« на головну 13.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Відкрито проект МОП з питань оплати праці в Україні та подолання заборгованості із зарплати

Відкрито проект МОП з питань оплати праці в Україні та подолання заборгованості із зарплати

В Україні запроваджено дворіч­ний проект Міжнародної органі­зації праці «Оплата праці в Укра­їні: технічна допомога задля подолання заборгованості із за­робітної плати, встановлення міні­мальної заробітної плати та рівно­го винагородження», презентація якого відбулася 12 березня.

У презентації проекту взяли участь експерти МОП Маріко Оучі та Олена Важинська, Національний коорди­натор МОП в Україні Сергій Савчук, Урядовий уповноважений з питань гендерної політики України Катерина Левченко, представники Міністерства соціальної політики України, Федерації профспілок України, організа­цій роботодавців, наукових установ тощо.

Відкрив захід Національний координатор МОП в Україні Сергій Савчук. Він охарактеризував комплекс проблем, який належить розв’язати в ході реалізації проекту, запровадженому завдяки наполяганням профспілок.

Презентували проект старший спеціаліст з пи­тань умов праці та гендерної рівності Групи тех­нічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи Ма­ріко Оучі та програмний спеціаліст із питань між­народних трудових стандартів, прав на робочому місці та гендерної рівності Міжнародного навчаль­ного центру МОП Олена Важинська.

Проект складається з трьох компонентів:

– подолання заборгованості із заробітної плати,

– створення механізму встановлення мінімальної заробітної плати згідно з Конвенцією МОП № 131,

– забезпечення рівного винагородження за рів­ноцінну працю та скорочення гендерного розриву в оплаті праці.

Головною метою проекту є забезпечення захис­ту заробітної плати шляхом удосконалення націо­нальної нормативної бази за допомогою соціаль­ного діалогу. Зокрема, проект має скерувати тристоронніх партнерів на розв’язання проблем, пору­шених наглядовими радами щодо виконання кон­венцій МОП №№ 95, 131, 173, 100, 111.

Як очікується, на завершальному етапі впрова­дження проекту тристоронні партнери мають на­працювати заходи з вирішення зазначених питань заробітної плати та розпочати їх реалізацію.

Стратегія надання технічної підтримки за кож­ним компонентом проекту ґрунтується на чоти­рьох елементах:

– комплексна нормативна підтримка шляхом узгодження заходів на виконання рекомендацій Адміністративної ради МОП та подальших комен­тарів Комітету експертів із застосування конвен­цій та рекомендацій;

– науково обґрунтоване стратегічне консульту­вання на основі статистичних даних із розбивкою за статтю та тематичного аналізу заробітної плати, а також використання досвіду східноєвропейських країн щодо вирішення питань, пов’язаних із заро­бітною платою;

– формування знань і розбудова спроможності соціальних партнерів шляхом проведення семіна­рів/тренінгів на різних рівнях (національному, га­лузевому, локальному);

– сприяння веденню соціального діалогу з ме­тою пошуку механізмів розв’язання проблем, що стосуються заробітної плати.

Під час дискусії за результатами презентації голова Профспілки працівників вугільної промис­ловості України Віктор Турманов, заступник голо­ви Профспілки трудящих металургійної і гірничо­добувної промисловості України Олександр Рябко, заступник голови Профспілки працівників охоро­ни здоров’я України Ірина Швець, керівник депар­таменту з питань бюджету та оплати праці апара­ту ФПУ Людмила Остапенко наголошували на го­стрих проблемах у сфері оплати праці, які потребу­ють негайного вирішення, а саме:

– заборгованість із заробітної плати, зокрема на державних підприємствах вугільної галузі;

– відсутність ефективного управління держав­ним сектором економіки;

– недостатність фінансування бюджетних галу­зей та державного сектору економіки, і, як наслі­док, утворення заборгованості із заробітної плати;

– надмірна необґрунтована диференціація за­робітних плат працівників та керівників держав­них підприємств;

– низький рівень зарплати в медичній сфері та міграція медичних кадрів, зрівнялівка в оплаті праці висококваліфікованого персоналу та неква­ліфікованих працівників, відсутність соціального діалогу в галузі, зокрема ухиляння МОЗ від укла­дення галузевої угоди;

– відсутність механізму захисту заробітної пла­ти медпрацівників в умовах зміни фінансування системи охорони здоров’я тощо.

У дискусії також взяли участь Урядовий уповно­важений з питань гендерної політики Катерина Лев­ченко, генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної по­літики Юрій Кузовой, заступник голови СПО робо­тодавців, директор Всеукраїнського об’єднання об­ласних організацій роботодавців підприємств мета­лургійного комплексу «Федерація металургів Укра­їни» Сергій Біленький та інші учасники заходу.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА

ОПЛАТИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

 

Професійний дисбаланс – одна з найголовніших проблем ринку праці

Представники Федерації профе­сійних спілок України взяли участь у круглому столі «Співпраця біз­несу і закладів професійної (про­фесійно-технічної) освіти», орга­нізованому Міністерством освіти і науки України спільно з Федераці­єю роботодавців України.

У заході також взяли участь представники Державної служби зайнятості, Федера­ції металургів України, керівники вели­ких підприємств, закладів ПТО, а також громадські діячі, експерти, провідні на­уковці та представники міжнародних організацій.

Учасники круглого столу обговорили питання су­часного стану професійної (професійно-технічної) освіти, зайнятості населення та трудової міграції, ду­альної форми здобуття освіти, професійної орієнтації молоді, а також фінансового забезпечення і застарілої матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти. У своїх виступах вони зазначали, що до нестачі кваліфікованих робітників призводять трудова міграція до країн ЄС, непопуляр­ність робітничих професій, застарілість законодав­ства про працю. Повільні темпи розвитку економіки не сприяють підвищенню заробітної плати. Сьогодні потреба у фахівцях робітничих професій значно пере­вищує попит на ринку праці на спеціальності, які здо­бувають випускники закладів вищої освіти.

Задовольнити попит на кваліфікованих робітни­ків і покликана система професійної (професійно-тех­нічної) освіти. Відтак, саме підвищення престижу професійної (професійно-технічної) освіти, обізна­ності населення щодо кадрових потреб роботодавців та рівня заробітної плати робітників можуть привер­нути увагу молоді до здобуття професійної освіти.

За підсумками обговорення та з метою покращен­ня співпраці органів влади, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та роботодавців учас­ники круглого столу прийняли рекомендації з кон­кретними пропозиціями до: місцевих органів вико­навчої влади, органів місцевого самоврядування спільно з організаціями роботодавців; Міністерства освіти і науки України спільно з Федерацією робото­давців України; Міністерства соціальної політики України; Міністерства освіти і науки України спіль­но з Державною службою зайнятості України та Фе­дерацією роботодавців України.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ

24.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання