« на головну 13.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

ІМУНІТЕТ ЗНАНЬ

ІМУНІТЕТ ЗНАНЬ

80–85% студентів не сніда­ють зранку. Така цифра була виявлена під час соціологіч­ного опитування. Проблеми, з якими стикаються студенти протягом усього періоду на­вчання в університеті, дослі­джував студентський профком Одеського національно­го університету ім. І. І. Меч­никова.

Мабуть, не всі замислювали­ся над тим, в якому фізич­ному стані перебуває сту­дентство. Більшість озву­чених проблем у вищій школі нале­жали до схем та методів навчання, особлива увага політики держави прикута до все нових методів контролю знань, студентство пору­шує питання стипендіального за­безпечення. Про здоров’я молодого покоління – ані пари з вуст.

Насправді ситуація критична. Кожен третій випускник вишу ра­зом з дипломом отримує хронічне захворювання. На першому місці – захворювання шлунково-кишко­вого тракту, за ним – хвороби нер­вової системи, серцево-судинні розлади.

Дослідження стану захворюва­ності вирішили провести профко­мівці ОНУ ім. І. І. Мечникова.

Голова студент­ського профкому Вадим Пєнов: «Сьогодні багато хто говорить про здоровий спосіб життя. А от для профкому студентів ОНУ це стало стратегічним за­вданням № 1. Ми провели досліджен­ня захворюваності. Виявили при­чинно-наслідкові зв’язки та запро­понували вирішення цієї проблеми».

Програму назвали «Імунітет знань енергозберігаючого середо­вища серед студентів». Представи­ли та затвердили на Вченій раді ОНУ на 2015–2016 роки.

Основні пункти програми щодо університету та гуртожит­ків:

1. Уніфікація навчання – занят­тя однаково починаються в усіх корпусах.

2. Відсутність «вікон» у розкладі.

3. Велика перерва. В першому півріччі – 20 хвилин, у другому – 35 хвилин.

«Так історично склалося, що в нашому університеті перерва була на півпарах – 5 хвилин, між парами – 10 хвилин. А коли модулі, контрольні, або викладачі затримують, студент просто фізично не встигав добігти та щось придбати у їдальні чи буфеті. Про те, щоб нормально поїсти, годі було й говорити.

Профком наполягав на великій перерві саме після другої пари. Адже студенти, які проживають у гуртожитку і не мають фінансової можливості щодня харчуватися в їдальні, можуть збігати до гурто­житку та поїсти. Так само сту­денти, які є місцевими, встигнуть вийти на вулицю і поїсти або щось придбати в їдальні. Ті ж, хто зран­ку не снідає, чекати до кінця тре­тьої пари не можуть. Це і сніданок, і обід одночасно.

Ідея спрацювала. У минулому се­местрі запровадили вже 35 хвилин перерви. Студенти, за відгуками, дуже задоволені», – зазначає голова студентського профкому.

4. У великих корпусах, де навча­ються студенти п’яти факультетів, додали ще по одному співробітни­ку в буфети та їдальні. В асорти­мент включили гречку або рис «без нічого» – бюджетне харчування.

5. Зона релаксації, відпочинку студентів.

«Виникла проблема вільних при­міщень. Кабінети зайняті під про­даж канцтоварів, кафе, ксерокопі­ювання. Буквально виривати при­міщення довелось у технічного пер­соналу – швабри, відра відтепер збе­рігають у підвальних приміщен­нях. Ректор пішов нам на зустріч, і від університету виділили фарбу, лінолеум. До ладу приміщення сту­денти приводили власноруч.

Наступна проблема – це дивани. Порахували, виходить дорого. Спо­добалася ідея з піддонами. Прорек­тор із АГЧ допоміг знайти піддони у достатній кількості. Студенти пофарбують, а профком замовить оббивку піддонів. Так у нас вийшли стильні місця для сидіння.

У ці кімнати також хочемо по­ставити кулери, щоб студенти мо­гли попити води або зробити чаю. Із своїми бутербродами сюди мож­на. Головне – спілкування», – розпо­відає Вадим Пєнов.

Основні пункти програми щодо спортивно-оздоровчої бази відпочинку:

Медичний блок:

1. Відкриття масажного кабіне­ту. Масаж включений у вартість пу­тівки.

2. Обладнання кімнати аромате­рапії. Затрати мінімальні. Арома­масла мають благотворний вплив на здоров’я.

3. Медогляди для студентів під час відпочинку. Обстеження безко­штовне. Погоджено з університет­ською поліклінікою.

Спортивний блок:

1. Тренування в секціях, які про­водитимуть викладачі фізкульту­ри.

2. Введення обов’язкової для всіх відпочиваючих студентів ран­кової зарядки о 7.30. З цією метою планується провести колонки до кожної кімнати.

3. Проведення екскурсій містом, університетом, музеями.

Випускникам-студентам, які влітку залишаються у гуртожитку за мінімальну вартість, буде запро­поновано проживати безкоштовно на базі відпочинку, а харчування – за мінімальну вартість. Їх обов’язок – проведення професійної двогодинної екскурсії 1 раз на тиж­день. Це можуть бути екскурсії міс­том, університетом, парком Шев­ченка, обсерваторією університету, ботанічним садом, університет­ськими музеями. Для майбутніх культурологів та філософів це може бути ще й гарним стажуван­ням і практикою. Для кожного сту­дента оплачується вартість громад­ського транспорту.

4. Показ відеофільмів, мультфільмів. На базі є актова зала.

5. Проведення тренінгів, май­стер-класів з кулінарії, надання першої медичної допомоги і т. ін.

Голова профкому вважає, що дуже важливо сформувати пра­вильні звички у студентів: «Коли мене було обрано головою студент­ського профкому, ми разом з адмі­ністрацією зробили спортивні кім­нати та кімнати самопідготовки у гуртожитках. Тоді на 80 тис. гри­вень оснастили шість гуртожит­ків: придбали проектори, екрани, спортивні тренажери. Дипломи, курсові у нас в університеті студен­ти захищають тільки на проекто­рах. Це дозволяє їм тренуватися з виступом перед захистом робіт.

Через те, що студенти не мали де посидіти на перервах, вони вихо­дили до курилки. А пасивне куріння погано впливає на здоров’я. Тепер у них є кімнати, де вони можуть під час перерви з’їсти бутерброд, попи­ти чаю чи розгадати кросворд. У студентів має бути право вибору.

Колись ми починали піклувати­ся про здоров’я студентів, але це не була комплексна програма. А те­пер ми вирішили повернутися до цього. Тож формування здорового енергозберігаючого середовища серед студентів стало основним завдан­ням студентського профкому на­шого університету.

У чому секрет нашої співпраці з адміністрацією? Ми пропонуємо ви­рішення проблеми і не просимо гро­шей, тому ректор йде нам на зу­стріч. Будівельні матеріали дає уні­верситет, а працюють студенти.

Але про результати програми можна буде говорити лише через два-три роки. А поки що позитивні відгуки студентів – це найкраща подяка за все, що ми робимо. Їм по­добається, тому ми на правильно­му шляху».

 

МЕРЕЖА АПТЕК «ДЄМІРОВ» (М. ІЗМАЇЛ)


Керівництвом Центру соці­альних послуг було підписа­но договір про співпрацю з новими партнерами проекту – мережею аптек «Дє­міров». Відтепер ко­ристувачі соціальних карток у м. Ізмаїлі з 1 травня можуть купувати ліки зі знижкою у 8%.

Нагадаємо, що скориста­тися знижкою може будь- який власник картки не­залежно від того, в якому місті він проживає. Дис­контна програма поши­рюється на всіх користу­вачів соціальних карток.

Приєднуйтесь до спільно­ти власників соціальних карток, отримуйте безко­штовні юридичні кон­сультації, придбайте пу­тівки на оздоровлення до будь-якого санаторію ПрАТ «Укрпрофоздоров­ниця» чи готелю ПрАТ «Укрпрофтур» зі знижкою та заощаджуйте кошти разом з нами.

 

УПОВНОВАЖЕНІ НА КОНТРОЛЬ

Дотримуючись одного з основних принципів державної політики в галузі охорони праці та з метою здійснення належного громадського контролю за додержанням законодавства в цій сфері, Сумська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України організувала навчання в ДП «Сумський експертно-технічний центр Держпраці» для 74 представників проф­спілки з питань охорони праці.

Під час навчання слухачі розгляну­ли найбільш важ­ливі проблеми без­пеки, гігієни праці та ви­робничого середовища у зв’язку з повноваженнями профспілок у сфері охоро­ни праці, їх завдання щодо здійснення громад­ського контролю за додер­жанням вимог чинного за­конодавства з цих питань. Основні теми стосувалися законодавства України про охорону праці, поло­жень ЗУ «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соці­альне страхування від не­щасного випадку на ви­робництві та професійно­го захворювання, які спричинили втрату пра­цездатності», організації роботи з охорони праці, вибухонебезпечного ви­робництва і вибухозахис­ту, пожежної та електро­безпеки, гігієни праці, управління роботами з профілактики та ліквіда­ції наслідків аварій і т. ін.

Кожен слухач отримав відповідний методичний матеріал. Після складан­ня іспиту всім учасникам навчання було видано по­свідчення встановленого зразка.

Людмила ГОГА,

голова Сумської міської організації профспілки працівників освіти і науки

29.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання