« на головну 23.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Соціальний працівник – має звучати гордо

Соціальний працівник – має звучати гордо

 Щорічно першої неді­лі листопада в Україні відзнача­ється День праців­ника соціальної сфери. Це свято людей, які щоденно й щогодини діляться своїм ду­шевним теплом з тими, хто найбільше його потребує: самотніми людьми похилого віку, інвалідами, дітьми-сиротами, багатодітними та малозабезпеченими сім’ями. Іне дивно, що працюва­ти тут може далеко не кож­ний, адже ця професія як жодна інша потребує вміння перейматися чужим болем та співчувати йому. Аще брати на себе відповідаль­ність за долю іншої людини.

Від професіоналізму соці­альних працівників, уміння реагувати на складну життє­ву ситуацію та знаходити по­трібні слова іноді безпосе­редньо залежить життя та здоров’я людей. Їхня праця заслуговує на щиру подяку не лише тих, кому вони до­помагають, а й органів дер­жавної влади.

Сьогодні одна з головних проблем, які турбують Профспілку працівників со­ціальної сфери України, – це фінансування і низький рі­вень заробітної плати, яка не відповідає умовам та специфіці виконання соці­ально значущих для держа­ви функцій.

 Встановлення урядом базово­го посадового окладу пра­цівника І тарифного розря­ду в розмірі, меншому за мі­німальну зарплату, призво­дить до розбалансування системи оплати праці в бюджетній сфері, нівелює диференціацію між посадовими окладами спеціалістів і робітників, закладену в ЄТС.

Через недостатнє фінансування протягом останніх років соціальним працівникам не виплачуються мате­ріальна допомога на оздоровлення та вирішення побутових питань, пре­мії, надбавки, винагороди за сумлін­ну, безперервну працю. Не вистачає коштів на придбання офісної техні­ки, канцтоварів, проведення поточ­ного ремонту приміщень, оплату за енергоносії та інші послуги, забезпе­чення ритмічної роботи техзасобів. Відсутні кошти на поштові витрати та відрядження.

Сьогодні розмір посадового окла­ду провідного та головного спеціаліс­тів і навіть керівника відділу дорів­нює розміру мінімальної зарплати, як і в некваліфікованих працівників: сторожа, прибиральниці тощо. Такий підхід руйнує мотивацію до праці се­ред молодих спеціалістів та фахівців із вищою освітою.

Центральна рада профспілки звер­нулася до Прем’єр-міністра України М. Азарова з приводу підвищення по­садових окладів держслужбовцям і недопущення відтермінування вве­дення в дію положень розділу VІ «Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії державного службовця» ЗУ «Про державну службу», який наби­рає чинності з 1 січня 2013 року. Під час зустрічі профспілок із Прем’єр-міністром 27 січня 2012 року йому було надано перелік проблемних пи­тань соціальної сфери, які потребу­ють вирішення на державному рівні.

Профспілка наполягала на розгля­ді питань щодо підвищення посадо­вих окладів і відновлення виплати всіх стимулюючих надбавок, премій та допомог держслужбовцям, перед­

 бачених законодавчими і норматив­ними актами; збільшення обсягів міжбюджетного трансферту на га­лузь у держбюджеті та внесення від­повідних змін в формули розрахунку; раціонального й ефективного вико­ристання бюджетних коштів для фі­нансування управлінь праці та соцза­хисту населення, в тому числі орга­нів місцевого самоврядування; здій­снення за вертикальною схемою роз­поділу коштів для установ та органі­зацій, підпорядкованих Мінсоцполі­тики; встановлення посадового окла­ду працівника І розряду ЄТС у розмі­рі законодавчо визначеної мінімаль­ної зарплати; граничної штатної чи­сельності для структур, підпорядко­ваних Мінсоцполітики; затверджен­ня відповідним актом критеріїв ма­сових звільнень працівників. Також існує низка питань, які потребують законодавчого врегулювання.

Усі ці проблеми обговорювалися на спільній нараді профспілки та ке­рівництва Міністерства соцполітики України. За результатами зустрічі було складено протокол, ухвалені відповідні рішення і надані доручен­ня. Учасники наради домовились проводити такі зустрічі щокварталь­но або в разі необхідності.

Аналізуючи підсумки роботи щодо виконання статутних вимог і положень профспілкової програми, слід зазначити, що діяльність проф­спілки спрямовується на організа­ційне зміцнення, забезпечення тру­дових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан і має позитивні результати.

За ініціативою профспілки при­йнято урядову постанову № 373 «Про встановлення надбавки педагогіч­ним працівникам дошкільних, поза­шкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закла­дів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпоряд­кування». Цією постановою встанов­лено надбавку в розмірі 20% посадо­вого окладу (ставки зарплати) педа­гогічним працівникам зазначених навчальних закладів, інших уста­нов. Враховано окремі пропозиції при підготовці Плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджет­ної сфери, затвердженої розпоря­дженням Кабінету Міністрів № 551 від 9 червня 2011 року.

Згідно з постановою уряду № 524 від 1.05.2011 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та ор­ганізацій окремих галузей бюджет­ної сфери» певним категоріям пра­цівників установ соцзахисту насе­лення виплачується надбавка за ви­слугу років у розмірі 10–30% посадо­вого окладу.

Три роки тому ЦР профспілки вперше ініціювала внесення змін і доповнень до Закону України «Про соціальні послуги» щодо встанов­лення держгарантій працівникам соцсфери. Відповідно до законів України з питань освіти, охорони здоров’я, культури і науки передба­чено певні гарантії та пільги праців­никам цих галузей, зокрема щодо оплати праці в розмірі не менше се­редньої зарплати по народному гос­подарству; належних умов праці, по­буту, відпочинку, медобслуговуван­ня; підвищення кваліфікації не рід­ше одного разу на п’ять років; право­вого, соціального, професійного за­хисту; компенсацій у разі втрати ро­боти, в зв’язку зі змінами в організа­ції виробництва та праці; призначен­ня і виплати пенсій відповідно до чинного законодавства; виплат за вислугу років, на оздоровлення тощо. Законодавчо закріплені також заохочення та вирішення соціально-побутових питань.

Профспілка запропонувала свій варіант змін, аналогічний чинному законодавству щодо інших бюджет­них галузей, що був підтриманий Мінсоцполітики, проте відхилений Мінфіном. Сьогодні ЦР профспілки продовжує наполягати на прийнятті закону про престижність праці в со­ціальній сфері і знову направила від­повідні пропозиції міністерству.

У зв’язку з глибинним реформу­ванням системи соціальної сфери від­чувається потреба в кадрах нового покоління, що вміють працювати в ринкових умовах, здатні впроваджу­вати нові технології роботи, навчати й самонавчатися. Тож у проблемі ка­дрового забезпечення профспілку турбує не тільки її кількісний склад, а й можливість постійного підвищен­ня кваліфікації працівників, мотива­ції до роботи. Цьому сприяють кон­курси професійної майстерності, які проводяться з метою поширення но­вих технологій у сфері соціальної ро­боти, розвитку творчої діяльності, зо­середження суспільної уваги на соці­альних проблемах населення, підви­щення кваліфікації працівників, ак­тивізації роботи профорганізацій, піднесення ролі колдоговору, поши­рення кращого досвіду профспілко­вої роботи. Зокрема, за ініціативою ЦР профспілки були проведені всеукраїнські галузеві конкурси профмайстерності фахівців терцентрів соцобслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, працівників інтернатних установ у номінаціях «Краща медична сестра» та «Краща молодша медична сестра», конкурс на кращого молодого проф­спілкового лідера. Проведений у 2011 році конкурс «На кращу трудову ди­настію» і цьогорічний «Кращий ку­хар інтернатних установ» викликали неабияку зацікавленість, сприяли згуртованості спілчан, піднесенню професійної гордості.

­

31.10.2012


Раїса ЧИРВА, «ПВ»

Коментарі

#1 31.03.2013 21:13 добавил: таня | додати коментар

яку зарплату має соціальний робітник

 
ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання