« на головну 26.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Прояви дискримінації жінок можна подолати через гендерний баланс представництва у владі

Прояви дискримінації жінок можна подолати через гендерний баланс представництва у владі

25 січня, напередодні Всесвітньої ради Соціалістичного Інтерна­ціоналу (детальніше див. у попередньому номері «ПВ») Жіночий Соціалістичний Інтернаціонал провів засідання виконавчого комі­тету, в якому взяла участь представниця від найбільшої профспіл­кової організації України – Федерації профспілок України.

З ахід зібрав пред­ставниць від 140 членських організа­цій. Жінки з усього світу вражали роз­маїттям одягу, манер, традицій, але всі вони об’єднані єдиною метою: досягти гендерного ба­лансу 50/50 в усіх сферах управ­ління суспільним життям.

Цілями та завданнями Жіно­чого Соцінтерну є: розширення участі жінок у політиці; промо­ція знань та розуміння гендерної рівності; проведення кампанії проти гендерної нерівності та дискримінації жінок у суспіль­стві; праця задля миру, безпеки та прав людини; зміцнення та розширення відносин між член­ськими організаціями й іншими жіночими організаціями, що ма­ють подібні цінності та погляди.

На правах приймаючої сторони тон зібранню задала очільниця мі­ністерства у справах жінок Доміні­канської Республіки пані Джанет Каміло. Так, це правда, у Домініка­ні, де на кожні 100 жінок припадає 105 чоловіків, утворено міністер­ство у справах жінок ще у 1999 році!

Знаково, що в заході також взяла участь перша жінка – го­лова сенату Чилі – верхньої па­лати парламенту Ізабель Альєнде.

На сесії було розглянуто пи­тання розширення прав та мож­ливостей жінок та дівчат, зв’язку із Цілями сталого розви­тку (роль систем соціального за­хисту), а також важливості до­ступу до державних органів та інфраструктури.

Ні для кого не є секретом, що чоловіки в усьому світі продо­вжують впроваджувати концепт «чоловічого світу». Тому жінки Соцінтерну виробляють страте­гію та тактику подальших дій на зміну стереотипу, що вкорінив­ся. Їхня мета – 50% квоти пред­ставництва жінок у владних структурах по всьому світу та органах управління міжнарод­них громадських організацій.

Адже тільки через баланс представництва у владі можливо подолати прояви дискримінації жінок. Це стосується нерівності в оплати праці, проявів фізичного та психологічного насильства, об­меженого доступу до освіти, вели­кого навантаження домашньою роботою та вихованням дітей.

Почесний президент Жіночо­го Соцінтерну Пія Локателлі на­голосила: «Нашим пріоритетом має стати доступ молодих жінок до політичної влади, що зможе змінити майбутнє на краще».

Не оминули увагою й військо­ві конфлікти. Жінки Соцінтерну закликають до партнерства, звертаючи увагу на те, що жодна жінка в сучасному світі не розпо­чала військову експансію.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА ВИРОБНИЧНИКІВ І ПІДПРИЄМЦІВ


Наталія Землянська, голова Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців:

«Чи існує в Україні гендерна дискримінація? Де-юре гендерна дискримінація заборонена Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», прийнятим Верховною Радою України 2013 року. Ще до того, 2005 року, український парламент ухва­лив Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Ратифікова­но Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. На додачу постановою Кабінету Міні­стрів України від 11 квітня 2018 року затвер­джено «Державну соціальну програму забез­печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року», метою якої є удосконалення механізму забезпечення рів­них прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впрова­дження європейських стандартів рівності.

Однак, реалії невтішні: за даними Фонду на­родонаселення ООН в Україні, щорічно по­над 1,1 млн українок потерпають від фізичної та сексуальної агресії і тиску в сім’ї.

Ситуація з гендерним нерівноправ’ям у сфері оплати праці не нова, але від того не менш болюча: в середньому, за даними Держстату, жінка отримує на 20% меншу зарплату, ніж чоловік, за еквівалентну ро­боту на одних і тих же посадах. Неофіційна статистика наводить ще більший розрив в оплаті праці чоловіків та жінок.

Гендерні квоти, за якими жінок у виборчому списку політичної сили має бути не менше 30%, прописані в Законі України «Про місцеві вибори». У свою чергу, міжфракційне депу­татське об’єднання «Рівні можливості» напо­лягає на запровадженні відповідних квот до закону про вибори народних депутатів.

Норми про рівні права та можливості жінок з чоловіками хоч і закріплені в українському законодавстві, однак далекі від реалій і без­апеляційно спростовуються експертами і ста­тистикою. Українки й сьогодні зазнають дис­кримінацій за ознакою статі».

  • До теми

Наприкінці засідання Жіночого Соцінтерну його учасниці схвалили резолюцію «Системи соціального захисту, доступ до державних послуг та стабільної інфраструктури для за­безпечення рівності чоловіків і жінок та роз­ширення можливостей жінок та дівчат».

У резолюції зазначається, що розширення дебатів створює благодатний ґрунт для по­чатку кампанії «Все для 50/50 рівності». 30% було мінімальним, нині триває боротьба за справедливість, за участь 50% жінок у владі та прийнятті рішень.

Жінки та дівчата залишаються найменш соці­ально захищеною групою в усьому світі, поки вони не мають доступу до державних послуг. Гендерна нерівність означає поглиблення форм експлуатації та гноблення жінок не тільки на ринку праці, а й у всіх сферах по­всякденного життя. Цей вплив проявляється більшою вразливістю до ризиків та соціаль­ною вразливістю.

На жаль, також спостерігалися тривожні ре­гресії, особливо в роки після фінансової кри­зи 2009 року. Заходи жорсткої економії, які передбачають скорочення та обмеженість державних послуг, завдають шкоди жінкам різними способами: збільшення бідності жі­нок шляхом витіснення їх з робочих місць у державному секторі, закриття або зменшення доступу до послуг із сексуального та репро­дуктивного здоров’я, охорони здоров’я, мате­ринства та догляду за дитиною, послаблення підтримки жертв насильства... Ці регресії по­винні бути припинені. Права та потреби жінок є надто важливими, щоб їх можна було відки­нути, коли зміниться політичний настрій.

Забезпечення фінансування належних інфраструктур має важливе значення для того, щоб жінки та дівчата могли легко отримувати доступ до соціального захисту та державних послуг. На практиці це може набувати різних форм, таких як мобільні медичні та пологові відділення, надавати транспортні послуги в громаді або збільшувати рівень обслугову­вання дітей.

На підтримку збільшення надання державних послуг та соціальної інфраструктури, підви­щення інклюзивності систем соціального за­хисту для всіх жінок і дівчат Жіночий Соцін­терн закликає своїх членів та пов’язані групи:

– Поважати принципи прав людини та гід­ної праці при розробці та реалізації політики щодо соціального захисту й державних по­слуг.

–Включити конкретні цілі соціального за­хисту та державних послуг, а також рекомен­дації щодо включення та доступу жінок і ді­вчат до місцевих та національних маніфестів партій, щоб забезпечити високий рівень соці­ального захисту політичних питань.

– Кинути виклик прийнятим нормам у сис­темах соціального захисту, які виключають або ігнорують потреби жінок і дівчат, у тому числі питання надання, доступу та доступ­ності основних громадських послуг, таких як охорона здоров’я материнства.

– Закликати до виділення достатніх фінан­сових ресурсів на урядовому рівні для забез­печення всіх членів суспільства, включаючи жінок і дівчат, адекватним соціальним захис­том, а також серйозного заперечення будь- якого зменшення такого фінансування.

– Збирати якісні дані за гендерними та кіль­кісними даними, розбиваними за статтю, від­повідно до міжнародних стандартів, які бу­дуть використовуватися для моніторингу та оцінки політики соціального захисту, їх моди­фікації та розробки нових політик, більш чут­ливих до гендерних аспектів.

– Нагадувати та просвіщати громади та ре­гіони про внесок жінок та дівчат у соціальне та економічне процвітання, щоб допомогти змінити культурне сприйняття та створити постійний діалог з оцінкою та шануванням жінок та дівчат.

28.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання