« на головну 23.06.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (954)
14
Червень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА

ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ ЗНИЖЕНО

СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ ЗНИЖЕНО

У середині серпня Уряд ого­лосив про зниження норм споживання газу для насе­лення без наявності лі­чильників. Згідно із запропонова­ними змінами, уже з 1 жовтня 2017 року діятимуть нові соціальні нор­мативи на газ: на газову плиту, себто приготування їжі – 3,3 куб. м на особу, на газову плиту, що пе­редбачає приготування їжі та піді­грів води, – 5,4 куб. м, а на газову плиту і водонагрівач – 10,5 куб. м.

Трохи газової історії. Ще в 2014 році норма споживання станови­ла практично 9,9 куб. м на одну людину. Потім вона була знижена до 6,6. У квітні 2015-го норматив газу знизили з 6 до 3 куб. м, однак від цього рішення довелося відмо­витись. Його скасували в судах че­рез позови обленерго. Тож у люто­му 2016 року Кабінет Міністрів за­провадив компромісний варіант – 4,4 кубометра блакитного пали­ва на одну особу. У тодішньому складі Уряду були чиновники, ко­трі вважали цю норму заниже­ною, але її таки «узаконили». І ось нині – скорочення нормативів практично на чверть.

Презентував Уряд і Концеп­цію реалізації державної політи­ки у сфері теплопостачання. Ясна річ, що вона спрямована на зменшення споживання газу та інших енергоресурсів для вироб­ництва теплової енергії, фінан­сове оздоровлення галузі, залу­чення інвестицій і впроваджен­ня прозорої ефективної системи розрахунків між учасниками ринку теплоенергетики.

Експерти попереджають, що реальне реформування почнеть­ся тоді, коли людям встановлять лічильники, аби вони мали мож­ливість сплачувати за реальним споживанням, а не за якоюсь роз­рахунковою нормою.

У Міністерстві соціальної по­літики стверджують, що вся справа в субсидіях.

Через завищені соціальні нор­мативи, які не відповідали ре­альному рівню споживання і не стимулювали громадян до еко­номії енергоресурсів, держава в минулому опалювальному сезо­ні (2016–2017 рр.) «переплатила» за субсидіями більше 8,2 млрд грн. Тож із жовтня субсидії бу­дуть покривати комунальні по­слуги виключно у межах нових нормативів, а за «зайве» дове­деться сплачувати самостійно.

При цьому деякі експерти визна­ють, що соціальні нормативи в Україні надто високі і їх необхідно знижувати. Наводять статистику, що в минулому опалювальному се­зоні українці без субсидії викорис­товували вдвічі менше газу для обігріву житла. Ті, хто отримував суб­сидію, витрачав газу рівно стільки, стільки покривала державна допо­мога, особливо не замислюючись над економією блакитного палива. Тож певна логіка у перегляді нор­мативів є. Однак Уряду, переконані аналітики, перш ніж скорочувати норматив, потрібно показати розра­хунки: на скільки і чому скоротило­ся споживання?

Експерт із питань енергетики Володимир Саприкін вважає, що соціальні норми споживання за­низькі. І не розуміє колег, які стверджують протилежне. «Не виключаю, що й надалі Кабмін буде знижувати норми спожи­вання, аби ще більше економити бюджетні кошти», – припустив він. Бо чим нижчі соціальні нор­ми, тим менше коштів компен­сує держава. Відповідно, чим менше грошей «відшкодовує» держава, тим більше має сплачу­вати кожна українська родина. Арифметика прозора. От тільки чи не стане це поштовхом до ще більшої заборгованості з оплати комунальних тарифів, запиту­ють експерти. У даній ситуації, стверджує аналітик Юрій Гаври­лечко, Уряд аж надто ризикує.

Експерт ГО «Публічний ау­дит» Тарас Галайда перекона­ний, що зниження соцнормати­вів на споживання газу – чергова вимога МВФ. «Фонд дає кредити й бачить, що на субсидії витра­чається дуже багато коштів з державного бюджету. Зменшен­ня нормативів – один із шляхів зниження навантаження на дер­жавний бюджет. МВФ вважає, що українці можуть більше сплачувати самостійно», – резю­мував аналітик.

 

КРАЩЕ НЕ ХВОРІТИ

У країнцям обіцяють стрімке подорожчання медикамен­тів. Як зазначають експер­ти, до кінця 2017 року ціни зростуть ще на 12%, тобто на рівень інфляції. Передусім це торкнеться зарубіжних препаратів. Позна­читься й на вітчизняних, оскільки в українських ліках близько 70% імпортної складової. На вартості препаратів позначиться і курс до­лара, прогнозують аналітики ап­течного ринку, які передрікають падіння гривні уже з вересня.

Цікаво, як змінилася вартість ліків впродовж року? Середня вартість то­варів аптечного кошика, за підсум­ками І півріччя п. р., зросла майже на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Однак говорити про істотне подо­рожчання ліків у І півріччі не дово­диться, стверджує директор Аптеч­ної професійної асоціації Володи­мир Руденко. «Ми не бачимо ваго­мих передумов для підвищення вар­тості медикаментів. Може, пізніше будуть якісь, але наразі ситуація стабільна. Щось дорожчає, щось де­шевшає», – запевняє фахівець.

Низка експертів не погоджуються з такою позицією очільника асоці­ації і стверджують, що об’єктивні причини для подорожчання ліків є. Це невпинне зростання цін на енергоресурси і підвищення міні­мальної заробітної плати, яке та­кож закладається до цінників на препарати. До того ж, багато по­стачальників, побоюючись осін­ньої девальвації, вже зараз почали закладати до своїх прайсів курс 30 грн за 1 дол. США.

Подальше подорожчання ліків, на думку експертів, неминуче призведе до вимушеної відмови багатьох паці­єнтів від лікування. Уже нині близь­ко 30% хворих намагаються обійтися без лікарської допомоги в разі незду­жання. Ті ж, хто може собі «дозволи­ти» хворіти, масово переходять на ві­тчизняні препарати – близько 75% куплених в аптеках пігулок зроблені в Україні. А ось в грошовому еквіва­ленті все з точністю до навпаки. Тільки 25% грошей українці витра­чають на наші ліки – імпортні ліки набагато дорожчі за вітчизняні.

Під час опитування, що його провів благодійний фонд «Пацієнти Укра­їни», 94% респондентів заявили, що лікарські препарати в країні надто дорогі. Більше половини опитаних зізналися, що приймали тільки частину рекомендованих лі­карем препаратів. 43% визнали, що їм довелося позичати гроші, а то й продавати цінні речі та майно на порятунок хворих.

Експерти вже б’ють на сполох, тому що вважають, що після подо­рожчання багато хто зовсім відмо­виться від лікування. До такого ви­сновку спонукає статистика: вже зараз близько 30% хворих намага­ються обійтися без ліків.

Істотно здешевити ліки в аптеках, як українського, так і зарубіжного виробництва, допомогло б скасу­вання не так давно введених подат­ків на них. Та для цього потрібна політична воля.

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
Олег ПЕНДЗІН, директор Економіч ­ного дискусійного клубу:

«Через високу за­лежність від імпорту як фасованих меди­каментів, так і скла­дових фармаколо­гічного виробни­цтва, величезний вплив на ціни має курс гривні щодо долара та євро. Тому при будь-якому па­дінні курсу ціни від­разу коригуються. Тож попри тривале зміцнення гривні українцям немає сенсу сподіватися на зниження цін на ліки, адже валютні ризики її подорож­чання вже заклада­ються у вартість».

Костянтин КОСЯЧЕНКО, екс-заступник голови Держслужби лікар­ських засобів:

«Структура ринку ліків в Україні вже багато років така, що в упа­ковках 75% препаратів – вітчизняні. Тобто люди, пацієнти купу­ють дешевші вітчизня­ні аналоги. 25% купу­ють іноземні препара­ти. В грошах: 75% – це кошти за іноземні ліки. І говорити про те, що при коливанні валюти ціна зменшиться, на мою думку, неварто. Якщо на осінь і в бю­джетній резолюції за­кладається 27 грн за долар, то ціна прогно­зовано буде зростати».

Ольга СТЕФАНИШИНА, виконавчий директор БФ «Пацієнти України», екс­перт Реанімаційного па­кету реформ:

«У Кабміну є всі можливос­ті зробити кроки для зни­ження цін на ці ліки в укра­їнських аптеках, запрова­дивши паралельний імпорт лікарських засобів або так званий міжнародний ре­жим вичерпання прав. Він дозволить підвищити кон­куренцію серед постачаль­ників на фармринку й зна­чно знизити ціни на ліки. Саме ця практика діє між країнами Європейського Союзу вже багато років і свого часу мала позитив­ний ефект: застосування паралельного імпорту в ЄС у 1994–1999 роках дало змогу знизити ціни на фармацевтичну продукцію на 12–19%».

10.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

18.06.2018 00:15

11.06.2018 21:19

11.06.2018 21:18

01.06.2018 16:00

01.06.2018 16:00

01.06.2018 14:48

01.06.2018 14:47

21.05.2018 00:38

21.05.2018 00:37

14.05.2018 02:40

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання