« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ ПІДТРИМУЮТЬ БОРОТЬБУ УКРАЇНСЬКИХ ПРОФСПІЛОК

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ ПІДТРИМУЮТЬ БОРОТЬБУ УКРАЇНСЬКИХ ПРОФСПІЛОК

23 травня у столич­ному Будинку проф­спілок відбулась зу­стріч керівництва Федерації профспі­лок України із за­ступником гене­рального секретаря Глобального союзу IndustriALL Кемалем Озканом.

На початку зустрічі Голова ФПУ Григорій Осовий поінформував гостя про діяльність українських профспі­лок в умовах воєнного стану та ситуацію на ринку праці, роль ФПУ в організації трудового фронту, надання гума­нітарної допомоги тим­часово переміщеним особам майновим комп­лексом профспілок, проблемні питання, пов’язані з лібераліза­цією трудових відно­син. Зокрема, профспіл­ковий лідер зупинився на депутатському зако­нопроєкті № 5371 «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів щодо спрощення регу­лювання трудових від­носин у сфері малого і середнього підприєм­ництва та зменшення адміністративного на­вантаження на підпри­ємницьку діяльність», що спрямований на лі­бералізацію трудових відносин та нівелює роль профспілок, виво­дячи поза межі діяль­ності Трудового кодек­су більшу половину працівників. Голова ФПУ також зазначив, що з перших днів агре­сії РФ проти України членські організації ФПУ підтримують Збройні Сили України й подякував представни­кам закордонних проф­спілкових організацій за підтримку та солі­дарність з профспілка­ми України.

Кемаль Озкан поді­лився своїми враження­ми від візиту до Києва, зазначивши, що поба­чив в Україні велику со­лідарність між людь­ми, єдність у профспіл­ковому русі та гігант­ський опір ворогу. На його думку, ситуація в нашій країні об’єднала міжнародний проф­спілковий рух у праг­ненні подолати злочин, я к и м є в і й н а , розв’язана РФ, та спіль­ному бажанні допомог­ти українцям. Проф­спілковий лідер розпо­вів про допомогу, яку надає українським ко­легам Глобальний союз IndustriALL . Одним з таких заходів на під­тримку українських працівників є звернен­ня до представників ТНК, що працюють в Україні, із закликом не припиняти свою діяль­ність, а навпаки, нада­вати усю необхідну під­тримку. Насамперед, цього потребують пра­цівники, що втратили роботу. Кемаль Озкан запевнив у беззапере­чній підтримці керів­ництвом IndustriALL позиції українських профспілок щодо зако­нопроєкту № 5371, який обмежує трудові права та гарантії працівни­ків, а також у підтрим­ці представниками міжнародних профоб’єднань дій україн­ських профспілок на їх захист.

У зустрічі взяли участь заступники Го­лови ФПУ Володимир Саєнко, Євген Драп’ятий, Василь Андреєв, керівник департамен­т у м і ж н а р о д н и х зв’язків апарату ФПУ Василь Шилов, голова Профспілки працівни­ків атомної енергети­ки та промисловості України Валерій Ма­тов, голова КВПУ, на­родний депутат Укра­їни Михайло Воли­нець.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ, ПРЕС-СЛУЖБА АТОМПРОФСПІЛКИ

 

Кемаль Озкан

заступник генерального секретаря Глобально­го союзу IndustriALL :

Коли весь світ захоплюється українцями, які захищають єв­ропейські цінності зі зброєю в руках, до парламенту України вносяться проєкти законів, що обмежують права працівників, права профспілок, і таким чи­ном влада сама підриває ту єдність, що склалась у суспіль­стві. Міжнародна профспілкова спільнота вкотре готова допо­магати в реформуванні трудо­вого законодавства, але час для цього обрано невдало.

 

На початку - відвідини Бучі

Візит Кемаля Озкана розпочався з відвідин обпалених війною Бучі та Ірпеня. Профспілкова делегація зустрілась у Бучанській міській раді із заступником мера Михайли­ною Скорик-Шкарівською та представниками адміністра­ції. Кемаль був вражений тим, як багато зроблено в місті, щоб прибрати та провести безпекові заходи, як люди, які пройшли через жахіття війни, вже планують відбудову, шукають інвесторів, мають розроблені проєкти та працю­ють над їх реалізацією.

В Ірпені представники місцевої влади детально розпо­віли про надзвичайну мужність захисників, особливо міс­цевої тероборони, яка зробила все, щоб зупинити наступ на Київ. Романів міст, світлини якого обійшли всі світові медіа, планують не ремонтувати, а залишити пошкоджену частину як згадку про тяжку евакуацію населення.

 

ГЕНЕРАЛЬНА РАДА МКП ПРИЗУПИНЯЄ ЧЛЕНСТВО ФНПР

 

18–20 травня відбулося 24-те засідання Генеральної ради Міжнародної конфедерації профспілок.

Генеральна рада розглянула низку питань, зокрема звіт про діяльність за 2019–2022 роки (включаючи діяльність регіональних організацій), проєкти резолюцій, основну заяву конгресу «Новий суспільний договір», проєкт поправок до статуту, проєкт програми конгресу.

Крім того, розглянуто виснов­ки комісії МКП із розслідування щодо призупи­нення членства Федерації не­залежних профспілок РФ у МКП. Комісія запропонувала Генеральній раді «підтвердити прийняття зупи­нення членства ФНПР у МКП і погодитися з тим, що Гене­ральна рада прийматиме рішення щодо будь-якого запи­ту ФНПР про скасування при­зупинення її членства». Українські членські організації не погодилися з та­кими формулюваннями. У своєму виступі член Генеральної ради МКП, Голо­ва ФПУ Григорій Осовий роз­критикував такий підхід комісії до грубих порушень по­ложень Статуту МКП, підкресливши, що у комісії не вистачило політичної волі дати належну оцінку організації, яка підтримує війну, більш того, закликає «не відступати» та продовжувати її. Голова ФПУ навів переконливі приклади підтримки ФНПР російської агресії і заявив, що Генеральна рада має прийняти рішення про призупинення членства ФНПР із тим, щоб на конгресі МКП виключити її з лав МКП відповідно до статуту. Після тривалої дискусії, всі учасни­ки якої засудили ФНПР, було прийнято рішення, що Гене­ральна рада на основі рекомендацій комісії призупиняє членство ФНПР у МКП, а також прийматиме рішення щодо його поновлен­ня. Тим самим, призупинення членства відбулося не на основі заяви ФНПР, а за рішенням Генеральної ради МКП, тож і поновлення його відбуватиметься не автома­тично на основі заяви ФНПР, а за рішенням Генеральної ради.

Генеральна рада одностайно підтримала проєкт заяви кон­гресу МКП, в якому, зокрема, відзначається роль профспілкового руху в соціально-економічному прогресі впродовж десятиліть колективних дій, що забезпе­чило протидію експлуатації, жадібності та дискримінації. У заяві зазначено, що «мир, демократія, сталий розвиток та рівність для всіх мають пер­шочергове значення», але вони не можуть бути реалізовані в рамках переважаючої неоліберальної глобальної економіки, де домінують корпорації. Необхідні фундаментальні перетворен­ня, і конгрес зобов’яже МКП виборювати досягнення цих перетворень. Боротьби з нерівністю, експлуатацією та дискримінацією на периферії недостатньо. Зміни мають бути всеосяжними і на благо всіх людей у світі. У заяві кон­статовано, що саме необхідно зробити для досягнення цих перетворень та створення нової моделі.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ПРАЦІВНИКИ BWI – З УКРАЇНОЮ

Минулої неділі президент BWI (Всесвітня федерація профспілок будівельників і деревообробників) Пер- Олоф Сьйо, заступник пре­зидента Дітмар Шеферс та секретар освіти Тос Аньонуєво приєдналися до українських активістів на акції протесту в Нью-Йорку.

Вони закликали російський уряд покласти край вторгненню в Україну, а міжнародну спільноту – посилити свій голос у захисті права українського народу на життя, свободу та демократію!

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФБУДУ

10.06.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання