« на головну 13.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Чого не вистачає українським перевізникам?

Чого не вистачає українським перевізникам?

6 березня відбулася зустріч представників автодорожньої галузі країни з міністром інфраструктури України Максимом Бурбаком, на якій обговорювалися шляхи вирішення проблемних питань щодо подальшого розвитку пасажирських та міжнародних вантажних перевезень, підприємств дорожніх господарств.

У заході взяли участь голова Федерації роботодавців тран­спорту України Орест Клим­пуш, президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Леонід Костю­ченко, голова всеукраїнської громад­ської організації «Українська асоці­ація перевізників» Сергій Пачесюк, президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Ігор Шкіря, голова Профспілки працівни­ків автомобільного транспорту та шляхового господарства України Олег Хмарний, голова Всеукраїн­ської незалежної профспілки праців­ників транспорту Віктор Гербеда, го­лова Профспілки таксистів України Василь Попик, керівники автомо­більних і дорожніх підприємств, представники обкомів галузевої профспілки, громадських організа­цій, народні депутати.

Учасники зустрічі порушили низ­ку актуальних проблем автотран­спортної галузі, що виникають в ав­топеревізників і дорожників на міс­цях. Це і прийняття нових законів та оновлення рухомого складу, органі­заційні питання, габаритно-ваговий контроль, державні перевірки, неле­гальні перевізники, будівництво й ремонт автошляхів тощо. Представ­ники з регіонів нарікали на великий пакет документів, який їм доводить­ся погоджувати в різних інстанціях, щоб отримати дозвіл на перевезен­ня. Чимало було скарг на питання прозорості проведення тендерних конкурсів у сфері пасажирських пе­ревезень і неналежну роботу Укр­трансінспекції.

Президент Асоціації міжнарод­них автомобільних перевізників України Леонід Костюченко пору­шив питання необхідності вдоскона­лення прозорої процедури розподілу та видачі одноразових та багаторазо­вих дозволів Європейської конфе­ренції міністрів транспорту (ЄКМТ) для здійснення міжнародних авто­мобільних перевезень вантажів те­риторіями іноземних держав, ство­рення економічного механізму онов­лення рухомого складу учасників асоціації транспортними засобами високих технічних та екологічних стандартів, удосконалення процеду­ри зважування вантажних тран­спортних засобів.

Не залишається осторонь проблем галузі й Профспілка автодорожни­ків. Голова профспілки Олег Хмар­ний гостро критикував роботу Мінінфраструктури, що так і не спромо­глося стабілізувати ситуацію. Недба­ле ставлення держави до людини праці, малого бізнесу та бізнесменів призвело до того, що автодорожні підприємства майже припинили свій розвиток. «І причина тут не стільки геополітична, скільки вну­трішня. Міністерство, яке створюва­лося для формування політики в ав­томобільному транспорті, дорожньо­му будівництві, досі не має тієї самої політики. Тому сьогодні відсутні державні програми розвитку доріг загального користування, автомо­більного транспорту, безпеки дорож­нього руху», – наголосив Олег Хмарний.

Потребує невідкладного реагу­вання з боку держави й дорожня га­лузь. Сьогодні дорожники роблять усе можливе для того, щоб забезпе­чити колективи роботою, за виконан­ня якої держава заборгувала майже 4 млрд гривень. Із початку року пра­цівники галузі не отримали жодної копійки заробітної плати.

Олег Хмарний разом з громад­ськими організаціями звернувся до учасників зустрічі з пропозицією підготувати заходи щодо врегулю­вання проблемних питань галузі, зо­крема для покращення ситуації до­рожньої інфраструктури створити Дорожній фонд України з метою за­безпечення цільового використання коштів та стабільного фінансування дорожнього господарства.

У своєму виступі міністр інфра­структури Максим Бурбак розповів про подальші кроки уряду щодо роз­витку автомобільної галузі та до­рожнього господарства. За словами очільника Мінінфраструктури, в майбутньому уряд запровадить про­зорі правила роботи для малого та середнього бізнесу, зокрема в тран­спортному секторі економіки, з дво­сторонньою безумовною відпові­дальністю як держави, так і підпри­ємців. «Наше завдання – економічне відновлення через реструктуриза­цію економіки шляхом створення належних умов і правил гри для цих підприємців, коли держава виконує свої зобов’язання, а бізнес свої. Сьо­годні уряд здійснюватиме непопу­лярні кроки задля подолання глибо­кої суспільної кризи в державі. Фор­мування нової системи влади базу­ватиметься на принципах верховен­ства права, прозорості та відкритос­ті діяльності органів державної вла­ди. Треба викорінити корупцію, по­вернути віру людей у державу», – за­значив Максим Бурбак. Міністр та­кож наголосив, що наразі за відсут­ності фінансування влада не дава­тиме багато обіцянок про розгортан­ня нових інфраструктурних проек­тів, будівництво доріг чи закупівлю рухомого складу. Прийнято рішен­ня про жорстку економію бюджет­них коштів.

І надалі залишається гострим пи­тання формування тарифів на про­їзд. З одного боку, збори зростають, а тарифи не підвищуються, не ком­пенсуються витрати автомобільним перевізникам за перевезення пільго­вих категорій громадян, а якщо на­віть і компенсуються, то в доволі мі­зерних сумах, що не покривають збитків. З іншого боку, підвищення тарифів спричинить значне невдово­лення серед населення. У ході диску­сії Максим Бурбак запропонував ска­сувати пільги, натомість надавати адресну допомогу громадянам, які мають право на безкоштовний про­їзд у громадському транспорті.

Однією з болючих проблем є на­явність на ринку транспортних по­слуг значної кількості нелегальних перевізників. Така ситуація не тіль­ки позбавляє бюджет країни дохо­дів, а й становить серйозну небезпе­ку для життя та здоров’я пасажирів. Нелегали використовують для пере­везень переобладнані вантажні ав­тобуси або списані мікроавтобуси, спричиняючи ДТП з людськими жертвами.

Враховуючи заклики влади до відкритого діалогу, керуючись ін­тересами роботодавців та колекти­вів транспортної галузі ФТРУ, АсМАПУ, Українська асоціація пе­ревізників та галузева профспілка очікують від Мінінфраструктури вирішення низки нагальних про­блем, зокрема викорінення корупції на всіх рівнях влади, зменшення надмірного фіскального, адміні­стративного та податкового тиску, а також невідкладних дій щодо ста­білізації національної валюти та зменшення вартості кредитних ре­сурсів, реформування судової та правоохоронної систем, посилення безпеки бізнесу. Учасники зустрічі також закликали владу активізува­ти взаємодію з громадськими галу­зевими об’єднаннями, продовжити практику фахових консультацій з громадськістю, зокрема щодо ка­дрової політики, програмних і нормативно-правових питань.

21.03.2014


Тетяна РУБАН, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання