« на головну 13.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Горизонти молодіжних рад розширюються

Горизонти молодіжних рад розширюються

 Загальновідомо, що сила і гарантія май­бутнього профспілок пов’язані з молоддю. Оскільки у складі Кіро­воградського обласно­го об’єднання проф­спілок понад третину становить молодь, від­так одним із пріори­тетних напрямів діяль­ності ФПОє молодіжна політика. Реалізується вона переважно через Молодіжну раду ФПО.

 Сергій Петров

голова Федерації профспілок Кіровоградської області

В’ячеслав Буратинський

голова Федерації профспілок Одеської області

Для обговорення актуаль­них молодіжних проблем та обміну досвідом Моло­діжна рада та Президія ФПО Кіровоградщини іні­ціювали спільний семінар викон­комів молодіжних рад Федерацій профспілок Одеської та Кірово­градської областей, який відбувся в Одесі. Одесити поділилися досві­дом роботи з оздоровлення праців­ників та їхніх родин, в якій їх під­тримує виконавча дирекція ФСС з тимчасової втрати працездатнос­ті. Голова міської виконавчої ди­рекції ФСС Володимир Кіров наго­лосив на важливій ролі профспі­лок у вирішенні проблем оздоров­лення, зокрема розповів про діяль­ність молодих профактивістів щодо поліпшення оздоровчих за­ходів. Так, якщо два роки тому в санаторно-курортних закладах було оздоровлено 1700 одеситів, то нинішнього року – вже понад 7 ти­сяч застрахованих осіб. Позитивні напрацювання має молодіжна рада Профспілки працівників мор­ського транспорту України. Цього року істотно розширився її склад, зокрема, до неї увійшли представ­ники студентських первинок, мо­лодих викладачів, портових орга­нізацій, у тому числі Чорномор­ської профорганізації моряків. До речі, 2013 рік ПРМТУ оголосила Ро­ком молоді, підсумком якого стане 5-й Форум молоді.

У діяльності молодіжної ради ФПО Кіровоградщини одеських ко­лег зацікавили цілеспрямованість і послідовність їх дій щодо реалі­зації головного завдання – захисту соціально-економічних і трудових прав молоді, а також створення умов, які сприяють професійному становленню молодих працівни­ків, підвищенню їхньої кваліфіка­ції, всебічному розкриттю інтелек­туального й духовного потенціалу. Саме через роботу Молодіжної ради ФПО відбувається реалізація програми ФПУ «Молодь – надійна опора профспілок». На тлі Моло­діжної ради помітно виділяються студентські профкоми, які викону­ють велике коло роботи. Так, їхні представники беруть участь у пла­нуванні й розподілі коштів сти­пендіального фонду, розглядають питання соціального захисту сту­дентів, літнього працевлаштуван­ня, оздоровлення, забезпечення місцями в гуртожитках, співпра­цюють із студрадами та ректора­том вишів щодо поліпшення житлово-побутових умов…

Активну роботу з молоддю про­водять і соціальні комісії, які ство­рені при профкомах. Вони допома­гають молодим працівникам адап­туватися на підприємстві, підви­щувати свій рівень професійної майстерності, відроджують добру традицію наставництва. ФПО, її членські організації також залуча­ються до проведення профорієнта­ційної роботи, в тому числі шля­хом організації конкурсів профмайстерності серед молоді.

Також обговорювалися пробле­ми, з якими насамперед стикаєть­ся сучасна молодь. Їх озвучила го­лова Молодіжної ради Федерації профспілок Кіровоградської об­ласті Ганна Герасімова.

На засіданнях виконкому Моло­діжної ради ФПО неодноразово аналізувалися питання профорієн­тації та працевлаштування випускників. Вивчався позитивний досвід ВНЗ «Олександрійський педколедж» щодо працевлашту­вання, у якому щороку розробля­ють систему відповідних заходів. Як результат, минулого року зі 186 випускників у службу зайнятості звернувся лише один. Профспілко­ві організації через колдоговори й угоди намагаються врегулювати питання проходження студентами практики, їхнього працевлашту­вання.

Житлову проблему учасники спільного засідання вважають над­важливою. Прийнято програму до­ступного житла, яка, можна сказа­ти, не діє. «Доступність» житла у вигляді 25% першого внеску і 13 не­гарантованих державою відсотків погашення кредиту молодим лю­дям нагадує міф. На Кіровоградщи­ні лише одна молода особа ризик­нула скористатися програмою до­ступного житла, але всю процедуру оформлення ще не завершено, тому про успіх говорити передчасно. Саме тому Молодіжні ради ФПО – поки що двох областей – об’єднують свої зусилля для пошуку шляхів вирішення нагальних проблем.

Учасники спільного засідання двох виконкомів розробили певні рекомендації.

 

 

 Вклонитися Великому Кобзареві

Нещодавно відбувся виїзний семінар для членів Молодіжної ради Львівської об­ласної організації проф­спілки працівників держав­них установ України та її профактиву. Перша части­на заходу проводилася в Будинку спілок у Києві, а друга – в Каневі.

На семінарі виступила завідуюча відділом правової ро­боти, професійної підготов­ки та інформаційного забез­печення апарату ЦК проф­спілки працівників держав­них установ України Наталія Качура, яка інформувала учасників семінару про ді­яльність створеної Молодіж­ної ради профспілки та про досвід роботи низки моло­діжних рад облорганізацій.

Голова Молодіжної ради Львівської облорганізації профспілки працівників державних установ України Оксана Лучишин розповіла присутнім про роботу з мо­лоддю та висвітлила низку проблем, з якими стикаєть­ся молода профспілкова громада.

Наступного дня учасники се­мінару навідалися до Кане­ва – побували на Чернечій горі й у Шевченківському меморіалі. Львів’яни покла­ли квіти до Шевченкової мо­гили й проспівали безсмерт­ні рядки Кобзаря «Реве та стогне Дніпр широкий».

Того ж дня учасники семі­нару зустрілися з профак­тивом Черкаської обласної організації профспілки пра­цівників держустанов.

 

 

 Кроки у професію

 У ПрАТ «Сєверодонецьке об’єднання «Азот» за ініціативою профкому відновле­но конкурси професійної майстерності мо­лодих робітників.

 Семен Перцовський

м. Сєверодонецьк

Відповідні пункти внесе­но у колективний дого­вір підприємства, як по­яснив Валерій Черниш, голова профспілкового комі­тету «Азоту», член Ради ФПУ.

У цеху централізованого ре­монту електроустаткування Сєверодонецького об’єднання «Азот» відбувся конкурс професійної майстерності мо­лодих електромонтерів під­приємства. Вирішивши відно­вити змагання з різних профе­сій, керівництво та профком «Азоту» не помилилися, адже вони виявилися цікавими й корисними для подальшої ро­боти. Оцінюючи відповіді на теоретичні запитання, один із членів журі – начальник елек­троремонтного цеху Сергій Кривенко зауважив, що певні поняття хлопці мають прак­тично з усіх питань, але треба розбиратися в них глибше.

Учасники конкурсу, які час від часу від хвилювання плу­талися у відповідях, під час перерви сказали, що тепер зрозуміло, яку технічну літе­ратуру слід почитати й на що звернути більше уваги.

«Польові умови» в цеху були непогано підготовлені й для професійного змаган­ня, і для того, аби молоді ро­бітники могли повчитися один в одного. Уцьому й по­лягає головний інтерес.

Узмаганні на розбирання-складання асинхронного електродвигуна вентилято­ра переможець впорався із завданням за дві з невели­ким хвилини.

П’ятеро фіналістів, які ді­йшли до завершального ета­пу, збирали схему реверсив­ного вмикання електродви­гуна. Швидко підключити пару десятків дротів – одне, проте це – не самоціль. Тре­ба ще й забезпечити працездатність пускача. Здавалося, всі справлялися однаково точно, але у лідера змагань Павла Коробченка, який представляв господарів кон­курсу, схема, на жаль, не за­працювала. Один із проводів не був затиснутий як слід...

«А ви придивіться, – проко­ментував член журі, заступ­ник голови профспілкового комітету підприємства Ігор Абраменко (спеціаліст з електротехніки), – в одних різнокольорові дроти як ви­йшло, так і переплелися, а в інших подібні перетини були зведені до мінімуму, схема виглядає більш продумано, витонченіше. Я б сказав – і надійніше».

Учасники конкурсу теж це по­мітили, тож і вивчали, хто як зібрав, адже такий досвід по­трібен і для наступних конкур­сів, і для повсякденної роботи.

Голова комісії профкому «Азоту» щодо роботи з мо­лоддю, член міськвиконкому Вадим Любченко оголосив підсумки. Так, переможцем став 22-річний електромон­тер цеху з виробництва мета­нолу Олександр Боровський. За умовами конкурсу, що спирається на колдоговір підприємства, йому буде під­вищено кваліфікаційний роз­ряд – до шостого. За наказом голови Правління «Азоту» Леоніда Бугайова всі призе­ри нагороджені преміями, Почесними грамотами.

Друге місце посів Олексій Гаврилюк із того ж цеху. На третьому – Андрій Зубко з цеху оцтової кислоти, якому лише двадцять років.

26.06.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання