« на головну 23.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Профспілки долають бідність

Профспілки долають бідність

 Задля забезпечен­ня реалізації права профспілок на участь у визначенні соціаль­них завдань і меха­нізмів подолання та запобігання біднос­ті, підвищення їх авто­ритету і затребуванос­ті в реалізації заходів, спрямованих на ви­конання зобов’язань України щодо бороть­би з бідністю, протя­гом року було прове­дено чималу роботу.

Так, послідовним про­довженням співпраці профспілок та уряду в цьому напрямі ста­ло прийняття поста­нови Кабінету Міністрів Украї­ни «Про підвищення оплати пра­ці працівників установ, закла­дів та організацій окремих галу­зей бюджетної сфери», якою пе­редбачено щокварталу за під­сумками виконання зведеного бюджету розглядати питання про можливість зростання базо­вого окладу ЄТС більш високи­ми темпами.

З 1 січня 2013 року уряд пла­нує зменшити грошовий розрив між розміром посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою на 50 грн (з 298 грн у 2012 році до 248 грн в 2013-му) та збері­гати його на зазначеному рівні протягом усього року. Це ваго­мий, але, на жаль, недостатній крок до зрівняння зазначених по­казників у 2014 році.

Пропозиції надано

У зв’язку з цим ФПУ направи­ла звернення до керівництва держави з пропозицією при фор­муванні проекту Державного бюджету України на 2013 рік під­тримати пропозицію профспі­лок щодо прискорення зростан­ня тарифної ставки (посадового окладу) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, сприяти суттєвому зменшенню величини грошового розриву між його розміром та мінімаль­ною заробітною платою, забез­печити встановлення базового посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати.

Враховуючи важливість за­значеного питання, визначеного Концепцією вдосконалення оплати праці працівників бю­джетної сфери, Прем’єр-міністру України Миколі Азарову було направлено лист щодо не­обхідності суттєвого доопрацю­вання проекту Методики відне­сення посад працівників бю­джетної сфери до певних розря­дів ЄТС і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, за­кладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з ме­тою запобігання можливим по­рушенням їх трудових прав.

Малозабезпечені мають права

Аби посилити соціальний за­хист малозабезпечених сімей та сімей з дітьми, забезпечити до­тримання їх конституційного права на достатній рівень життя, ФПУ в січні поточного року звер­нулася до Мінсоцполітики з про­позиціями щодо скасування по­казника «рівень забезпечення прожиткового мінімуму» при ви­значенні права на надання та розмірів державної соціальної допомоги таким сім’ям. Проте, на жаль, запропоновані проф­спілковою стороною пропозиції не підтримані Мінсоцполітики, але ФПУ й надалі вживає і вжи­ватиме всіх можливих заходів задля вирішення цих питань.

Відтак пропозиції щодо ска­сування показника «рівень за­безпечення прожиткового міні­муму», зростання мінімальної заробітної плати, відтворення рівня робочої сили тощо були надіслані РНБО України в рам­ках підготовки до розгляду на її засіданні питання «Про ситуа­цію у сфері оплати праці та со­ціального забезпечення».

Під час підготовки проекту Держбюджету України на 2013 рік ФПУ внесено конкретні про­позиції щодо необхідності вклю­чення показників бідності до перелі­ку основних його макропоказників та використання виключно базового державного соці­ального стандарту прожиткового міні­муму при визначен­ні права на надан­ня та розмірів соці­альної допомоги, скасувавши показ­ник «рівень забез­печення прожитко­вого мінімуму».

Оздоровлення – це нонсенс?

Через низький рівень забезпе­ченості більшості працівників та неможливості здійснювати виключно за рахунок власних коштів оздоровлення зростає за­хворюваність та зменшується продуктивність праці. У зв’язку з цим ФПУ постійно наполягає на забезпеченні щорічного зрос­тання числа оздоровлених за­страхованих осіб за рахунок ко­штів державного бюджету та загальнообов’язкового держав­ного соціального страхування. Також, піклуючись про здоров’я майбутніх поколінь, профспілки наполягають на збільшенні за рахунок страхових коштів оздо­ровлених членів сімей застрахо­ваних осіб, зокрема дітей.

На межі виживання перебу­вають ті з числа потерпілих на виробництві, в кого розмір що­місячної допомоги складає де­кілька сотень гривень (до 70% розміру прожиткового мініму­му). Середній розмір щомісяч­ної виплати, яка призначалась потерпілим в 2011 році, становив 758,01 грн, що на 99,34 грн вище, ніж у 2010-му, в І півріччі 2012 року він склав 955,67 грн при межі бідності 1062 грн.

Замежею бідності

Нині за межею бідності пере­бувають майже всі безробітні, навіть ті, що стоять на обліку в державній службі зайнятості, оскільки 37–39% з них отриму­ють мінімальний розмір допо­моги з безробіття, який на сьо­годні становить лише 76,9% про­житкового мініму­му, що на 221 грн нижче межі бід­ності. Це вкрай не­гативно впливає на рівень забезпе­ченості домогос­подарств, де є без­робітні.

Особливо бага­то тих, хто отри­мує мінімальний розмір зазначеної допомоги, серед молоді. У 2011 році на обліку в державній службі за­йнятості перебувало 890,1 тис. незайнятих громадян у віці до 35 років (або 48,0% загальної чи­сельності осіб, взятих на облік), у тому числі 55,6 тис. випускни­ків вищих навчальних закладів, 38,5 тис. випускників професійно-технічних закладів осві­ти, 6,5 тис. випускників середніх загальноосвітніх шкіл.

Також, на превеликий жаль, досі профспілкам не вдалося пе­реконати соціальних партнерів у необхідності підвищення роз­міру мінімальної допомоги з безробіття до визначеного зако­нодавством рівня прожиткового мінімуму.

Задля виконання рішень, спрямованих на підвищення до­бробуту населення, подолання бідності серед працівників та за­побігання хронічній бідності, а також розв’язання інших соці­альних проблем і підвищення рівня життя населення членські організації ФПУ беруть активну участь у реалізації заходів, пе­редбачених Державною цільо­вою програмою подолання та за­побігання бідності.

Ситуація в регіонах

Регіональні програми подо­лання та запобігання бідності на 2012–2015 роки розроблені та прийняті в АР Крим, Миколаїв­ській, Запорізькій, Чернігів­ській, Полтавській, Тернопіль­ській, Харківській, Донецькій, Луганській, Закарпатській, Одеській областях та м. Києві.

Серед основних питань цих програм, зокрема, такі: знижен­ня рівня безробіття, сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, проведення інформаційної кам­панії з актуалізації легальних трудових відносин, детінізації заробітної плати з метою ство­рення умов соціального захисту працівників, надання дотації роботодавцям, фінансової під­тримки безробітним, сприяння працевлаштуванню молоді на перше робоче місце, а також за­безпечення своєчасної виплати заробітної плати та запобігання виникненню заборгованості з її виплати, сприяння погашенню боргів із зарплати державного та недержавного секторів еконо­міки тощо.

Під час засідань обласних тристоронніх соціально-економічних рад, а також президій та пленумів практично всіх членських організацій розгля­далися питання про рівень опла­ти праці, вжиття заходів щодо прискорення погашення забор­гованості з виплати заробітної плати, боргів щодо сплати стра­хових внесків до Пенсійного фонду України, єдиного соціаль­ного внеску та з повернення ПДВ підприємствам-експортерам, забезпечення раціональ­ної зайнятості, цінової ситуації на споживчому ринку (АР Крим, Миколаївська, Запорізька, Чер­нігівська, Полтавська, Терно­пільська, Харківська, Донецька, Луганська, Закарпатська, Одесь­ка області та м. Київ).

Варто відзначити досягнення Федерації незалежних профспі­лок Криму щодо підвищення мі­німальної гарантії з оплати пра­ці. За наполяганням профспілок до регіональної угоди АР Крим включено положення про міні­мальний розмір оплати праці працівників небюджетної сфери. Завдяки цьому в 2012 році міні­мальні гарантії з оплати праці підвищувались п’ять разів не тільки з урахуванням законодав­чо встановленої мінімальної за­робітної плати, а й підвищених коефіцієнтів у всіх галузях.

Також обласні профспілки беруть активну участь в заходах із питань розвитку економіки регіонів та соціального захисту працівників і членів їх сімей. Позиція профспілок у цьому на­прямі озвучується на засідан­нях колегій облдержадміністра­цій, обласних тимчасових комі­сій з питань погашення заборго­ваності з виплати зарплати (гро­шового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на колегіях головного управління Пенсійного фонду України (Закарпатська, Луган­ська, Запорізька, Чернігівська області, Федерація незалежних профспілок Криму).

20.12.2012


Анна РЄПІЧ, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання