« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Нас об’єднала віра в майбутнє України

Нас об’єднала віра в майбутнє України

Нас об’єднала Україна! Молодих, та­лановитих, відкритих ду­шею, з нашим спільним прагненням до праці, за­хисту осо­бистості, за­безпечення гідної роботи, розвитку де­мократії.

Наталія Мірошниченко

учасниця групи № 1 дансько-українського профспілкового проекту, викладач ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр», м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

25 квітня 2015 року – для когось це про­сто дата, «черговий» день у щоденно­му календарі, а для мене – початок плідної професійної співпраці. Цікаві знайомства і кра­щі моменти весни.

Саме цей день зібрав молодих перспективних профспілкових лі­дерів з усіх куточків України. Абсо­лютно різні за професією, статусом, характером люди, але їх об’єднала єдина мета – розбудувати державу та згуртувати український народ. Так, можливо це дуже пафосно зву­чить, та завдяки семінарам і зустрі­чам з головними представниками профспілки України, представни­ком данської профспілки 3F Пером Айзенрайхом ми зрозуміли, що на­віть найбажаніші мрії можуть ста­ти реальністю!

Гарне місто Чернігів зустріло нас мальовничою природою, диво­вижними пам’ятками культури і найпривітнішими співробітника­ми навчально-методичного центру профспілок, тож ми почувалися як удома. Щохвилини відкривали для себе по-новому профспілковий світ, знайомилися з європейськими стан­дартами та перспективами. Завдя­ки семінарським заняттям на при­кладах оцінили правильність робо­ти профспілки, внесок кожного не­байдужого профспілкового лідера в роботу підприємств, співпрацю ро­ботодавця та працівника.

Інноваційним професіоналізмом Пер Айзенрайх знайшов підхід до кожного учасника проекту. Так, і хоча мова у нас була дуже різною, ми все-одно розуміли одне одно­го, розуміли методи навчання, за­своїли основу не лише профспілко­вої справи, а й людських відносин. Найголовніше, що всі учасники були рівними між собою, дослухо­вувались до кожної думки, кожно­го слова, а це те, чого так часто не вистачає в нашому повсякденному житті. Нас чули, відчували творче палке биття сердець та хвилювання за рідну державу!

Особисто я тепер маю нових дуже розумних і творчих друзів. З упевненістю нині про це заявляю, тому що щоразу і щоденно відчу­вала дружню підтримку, пораду та допомогу словом і ділом.

А як виявлялася творчість? По­стійно і всюди! На заняттях креа­тивно мислили, творчо підходили до поставлених завдань. Активна позиція кожного учасника співпа­дала з позицією проекту, тому ми вірою і правдою відстоювали права та обов’язки вільного громадянина України, захищеного профспілкою.

Завдяки психологічним тестам та методичним завданням молоді учасники проекту особисто вияв­ляли себе, розкривали свій творчий потенціал та психологічні настрої. Знаєте, інколи ми, мабуть, і не розу­міли, що можемо так потужно вия­вити себе в професійному та інфор­маційному просторі.

Наша молодь намагалась уміло планувати перспективне профспіл­кове майбутнє, професійно і злаго­джено співпрацювала та продуму­вала кожен крок, так що залиша­лось лише розпочати перебудову!

Але творчість на цьому на за­кінчилась. Усі учасники, як вияви­лось, уміють не тільки працювати, а й співати, танцювати і цікаво пла­нувати власний відпочинок!

Постійно й тільки з позитивом згадую наші квітневі зустрічі, адже стільки досвіду отримано від колег з Федерації профспілок України, зо­крема Валентини Шевченко, Воло­димира Майданюка. Стільки нового неординарного матеріалу здобуто від занять та особистого спілкуван­ня з данським викладачем спілки 3F Пером Айзенрайхом. Ми переко­нались, що співпрацю з колегами та співвітчизниками потрібно, насам­перед, будувати шляхом переговорів та договорів, в умовах доброго спіл­кування та рівноправ’я. Це є осно­вою успіху та запорукою здійснення мети та поставлених завдань.

Дансько-український навчаль­ний проект є відкриттям, що спри­ятиме в майбутньому розвитку суспільних відносин, підвищенню професійного рівня особистості, втіленню інноваційних профспіл­кових засад на вищому щаблі дові­ри і співпраці. Проект націлює на модернізацію соціуму, підвищен­ня професійної статусності проф­спілкових активістів, має зміцнити профспілки на національному, ре­гіональному та місцевому рівнях.

Спектром завдань є постійний розвиток профспілкового руху, адже останнім часом через необіз­наність населення, відсутність на­лежного соціального діалогу при розв’язанні соціально-трудових проблем, низький рівень самоза­хисту, недоступність справедливо­го правосуддя, недосконале законо­давство відбулося нівелювання зна­чення профспілкових організацій.

Даний проект має омолоди­ти профспілковий рух активни­ми творчими паростками, які за підтримки досвідчених кадрів бу­дуть з відповідальністю розвивати профспілку і повертатимуть віру людей у її надійність та захист сво­їх прав.

Особисто хочу подякувати за можливість брати участь у дансько-українському проекті від регіону промисловості. Це велика честь співпрацювати із справжніми про­фесіоналами своєї справи, спілку­ватись із щирими, добрими і від­критими людьми. Проект надає гарні перспективи для становлення професійного профспілкового май­бутнього.

Хочеться вірити в те, що Украї­на розквітне разом з профспілкою завдяки високому професіоналізму та виваженим надійним планам.

Хай панує мир та злагода в кожному домі і на кожному підпри­ємстві!

 

ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ВІДКРИВАЄ НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

14–19 червня в м. Дніпропетровську відбув­ся перший навчальний семінар третьої гру­пи учасників в рамках дансько-українського проекту, що проводився в зональному навчально-методичному центрі. Група нара­ховувала 23 учасники майже з усіх куточків України – голови та заступники первинних профспілкових організацій, серед яких по­щастило бути й мені.

Анна Лета

учасник проекту, голова ППО студентів та співробітників Вінницького медичного коледжу ім. Д. К. Заболотного

Мета проекту – зміц­нити профспілки на всіх рівнях, забезпе­чити їх участь у фор­муванні важливих напрямків розвитку регіонів, посилити вплив на політику в процесі децентралізації та демокра­тизації, покращити представ­ництво інтересів працівників.

Семінар виявився дуже ціка­вим та змістовним. Нас на­вчали, як правильно прово­дити переговори, поводитися в конфліктній ситуації, укла­дати колективні договори, бу­дувати відносини між робото­давцями і трудящими. Розгля­дали гендер як частину про­цесу переговорів, сильні сто­рони жінок та чоловіків. На­вчалися в парах та малих гру­пах, були в ролі переговорни­ків і вирішували конфлікти, де кожен мав захистити свої ін­тереси та знайти творче вирі­шення своєї проблеми. Роз­робляли письмову презента­цію бачення на 2020 рік та представляли її для дискусії на пленумі.

Викладач Пер Айзенрайх про­вів презентацію профспілки 3F, Данської конфедерації профспілок, розповів про структуру, членство, ринок праці, реформи, філіії та кар­телі. Зрозуміло що є відмін­ності між нашими сторонами, і їх багато, але викладач пока­зує, як має бути і як цього до­сягти. У такий складний для нашої країни час узагалі не повинне стояти питання: бути профспілкам чи ні! Профспіл­ки були, є і повинні бути, сто­яти на захисті прав і свобод усіх людей праці!

Я, як молода голова первин­ки, взяла для себе багато ці­кавого, бо в кожного члена групи свої думки, бачення, досвід, яким можна поділи­тися тільки в такому спілку­ванні на семінарах. Тому хочу щиро подякувати організато­рам проекту Федерації проф­спілок України у співпраці з Об’єднаною федерацією ро­бітників Данії за підтримки Міністерства закордонних справ Данії та Європейської програми сусідства за надану можливість бути одним з його учасників!

15.08.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання