« на головну 26.05.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1154)
28
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Ексклюзивне інтерв’ю з головою Профспілки праців¬ників авіабудування та ма¬шинобудування України Яремою Жугаєвичем.

Ексклюзивне інтерв’ю з головою Профспілки праців¬ників авіабудування та ма¬шинобудування України Яремою Жугаєвичем.


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Соціальне страхування: проблеми та здобутки

Соціальне страхування: проблеми та здобутки

У грудні 2011 року прийнято бюджети фондів загальнообов’язкового соціального страхування України на 2012 р., в яких ураховано принципові пропозиції профспілок. Спинимося на окремих аспектах діяльності фондів, на удосконалення яких було спрямовано роботу Федерації профспілок України.

СТРАХУВАННЯ ВІД БЕЗРОБІТТЯ

Під час затвердження бюджету Фонду соціально­го страхування на випадок безробіття на 2012 р. міні­мальний розмір допомоги із безробіття встановлено на рівні 825 грн, або 76,9% розміру прожиткового міні­муму (ПМ) для працездат­них осіб, з подальшим його переглядом у бік збільшен­ня. На соцпослуги передба­чено 2,12 млрд грн.

Профнавчанням запла­новано охопити близько 224 тис. безробітних, що на 9,6 тис. осіб більше, ніж у 2011 р. Навчання здійсню­ватиметься за понад 350 професіями і 400 напряма­ми підвищення кваліфіка­ції – залежно від попиту на регіональних ринках праці. До громадських робіт буде залучено понад 335 тис. без­робітних. Для цього буде спрямовано 233 млн грн, або 2,5% доходів фонду.

Завдяки наданню дота­цій роботодавцям плану­ється працевлаштувати 39 тис. осіб, на що передбачено 955,2 млн грн.

Заплановано провести близько 146 тис. модульних семінарів і тренінгів із тех­ніки пошуку роботи, 25 тис. семінарів для соціально вразливих категорій насе­лення, 34 тис. з орієнтації на підприємницьку діяль­ність, 22,4 тис. – з питань запобігання нелегальній трудовій міграції.

Для скорочення безро­біття буде проведено близь­ко 416 тис. різноманітних інформаційно-консультаційних заходів, діятимуть 115 мо­більних центрів профорієн­тації, 340 мобільних центрів зайнятості.

СТРАХУВАННЯ ВІД ПРОФРИЗИКІВ

Упродовж 2010–2011 рр. у роботі Фонду соцстрахуван­ня від нещасних випадків і профзахворювань спостері­галися певні проблеми, тож під час підготовки його бю­джету на 2012 р. слід було їх урахувати, аби забезпечити чітку роботу фонду у ново­му році.

Рішеннями попередньо­го уряду в асигнуваннях із держбюджету, які ви­ділялися підприємствам вугільної промисловості з липня 2009 р. по лютий 2010 р. на виплату зарплати, не передбачалися кошти для сплати страхових внесків до фондів соцстраху. Тому станом на 01.04.2010 р. не­доїмка перед фондом зі сплати страхових внесків у вугледобувній галузі стано­вила 726,4 млн грн, зокрема по державних вугледобув­них підприємствах, що ви­конували рішення попере­днього уряду, – 677,5 млн грн (станом на 01.09.2011 р. – 665,2 млн грн).

Тим часом із 01.01.2012 р. набув чинності новий На­ціональний класифікатор України, який передбачає 615 видів економічної діяль­ності замість 772. Тепер уряд має переглянути Класифі­кацію галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва. СПО профспілок пропонував сут­тєво підвищити клас профризику окремим галузям, тобто збільшити страховий тариф на цей вид страху­вання.

Нині фінансовий стан фонду поліпшився. Це дало змогу наприкінці 2011 р. виплатити однора­зову допомогу інвалідам, які постраждали внаслі­док нещасних випадків на виробництві, зокрема інвалідам І групи – в роз­мірі ПМ, II групи – 50%, III – 30% ПМ.

СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Для Фонду соцстраху­вання з тимчасової втрати працездатності 2011 рік був чи не найскладнішим за останні 10 років. Дефі­цит бюджету, станом на 01.01.2011 р., становив по­над 715 млн грн. Оскільки допомогу із тимчасової втрати працездатності ви­плачували підприємства, це спричинило наявність заборгованості фонду перед ними, а в окремих випадках і перед застрахованими осо­бами. З огляду на ситуацію, що склалася, правління фонду в 2011 р. майже в 2,5 раза скоротило асигнуван­ня на санаторно-курортне лікування застрахованих осіб.

Крім того, після набуття чинності з 01.01.2011 р. ЗУ «Про збір та облік єдиного вне­ску на загальнообов’язкове державне соцстрахування» виникли проблеми із надан­ням матеріальної допомоги та обрахуванням страхово­го стажу певним категоріям застрахованих осіб.

Зважаючи на велику кількість скарг і звернень, з ініціативи профспілок на засіданні правління фонду 16.06.2011 р. було прийнято постанову, якою встанов­лено, що до законодавчого врегулювання порядку ви­плати матеріальної допомо­ги за рахунок коштів фонду застрахованим особам у разі порушення проваджен­ня у справі про банкрутство страхувальника-роботодавця виплата допомоги здійсню­ватиметься відповідно до Порядку фінансування стра­хувальників, затвердженого постановою правління фон­ду від 22.12.2010 р. № 26, тоб­то на загальних підставах.

З метою остаточно­го врегулювання цього питання за участю ФПУ розроблено і внесено на розгляд Верховної Ради проект ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцстрахуван­ня у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності...» № 8775, який було прийнято 9 грудня 2011 р. і скерова­но на підпис Президентові України.

Внесено зміни до зако­нодавства щодо осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до до­сягнення нею трирічного віку.

На 2012 рік витрати фон­ду на оздоровчі заходи ста­новитимуть 1328,1 млн грн, або 131,5% щодо планових показників 2011 року.

Збільшилися на 276,2 млн грн і відповідно станов­лять 750 млн грн витрати на придбання путівок до санаторно-курортних закладів.

У 2012 р. на часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підпри­ємств, установ та органі­зацій, у тому числі вишів, передбачено 137,6 млн грн.

На 12,9 млн грн збільше­но витрати на фінансування оздоровлення дітей у дитя­чих оздоровчих закладах (176,7 млн грн).

На часткове фінансуван­ня ДЮСШ за рахунок коштів фонду у 2012 р. передбачено 168,3 млн грн. Збережено фі­нансування орендної плати ДЮСШ, які не мають влас­них приміщень для прове­дення занять.

У 2012 р. на придбання дитячих новорічних пода­рунків буде спрямовано 95,5 млн гривень.

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

У 2011 р. розмір ПМ для не­працездатних осіб збільшував­ся в чотири етапи та зріс із 750 до 800 грн, або на 9,4%. Проте законодавчо встановлені по­казники ПМ для всіх вікових категорій значно відстають від фактично обрахованих показників. Так, станом на жовтень 2011 р. затверджений ВР розмір ПМ для непрацез­датних осіб становив 784 грн. Разом із тим фактичний його розмір для непрацездатних осіб у цінах листопада 2011 р. становив 849 грн.

Із 01.10.2011 р. встановлено максимальний розмір пенсії на рівні 10 ПМ (з 01.12.2011 р. 8 тис. грн), встановлених для не­працездатних осіб.

Незважаючи на відносно високий розмір максимальної пенсії, середній її розмір є не­значним – на 01.09.2011 р. він становив 1250 грн, що в 1,5 раза перевищує розмір мінімаль­ної пенсії за віком.

Причинами низького рівня пенсій є заниження їх міні­мального розміру та наявність розриву в пенсіях, призначе­них у різні роки, який постійно зростає. Оскільки з року в рік підвищення пенсій у зв’язку із зростанням середньої зарплати в Україні здійсню­ється на мінімально допус­тимому рівні – в розмірі 20% темпів зростання середньої зарплати в Україні, раніше призначені пенсії відстають від новопризначених майже вдвічі.

У 2011 р. ПФУ неодноразо­во проводилися перерахунки пенсій, зокрема інвалідам ві­йни, у зв’язку зі зростанням середньої зарплати та про­житкового мінімуму тощо. Виплата пенсій проводилася своєчасно, в повному розмірі.

Оскільки ПФУ залиша­ється центральним органом виконавчої влади, до скла­ду його правління входять лише три представники від профоб’єднань. Для обгово­рення на засіданнях ними постійно вносяться нагальні питання, зокрема щодо зба­лансування бюджету фонду, підвищення рівня пенсійного забезпечення, забезпечення диференціації розмірів пенсій, удосконалення організації ро­боти органів фонду, поліпшен­ня обслуговування громадян.

Вл. інф.

ОЦІНКА ФАХІВЦІВ

Ярема ЖУГАЄВИЧ, голова Профспілки авіабудівників України, заступник голови правління Фонду загальнообов’язкового соцстрахування України на випадок безробіття:

– Профспілкова сторона правління фонду вже кілька років поспіль наполегливо домагається підвищення мінімального розміру допо­моги по безробіттю для за­страхованих осіб до 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Але поки що маємо суттєвий спротив двох інших сторін правління – держави та роботодавців. Ураховуючи, що опоненти не підтримали пропозицію профспілкової сторони щодо збільшення розмірів допомо­ги, профспілки намагаються вплинути на опонентів через положення Генугоди.

Григорій ОЛЬХОВЕЦЬ, голова Профспілки працівників радіоелектроніки та машино-будування України, заступник голови правління Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань:

– Під час підготовки бюджету фонду на 2012 рік планувалося підвищити страхові тарифи для низки галузей. Завдяки принциповій позиції профспілкової сторони це рішення не було прий­нято. Правильність такої позиції підтверджена тим, що бюджет фонду на 2012 рік бездефіцитнийі повністю забезпечує ста­тутні завдання. Загальна сума доходів фонду на 2012 рік становить 7077,7 млн гривень, що на 25% більше показників 2011 року.

Сергій УКРАЇНЕЦЬ, заступник Голови Федерації профспілок України, член правління Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності:

– У ФПУ багато зроблено для ефективної роботи й подальшо­го розвитку системи соцстраху. В умовах фінансово-економіч­ної кризи 2008–2010 рр., кри­тичного дефіциту страхових коштів фонди соцстрахування під управлінням, зокрема пред­ставників профспілок, забезпе­чили стабільну та гнучку роботу для збереження надійного за­хисту людини праці від страхо­вих ризиків. Це стосується по­силення матеріальної підтрим­ки працівників в умовах масо­вих звільнень, компенсації втраченої зарплати як основно­го джерела доходів у разі хво­роби чи виробничої травми.

Володимир МАКСИМЧУК, завідувач відділу пенсійного забезпечення Управління соціального захисту ФПУ, член громадської ради Пенсійного фонду України:

– З метою поліпшення умов і рівня пенсійного забезпечен­ня громадян профспілки розробили й внесли на роз­гляд парламенту проект ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання», в якому пропонуєть­ся до страхового стажу зара­ховувати період відпустки по вагітності та пологах, а під час перерахунку пенсій пра­цюючим пенсіонерам засто­совувати показник середньої зарплати (доходу) за три ка­лендарні роки, що передують року звернення за перера­хунком пенсії.

16.01.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

09.04.2022 20:56

04.04.2022 22:03

27.03.2022 20:47

19.03.2022 12:24

19.03.2022 12:12

19.03.2022 12:11

28.01.2022 22:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання