мі­грантів у приймаю­чих країнах і захи­щає гідні умови пра­ці трудових мігран­тів.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА І ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ

06.11.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання