« на головну 20.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1070)
10
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Молодіжне житлове будівництво: співпраця і консолідація зусиль

Молодіжне житлове будівництво: співпраця і консолідація зусиль

 29 cічня у Будин­ку спілок Голова Федерації професійних спілок України Юрій Кулик зустрівся з голо­вою правління Державного фонду сприяння молодіжно­му житловому будівництву Леонідом Рисухіним.

 У зустрічі також зі сторони профспі­лок узяли участь заступники Голо­ви ФПУ Григорій Осовий та Євген Драп’ятий, зі сторони Фонду – заступник Голови прав­ління Іван Парух.

Основний лейтмотив зустрічі – поглиблення співпраці між ФПУ та Державним фондом спри­яння молодіжному жит­ловому будівництву, що найближчим часом має бути «узаконено» підпи­санням Угоди про співпрацю. Її мета полягає у консолідації зусиль сто­рін, спрямованих на реа­лізацію житлової політи­ки держави, захист жит­лових прав і свобод гро­мадян України, у тому числі членів професій­них спілок, інших праців­ників, а також сприяння дотриманню таких прав і свобод у своїй діяльності посадовими й службови­ми особами органів дер­жавної влади та місцево­го самоврядування, за­провадження інновацій­них механізмів, спрямо­ваних на вирішення жит­лового питання грома­дян, особливо молоді, розвиток пільгового дов­готермінового кредиту­вання на будівництво або придбання житла.

Юрій Кулик наголо­сив, що профспілки заці­кавлені у співпраці щодо вирішення такої соціаль­но значущої проблеми, як забезпечення молоді житлом, і вважає її од­ним із пріоритетних за­вдань ФПУ, адже у її ла­вах – близько 30% моло­дих людей.

Голова правління Дер­жавного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Ри­сухін наголосив, що висо­ко цінує підтримку ФПУ, її ініціативу про співпра­цю та зацікавленість за­конопроектом «Про осо­бливості державної під­тримки забезпечення мо­лоді житлом».

Слід зазначити, що на­разі згаданий законопро­ект, який визначає право­ві, соціальні, економічні та організаційні особли­вості державної підтрим­ки забезпечення молоді житлом, регулювання відповідних правовідно­син, уже пройшов перше читання у Верховній Раді України та підготовле­ний до другого. Відповід­но до цього законопроек­ту основними пріорите­тами забезпечення моло­ді житлом є:

– створення ефектив­них фінансово-кредитних механізмів, що забезпе­чують економічну до­ступність житла для молоді;

– запровадження меха­нізму участі молоді, суб’єктів господарюван­ня усіх форм власності, органів місцевого само­врядування та держави у фінансуванні будівни­цтва та придбанні житла для молоді;

– громадський контроль за дотриманням за­конодавства суб’єктами правовідносин у сфері дер­жавної підтримки забез­печення молоді житлом;

– розвиток системи мо­лодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперати­вів), діяльність яких спрямована на самоорга­нізацію молоді, спільне вирішення соціальних, житлових і побутових проблем;

– створення необхід­них умов для споруджен­ня житла молодими сім’ями в сільській міс­цевості; передбачення різних форм участі моло­ді в організації будівни­цтва житла;

– забезпечення масово­го будівництва якісного й недорогого житла, зо­крема шляхом розвитку малоповерхового будів­ництва; будівництво жит­ла із застосуванням но­вітніх технологій на осно­ві типових проектів із ви­користанням місцевої си­ровини, матеріалів і ви­робів вітчизняного вироб­ництва;

– визначення, резерву­вання та виділення зе­мельних ділянок, що без­оплатно передаються Фонду органами місцево­го самоврядування та ор­ганами виконавчої влади у довгострокове користу­вання для будівництва житла для молоді тощо.

Євген Драп’ятий зазна­чив, що недавно згаданий законопроект обговорю­вався на засіданні вико­навчого комітету Моло­діжної ради ФПУ, на яко­му було прийнято рішен­ня звернутися від імені виконкому до СПО об’єднань профспілок аби той, у свою чергу, наді­слав до профільного Ко­мітету Верховної Ради України лист на підтрим­ку цього законопроекту із зауваженнями та про­позиціями.

Сторони домовилися, що підписання Угоди про співпрацю між ФПУ та Державним фондом спри­яння молодіжному жит­ловому будівництву від­будеться під час засідан­ня Президії Федерації профспілок України – 27 лютого п. р.

01.02.2013


Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

15.08.2020 01:12

15.08.2020 01:11

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання