« на головну 23.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Парламентарі розкритикували законопроєкт «Про працю»

Парламентарі розкритикували законопроєкт «Про працю»

19 лютого відбулося чергове засідання Комітету з питань інтеграції України з Європей­ським Союзом під головуван­ням очільниці Комітету Іван­ни Климпуш-Цинцадзе за участю віцепрем’єр-міністра з питань європейської та єв­роатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби.

П ід час розгляду на засіданні законопроєкту № 2708 «Про працю» виступив голова Профспілки працівників будівництва і промисловос­ті будівельних матеріалів України Ва­силь Андреєв як представник україн­ських профспілок та Української сторо­ни Платформи громадянського суспіль­ства Україна – ЄС. Він повідомив про За­яву Асамблеї УС ПГС від 6 лютого 2020 року щодо невідповідності законопроєк­ту № 2708 зобов’язанням України за Уго­дою про асоціацію з ЄС і передав її Секре­таріату Комітету ВРУ. І зазначив, що в рамках кампанії профспілок за відхилен­ня цього протиправного законопроєкту, в січні цього року відбулись зустрічі з делегацією Міжнародної конфедерації профспілок, Європейської конфедерації профспілок та Бюро АКТРАВ Міжнарод­ної організації праці з питань відповід­ності змісту законопроєкту ратифікова­ним Україною конвенціям МОП. Окрема адвокаційна кампанія була проведена в органах ЄС, зокрема Європейській служ­бі зовнішніх зв’язків EEAS та Генераль­ному директораті з питань зайнятості, соціальних справ та інклюзії DGEMP.

За наявною у профспілок інформа­цією, питання щодо законопроєкту № 2708 порушувалось на 6 - му засіданні Ради Асоціації 28 січня 2020 року. Комі­тет вислухав представника Директора­ту Мінекономіки щодо цілей створен­ня нових робочих місць та формаліза­ції зайнятості працівників, які працю­ють без офіційного трудового договору.

Народний депутат Валентин Нали­вайченко гостро висловився щодо зако­нопроєкту № 2708 та його відповідності міжнародним зобов’язанням України.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА І

ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ

 

  • Іванна Климпуш-Цинцадзе: «Уряд вирішив закріпачити українців»

Законопроєкт № 2708 про працю, який Уряд вніс на розгляд до Верховної Ради, суперечить Угоді про асоціацію України з ЄС, звужує права і соціальні гарантії працівників і є абсолютно неприйнятним, – про це у себе на фейсбук-сторінці за­явила народний депутат фракції «Європейська Солідарність», голова парламент­ського Комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Інакше, ніж кріпацькими, не назвеш норми законопро­єкту № 2708, внесеного на розгляд Верховної Ради Ка­бінетом Міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком.

На засіданні (йдеться про засідання, що відбулось 19 лютого) Комітет з питань інтеграції України до ЄС одно­стайно визнав проєкт Закону про працю таким, що по­слаблює рівень охорони праці, звужує трудові права та соціальні гарантії працівників і суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Оцініть урядову ініціативу і ви. Отже, Кабмін пропонує:

• Встановити, що до працівників, які працюють у нічний час, належать працівники, які працюють не менше, ніж 4 години щоденного робочого часу та не менше, ніж ¼ річної норми робочого часу в нічний час. Натомість, Ди­ректива 2003/88/ЄС передбачає, що працівником, який працює в нічний час, є той, хто працює вночі що­найменше 3 години.

• Фактично дозволити безпідставне звільнення праців­ників роботодавцем (законопроєкт не містить положень щодо обґрунтованості припинення трудових відносин).

• Законопроєкт не містить статей, які б визначали по­рядок та умови звільнення працівників з ініціативи ро­ботодавця під час колективного звільнення, в тому чис­лі при банкрутстві.

• Немає положень щодо обов’язку роботодавця інфор­мувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди.

• Відсутня будь-яка бланкетна норма щодо джерел правового регулювання соціального діалогу та колек­тивних трудових відносин».

 

Комітет ООН заслухав інформацію про порушення прав працівників в Україні

Із 17 лютого по 6 березня 2020 року в Жене­ві триватиме 67- ма сесія Комітету ООН з економіч­них, соціальних та культурних прав, до якого входять 18 незалежних експертів, що здійснюють моніторинг виконання Міжнарод­ного пакту про економічні, соціальні та культурні права. Федерація профспілок України направила до комітету інформацію про порушення держа­вою Україна прав працівників та профспілок, ви­значених статтями 7, 8, 9, 10 і 11 Пакту.

20 –21 лютого ко­мітет розгля­нув виконання зобов’язань, передбачених Пактом, Україною. Перед членами комітету виступив представник Ін­тернаціоналу громадського обслу­говування Каміло Рубіано, який поінформував про спроби україн­ського уряду обмежити трудові права та гарантії. Він зазначив, що пропоновані урядом обмеження та порушення трудових прав включа­ють, наприклад, одностороннє ро­зірвання трудових договорів без вихідної виплати, що, ймовірно, особливо позначиться на профспіл­кових активістах та викривачах по­рушень; розширення використан­ня короткострокових контрактів та введення контрактів з нульовим робочим часом; різке скорочення оплати за понаднормову роботу та відміну існуючих обмежень на по­наднормову роботу; скасування де­яких соціальних гарантій та зни­ження захисту матерів з малими дітьми, спрощення їх звільнення.

Крім того, законопроєкти, пода­ні до парламенту, запроваджують нові правила, які обмежують осно­воположне право на свободу об’єднання. Наприклад, кількість профспілкових організацій на під­приємстві обмежується максимум двома і, що ще більше непокоїть, скасовується право профспілок на страйк на територіальному, галу­зевому та національному рівнях.

Заступник голови комітету Пан Чен попросив уряд надати по­яснення щодо цих законопроєктів, які передбачають повний пере­гляд трудових відносин у країні та матимуть величезні наслідки для працівників.

Представник Міністерства соці­альної політики України у відпо­відь заявила, що ринок праці вже не такий, який був раніше, тому старе законодавство потребує осучаснен­ня. Профспілки критикують дані за­конопроєкти, але у працівників на­разі занадто багато пільг та гаран­тій, що стримує інвестиції. Верхо­вна Рада України прийме рішення. Створена робоча група за участю соціальних партнерів та представ­ників різних міністерств, яка обго­ворить коментарі профспілок. Поки що це тільки законопроєкти.

Під час наступної дискусії при­сутні на засіданні комітету пору­шили питання внутрішньо пере­міщених осіб в Україні, нерівності доходів, бідності, негативного впливу умов кредитування МВФ, корупції та захисту її викривачів.

Пан Чен зазначив низьку якість наданих урядом даних про ситуацію із зайнятістю в країні. Комітет попросив уряд надати до­даткову інформацію щодо законо­проєктів, які можуть негативно позначитися на правах профспі­лок та працівників:

• «Про працю» (№ 2708);

• «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» (№ 2681);

• «Про внесення змін до Кодек­су законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення» (№ 2584);

• «Про страйки та локаути» (№ 2682);

• «Про внесення змін до дея­ких законів України щодо стабі­лізації функціонування системи загальнообов’язкового держав­ного соціального страхування» (реєстр. № 2275) та деякі інші.

  • ПРЯМА МОВА

Каміло РУБІАНО, співробітник Інтернаціоналу громадського обслуговування з питань профспілкових прав та національних адміністрацій:

«У грудні 2019 року урядом України та народними депута­тами було подано низку трудо­вих законопроєктів до парла­менту. У випадку їх прийняття постраждають основоположні права працівників, що є пору­шенням не лише Пакту, а й конвенцій МОП. Ці законодавчі зміни розроблялися за закри­тими дверима без повноцінних та відвертих тристоронніх кон­сультацій із залученням репре­зентативних профспілок».

29.02.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання