« на головну 04.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Укрпошта: на шляху до інновацій

Укрпошта:   на шляху до інновацій

 Листоноша з мобільним те­лефоном, терміналом для оплати послуг кредитною карткою на новому автомо­білі, моторолері чи велосипе­ді, та ще й у гарній формі – чи стане це реальністю, по­каже час. А поки що все це та багато іншого ввійшло до ам­бітних планів та цілей Укрпошти. Так, у рамках прове­дення Всеукраїнського поштового форуму Укрпошта представила комплекс захо­дів стратегічного розвитку підприємства до 2017 року.

 За останні роки в ро­боті Українського державного підпри­ємства поштового зв’язку «Укрпошта» назріла необхідність у ба­гатьох змінах. Із цією ме­тою в 2012 році експерти Укрпошти розробили стра­тегію розвитку на най­ближчі п’ять років. За цей час Укрпошта не тільки має продовжити свій роз­виток, а й запропонувати населенню якісно новий рі­вень обслуговування.

Основною метою стра­тегії є зміцнення позицій Укрпошти як лідера в та­ких сегментах ринку: пла­тіжні послуги, письмова кореспонденція, доставка (в тому числі міжнарод­на) посилок і вантажів, бізнес-комунікації. За 5 років Укрпошта планує іс­тотно модернізувати інф­раструктуру підприєм­ства та запровадити серію інноваційних продуктів та послуг.

У перспективі

Серед майбутніх ново­введень – «єдине вікно» адміністративних послуг, «єдине платіжне вікно» для всіх видів платежів населення, завдяки чому з’явиться можливість ав­томатично щомісячно сплачувати комунальні та інші види послуг тощо. У планах і поява електро­нної поштової марки, яку можна буде придбати й оплатити безпосередньо в мережі Інтернет. Офіцій­на електронна поштова скринька стане ще однією інновацією. Ця послуга за­безпечить швидкість і зручність офіційного до­кументообігу. А завдяки цифровому підпису та прив’язуванню електро­нної скриньки до фактич­ної адреси електронна ко­респонденція набуде юри­дичної сили.

Не менш цікавою є ідея створення так званої «гі­бридної пошти». Основні її можливості: перетво­рення кореспонденції з електронної в паперову форму і навпаки, роздру­кування листа з e-mail, SMS, web на паперові но­сії з доставкою традицій­ним способом або кур’єром за вказаною адресою. Комерційні ж організації зможуть розсилати таким чином рахунки, рекламні матеріали тощо, і для цьо­го навіть не потрібно від­відувати поштове відді­лення.

Цифри – річ уперта

Упровадження цієї стратегії дозволить збіль­шити доходи підприєм­ства на 50%, прибуток – на 75%, забезпечити гідну за­робітну плату працівни­кам Укрпошти, зокрема в планах найближчих років її збільшення на 100%! Та­кож є перспектива комп’ютеризувати понад 18 тис. робочих місць, авто­матизувати технологічні процеси та всі відділення підприємства, зменшив­ши час обслуговування клієнтів учетверо, створи­ти сучасні автоматизова­ні сортувальні центри та підвищити стандартну швидкість доставки лис­тів з 5 до 3 днів, посилок – з 7 до 3 днів, газет – з 2 днів до «цього ж дня», розроби­ти онлайн-сервіси для всіх послуг і забезпечити ін­формаційну підтримку операцій, збільшити кіль­кість пересувних відді­лень для віддалених і ма­лонаселених пунктів, від­ремонтувати всі відділен­ня пошти, включаючи сільські, та багато іншого.

Перші кроки

За словами генераль­ного директора УДППЗ «Укрпошта» Оксани Плот­нікової, розробка й упро­вадження стратегії дозво­лять зміцнити статус лі­дера з надання універ­сальних поштових послуг для населення та бізнесу. «Ми вже багато зробили в 2012 році: збільшили при­буток, доходи, зарплату працівникам, покращили якість обслуговування, словом, заклали фунда­мент для подальшого роз­витку, – зазначила Оксана Плотнікова. – Нова стра­тегія дозволить сконцен­трувати розвиток підпри­ємства на модернізації. Зокрема, до 2017 року тех­нічні та кадрові можли­вості Укрпошти будуть настільки потужними, щоб ні в кого не виникало сумнівів під час вибору постачальника поштових послуг».

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Українське державне під­приємство поштового зв’язку «Укрпошта» вхо­дить до сфери управління Міністерства інфраструк­тури України та є націо­нальним оператором по­штового зв’язку. Сьогодні Укрпошта надає понад 50 видів послуг у майже 14 тис. відділень по всій Україні, з них понад 9 тис. – у сільській місцевості. Штат компанії нараховує 97 тис. працівників, з яких 41 тис. – листоноші, 31 тис. – оператори пошто­вого зв’язку.

Упродовж року Укрпошта опрацьовує та доставляє 330 млн одиниць письмо­вої кореспонденції та при­ймає 180 млн різних пла­тежів, доставляє 120 млн одиниць пенсій на рік. Для порівняння: в Україні на­раховується майже 14 млн пенсіонерів, тобто 7 з 10 українців отримують свою пенсію за допомогою Укрпошти. Також щорічно Укрпошта розповсюджує за передплатою та вроз­дріб 10 тис. найменувань періодичних видань (1,083 млрд екземплярів) – по 29 млн екземплярів що­дня, а ще доставляє 20 млн посилок на рік.

 

 

 Свято пошти

 У Всесвітній день пошти, що традиційно відзна­чається 9 жовтня, в Києві відбувся IV Всеукраїнський форум працівників поштового зв’язку. У за­ході взяли участь понад 6 тис. осіб з усіх регіонів України, що так чи інакше причетні до свята. Серед гостей був і віце-прем’єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков.

 У ході офіційної частини зі­брання зі сцени лунало чи­мало теплих слів та поба­жань від гостей та учасни­ків. Свої вітання передав і Президент України Віктор Янукович: «Листонош за­вжди чекають з нетерпін­ням, адже саме ви прино­сите свіжі новини, достав­ляєте пенсії, радуєте звіс­точкою від рідних і близь­ких. Упевнений, що ви і на­далі будете робити все можливе для поліпшення якості надання послуг, впровадження нових зруч­них сервісів, утверджуючи авторитет України в світі та підвищуючи добробут на­ших громадян…»

Під час форуму було наго­роджено кращих працівни­ків Укрпошти. Чимало при­сутніх у залі отримали по­чесне звання «Заслужений працівник сфери послуг України», ордени за заслуги різних ступенів, почесні грамоти Кабінету Міністрів України, подяки тощо. А от переможниці конкурсу «Мій улюблений листоно­ша» Людмилі Кучинській з Житомирщини вручили сертифікат на поїздку до однієї з країн Європи.

Після урочистостей відбув­ся святковий концерт, у якому взяли участь Злата Огневич, сестри Петрик, творчий колектив «Пара­діз» та інші відомі зірки української естради.

 

 Конверт та марка з любов’ю

 Того ж дня було введено в обіг та визнано дійсною для оплати послуг пошто­вого зв’язку в усіх відділен­нях марку «Моя люба Укра­їна», створену дітьми. Так, у рамках VII Міжнародного благодійного конкурсу-фестивалю «Щасливі доло­ні» для талановитих дітей-сиріт, які відпочивали в Міжнародному дитячому центрі «Артек», Укрпошта організувала конкурс на кращий малюнок до марки, за підсумками якого було обрано три призові місця. Перше місце посіла 14-літня Олена Панасюк із Вінниччини, тому її робота й була обрана для друку на поштовій марці. Юна ху­дожниця зобразила яскра­вий світ української приро­ди під сяючим сонцем.

На конверті «Перший день» представлено роботу 12-річної харків’янки Марини Гаршиної, яка також відтво­рила мальовничу україн­ську природу, що гармоній­но поєднується з дизайном поштової марки.

Під час Всеукраїнського по­штового форуму дівчатам-переможницям вручили грамоти та подарували ноутбуки.

 Сторінку підготувала Анна РЄПІЧ, «ПВ»

10.10.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання