« на головну 16.10.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1125)
23
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»

ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ПРОФСПІЛКОВИЙ ДИСКУРС 30 РОКІВ БУДУЄМО СОЦІАЛЬНУ І ПРАВОВУ ДЕРЖАВУ РАЗОМ

ПРОФСПІЛКОВИЙ ДИСКУРС 30 РОКІВ БУДУЄМО СОЦІАЛЬНУ І ПРАВОВУ ДЕРЖАВУ РАЗОМ

Н апередодні 30-ї річниці Незалеж­ності України в столичному Бу­динку профспі­лок пройшов дискурс, де присутні обговорили пер­спективи майбутнього Укра­їни, зокрема національного профспілкового руху.

У форматі дискусії проф­спілковці, роботодавці, нау­ковці, експерти, представники впливових громадських орга­нізацій розглянули головні пе­ремоги і поразки України за роки Незалежності, роль і міс­це профспілок у процесах дер­жавотворення, проблеми і ви­клики на шляху побудови пра­вової, соціальної держави. Зро­блено об’єктивний аналіз ді­яльності ФПУ за 30 - річний пе­ріод, упродовж якого організа­ція послідовно захищає трудо­ві та соціальні права людини праці. Модерував захід заступ­ник Голови ФПУ Євген Драп’ятий.

Відкрив захід Голова ФПУ Григорій Осовий. Він виступив з промовою, окресливши й на­давши характеристику періо­дам, які пройшла в своєму роз­витку Федерація профспілок України від створення й до сьо­годні. Профспілковий лідер на­голосив: «Рішення про утворен­ня Федерації незалежних проф­спілок України було прийнято 6 жовтня 1990 року на Установ­чому з’їзді, за рік до проголо­шення Незалежності. Ми відчу­вали подих часу і настрої гро­мадян, їх прагнення до змін, а отже, йшли в ногу з епохою».

Голова ФПУ зробив історич­ний екскурс про становлення і розвиток профспілкового руху в новітній Україні. І сьогодні ФПУ є визнаним лідером всьо­го профспілкового руху Украї­ни та впливовою стороною со­ціального діалогу на націо­нальному рівні, членом Між­народної конфедерації проф­спілок. Незмінною залишаєть­ся місія профспілок захищати права працівників у процесі їх трудової діяльності.

Про необхідність подаль­шого розвитку соціального діа­логу в своєму виступі зазначав і співголова Національної тристоронньої соціально-еко­номічної ради від сторони ро­ботодавців України Анатолій Кінах. Він підкреслив, що соці­альний діалог не повинен бути імітацією, а суб’єкти, що бе­руть в ньому участь, не мають бути «кишеньковими»: всі на рівних умовах, але з великою відповідальністю. У робото­давців із профспілками спіль­ні позиції, вони також вважа­ють людський потенціал най­більшою цінністю для країни.

У ході панельної дискусії «Здобуття незалежності Укра­їни: становлення і розвиток профспілкового руху» доктор історичних наук, доцент, пер­ший проректор Академії пра­ці, соціальних відносин і ту­ризму Ганна Добровольська розкрила тему «Роль науки у вивченні профспілкового руху України». У дискусії взяв участь доцент, проректор Львівського національного університету ім. Івана Франка Володимир Качмар, зупинив­шись на таких ключових мо­ментах, як 30 - річна історія ста­новлення профспілкового руху у Львівському універси­теті та тенденції розвитку руху на сучасному етапі. Воло­димир Качмар пригадав імена студентів, загиблих на Майда­ні під час Революції гідності. Учасники вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання.

Тему інформаційного за­безпечення соціального захис­ту порушив головний редак­тор журналу «Охорона праці» Дмитро Матвійчук.

Під час панельної дискусії «Захист трудових прав та со­ціальних гарантій працівни­ків – Європейський вибір» ви­ступили (у режимі відеокон­ференції) доктор юридичних наук, професор кафедри при­ватного та соціального права Сумського національного аграрного університету Світ­лана Запара з темою «Трудові спори» та завідувач кафедри соціоекономіки та управлін­ня персоналом Київського на­ціонального економічного університету ім. Вадима Гетьмана Галина Лопушняк з темою «Державні гарантії забезпечення соціальних прав: тенденції та перспекти­ви». Керівник ГО «Трудові ініціативи» Георгій Сандул висвітлив тему «Реформа трудового законодавства як пріоритет на наступне деся­тиліття».

У своєму виступі Націо­нальний координатор МОП в Україні Сергій Савчук зазна­чив: «Нині у світі на перший план виходять особливості та завдання національного ха­рактеру. На жаль, цей процес нівелює міжнародні стандар­ти, яких потрібно дотримува­тися. Це, на мій погляд, не приносить користі для Украї­ни, яка хоче приєднатися до народів, що поділяють ключо­ві людські міжнародні цін­ності. І завдання профспілок – стати на захист міжнарод­них стандартів. Адже ці стан­дарти допомагають Україні покращувати умови праці лю­дей, здійснювати їх соціаль­ний захист».

Учасниця панельної дис­кусії «Соціальний діалог – партнерство в ім’я інтересів працівників, роботодавців і влади» доктор політичних наук, професор Академії пра­ці, соціальних відносин і ту­ризму, член Національного агентства кваліфікацій Тетя­на Семигіна розповіла про ді­яльність цієї інституції, її цілі та завдання, участь профспілок і роботодавців. Доктор наук з державного управління, професор, завідувач відділу дослідницької ді­яльності університетів Інсти­туту вищої освіти Національ­ної академії педагогічних наук України, голова ГО «Аналітично - консалтинго­вий центр публічного вряду­вання і права» Ольга Петроє провела презентацію «З0 ро­ків розбудови соціального ді­алогу для України: досвід, ефективність, перспективи нового старту».

Генеральний директор Фе­дерації роботодавців України Руслан Іллічов у своєму висту­пі наголосив на необхідності ефективного захисту націо­нального виробника і зміни па­радигми економічного розви­тку держави з акцентом на роз­виток та створення належних умов для роботи національно­го бізнесу. Він зазначив, що со­ціальний захист можливий лише в економічно сильній державі, де працює соціально відповідальний бізнес.

У дискусії взяли участь го­лова Федерації профспілок Рів­ненської області Микола Шер­шун, який розповів про пробле­ми взаємодії зі сторонами соці­ального діалогу на територі­альному рівні, а також голова Вінницької обласної організа­ції профспілки працівників культури Тетяна Побережна.

ЮРІЙ РАБОТА

05.09.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.10.2021 21:16

08.10.2021 21:15

05.09.2021 22:03

05.09.2021 22:02

05.09.2021 22:01

29.08.2021 22:46

15.08.2021 22:50

15.08.2021 22:49

15.08.2021 22:48

15.08.2021 22:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання