« на головну 20.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1070)
10
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Вища освіта: чи є перспективи?

Вища освіта: чи є перспективи?

Протягом двох днів 18–19 жовтня у сто­личному Будинку спілок проходив Всеук­раїнський форум лідерів студентських профспілкових організацій. Серед пи­тань, що найбільше турбують молодь та які обговорювалися під час форуму, зокрема, поліпшення якості вищої осві­ти, підвищення конкурентоспромож­ності випускників вищих навчальних за­кладів на ринку праці, належна організа­ція стажування та практики студентів на виробництві, їх соціально-економіч­ний захист тощо.

Організаторами форуму висту­пили Асоціа­ція правоза­хисних органі­заторів студентів України (АПОС), Профспілка пра­цівників освіти і науки України за підтримки Дер­жавної служби молоді та спорту. Захід проходив у рамках реалізації програ­ми «Соціальне становлен­ня, духовний розвиток та формування загальнолюд­ських цінностей у студент­ської молоді».

Участь у форумі взяли в. о. заступника Голови Фе­дерації професійних спілок України Євген Драп’ятий, перший заступник голови Державної служби молоді та спорту Сергій Глущенко, народний депутат Андрій Пінчук, Президент АПОС Сергій Романюк і понад трьохсот молодих та енер­гійних профлідерів і пред­ставників студентського самоврядування, що з’їха-лися до Києва чи не з усіх куточків України.

Відкриваючи форум, Сергій Романюк зауважив, що сучасне студентство активно долучається до формування соціально-економічних відносин, опановує європейський ін­формаційний простір, здо­буває освіту як в Україні, так і за кордоном. «Прак­тика засвідчує, що громад­ські об’єднання, зокрема профспілкові студентські організації, стають актив­ними учасниками здій­снення молодіжної політи­ки та сприяють розв’я-занню найважливіших студентських проблем со­ціального характеру, ура­ховуючи при цьому загаль­нолюдські та загальнодер­жавні інтереси, – наголо­сив Президент АПОС Сер­гій Романюк. – За їхньої участі вирішуються питан­ня матеріальної допомоги на оздоровлення, ремонту гуртожитків тощо. Зав-дяки ініціативі студент­ських профспілкових орга­нізацій підвищується ку-льтурно-освітній рівень, впроваджується здоровий спосіб життя…»

Учасники форуму ліде­рів студентських проф­спілкових організацій, під­тримуючи ініціативи Пре­зидента України, Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, інших органів дер­жавної влади щодо підви­щення рівня соціальних стандартів, розмірів сти­пендіального забезпечен­ня, удосконалення норм законодавства шляхом за­провадження нової редак­ції Закону України «Про вищу освіту», розширення форм соціального діалогу, висловили стурбованість станом виконання норм за­конодавства в частині со-ціально-економічного ста­новища студентів, недо­сконалістю нормативно-правової бази, відсутністю дієвих механізмів держав­ної підтримки молоді в період її соціального ста­новлення та розвитку.

Під час свого виступу голова профспілкової орга­нізації студентів Львів­ського національного по­літехнічного університету «Львівська політехніка» Богдан Поліщук порушив наболілі для студентства України питання та спи­нився на ролі вишів у сус­пільстві у цілому. Так, він наголосив на тому, що вища освіта давно переста­ла виконувати лише свої основні функції. «Як на мене, до основних її за­вдань додалась яскраво ви­ражена соціальна функ­ція», – зауважив Богдан Поліщук. Студенти заслу­говують на нормальні умо­ви навчання і побуту, гід­ний дохід у вигляді сту­дентської стипендії, аби хоч якось забезпечити своє проживання, оздоровлення тощо.

А от голова профкому Національного технічного університету України «Ки­ївський політехнічний ін­ститут» Андрій Галушке­вич окреслив основні пи­тання, що нині турбують студентство. «Перш за все – це стипендіальне забезпе­чення. Приведення стипен­дій до рівня прожиткового мінімуму має бути нашою принциповою позицією, – констатував Андрій Галуш­кевич. – Друге – соціальна інфраструктура вищого на­вчального закладу: забез­печення гуртожитком, оздоровлення, харчування, пільговий проїзд тощо. Тре­тє – виробнича практика. Без неї виходять прекрасні фахівці, які знаються лише на книгах, але як технарі вони навіть верстата не ба­чили… Ще однією пробле­мою є питання працевла­штування. І його можна легко вирішити – достатньо лише заохотити роботодав­ців брати на роботу моло­дих спеціалістів».

Для подальшого розви­тку та удосконалення дер­жавної молодіжної політи­ки, створення умов для здобуття студентами якіс­ної безплатної вищої осві­ти та подальшого праце-влаштування, поліпшення їхніх житлово-побутових умов, оздоровлення, сти­пендіального, культурно-освітнього, транспортного забезпечення учасники фо­руму прийняли відповідну Резолюцію. В ній, зокрема, йдеться про те, що необхід­но забезпечити виконання законів України «Про вищу освіту», «Про сприяння со­ціальному становленню і розвитку молоді в Україні» в частині обсягів фінансу­вання підготовки кадрів вишами, дотримання нор­мативів державного замов­лення на зарахування на перший курс навчання; підвищення якості вищої освіти; удосконалення структури управління ви­щою освітою; цільового ви­користання отриманих ви­щими навчальними закла­дами коштів за надання освітніх послуг; рівня сти­пендіального забезпечен­ня; безплатної видачі до­кументів про освіту; ство­рення студентам належних умов для навчання, прак­тики, стажування, прожи­вання тощо. А також про забезпечення гарантій щодо надання першого ро­бочого місця; реалізації права на пільговий проїзд у транспорті; надання піль­гових довгострокових кре­дитів на здобуття освіти та будівництво житла; реалі­зації права на безплатне й пільгове користування об’єктами культури, фіз­культури та спорту.

У згаданій Резолюції та­кож передбачається розро­блення та затвердження проекту Закону України «Про загальнодержавну програму підтримки моло­ді на 2013–2018 роки» з пе­редбаченням фінансування для оздоровлення студен­тів, студентського спорту, студентських творчих ко­лективів, наукових това­риств, програм студент­ського обміну тощо.

Не менш важливими пи­таннями, що порушуються у Резолюції, є забезпечення попереднього обговорення і погодження зі студент­ськими громадськими та профспілковими організа­ціями проектів норматив­них документів щодо со-ціально-економічних прав та гарантій студентської молоді. За участі студент­ських організацій, первин­них профспілкових органі­зацій студентів слід розро­бити Типове положення «Про студентське містечко вищого навчального закла­ду», «Про студентський гуртожиток», «Про студент­ську поліклініку» тощо.

Учасники форуму наго­лосили на необхідності створення належних умов для проведення практики студентів на провідних вітчизняних і зарубіжних підприємствах, зокрема шляхом спрощення та здешевлення процедури видачі закордонних пас­портів.

Проблеми окреслені, завдання поставлені, тож будемо сподіватися, що студентству житиметься та навчатиметься краще й комфортніше.


  • Гаряча пора

 Президентські вибори

 Під час проведення Всеукраїнського форуму лідерів сту­дентських профспілкових організацій уперше було обрано студентського Президента. Після виступів та обговорень на­гальних проблем молоді студентські лідери майже одно­стайно обрали на цю відповідальну посаду голову первин­ної профспілкової організації студентів та аспірантів Київсь­кого національного економічного університету ім. В. Гетьма­на Ольгу Чабанюк. Тож протягом двох років (саме на такий термін обрано студентського Президента) Ольга вирішува­тиме студентські проблеми на різних рівнях і всіляко допо­магатиме студентським профспілковим організаціям. Всеукраїнський форум лідерів сту­дентських профспілкових організа­цій набуває системності. Пробле­ми накопичуються і їх вирішен­ня потребує консолідації сил.

Євген Драп’ятий,
В. О. заступника Голови Федерації професійних спілок України

24.10.2012


Анна РЄПІЧ, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

15.08.2020 01:12

15.08.2020 01:11

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання