« на головну 23.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спорт

НА ШЛЯХУ ДО «ЗДОРОВОЇ НАЦІЇ»

НА ШЛЯХУ ДО «ЗДОРОВОЇ НАЦІЇ»

Громадська організація «Всеу­країнське фізкультурно-спор­тивне товариство «Україна» від­звітувала за підсумками 2021 року про діяльність Центральної ради товариства щодо реаліза­ції Плану заходів Кабінету Міні­стрів України на 2021–2022 роки першого етапу Стратегії розви­тку фізичної культури і спорту на період до 2028 року.

У 2021 році ГО «ВФСТ «Україна» спря­мовувала свою діяльність на реаліза­цію державної політики у сфері фізич­ної культури і спорту відповідно до За­кону України «Про фізичну культуру і спорт», Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року, постанов, рішень та доручень Уряду, наказів Міністерства молоді та спорту України.

На виконання Плану заходів Кабіне­ту Міністрів України на 2021–2022 роки щодо реалізації першого етапу Страте­гії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року, який передбачає консолідацію зусиль профспілок, робо­тодавців, фізкультурно-спортивних то­вариств, за підтримки органів виконав­чої влади, на створення на робочих міс­цях сприятливих умов для оздоровчої рухової активності, проведення фіз­культурно-оздоровчих заходів за міс­цем роботи та збільшення кількості за­лучених громадян до занять фізичною культурою та спортом, Центральна рада товариства затвердила програму «Здорова нація» та план заходів. План заходів програми «Здорова нація» на 2021–2022 роки передбачає розвиток ма­сового спорту у виробничій та соціаль­но-побутовій сферах України, зміцнен­ня здоров’я трудящих та членів їх сімей засобами фізичної культури і спорту, роботу щодо внесення до галузевих угод, колективних договорів та планів соціально-економічного розвитку під­приємств галузей питань підтримки фізичної культури і спорту, створення необхідних умов для їх подальшого розвитку, підготовку спортивних резер­вів, координацію роботи та збереження мережі ДЮСШ, ЦШВСМ, збереження КФК, СК, осередків ГО «ВФСТ «Украї­на» та матеріально-технічної бази, співпрацю з органами виконавчої вла­ди, федераціями з видів спорту, НОК України, співпрацю товариства з ОТГ та за програмою «Активні парки», між­народну діяльність.

З метою виконання вищезазначених завдань ЦР ГО «ВФСТ «Україна» співпрацювала, відповідно до укладених угод, з Міністерством молоді та спорту України, Національним олімпійським комітетом України, Федерацією проф­спілок України, а також: Профспілкою працівників будівництва і промисло­вості будівельних матеріалів України, Українською профспілкою працівників річкового транспорту України, Проф­спілкою працівників авіабудування та машинобудування України, Профспіл­кою працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобуду­вання України, Профспілкою працівни­ків атомної енергетики та промисло­вості України, Профспілкою працівни­ків енергетики та електротехнічної промисловості України, Профспілкою машинобудівників та приладобудівни­ків України, Профспілкою працівників машинобудування та металообробки України, Профспілкою працівників оборонної промисловості України, Профспілкою працівників радіоелек­троніки та машинобудування України, Профспілкою працівників суднобуду­вання України, Профспілкою працівни­ків текстильної та легкої промисловос­ті України, Профспілкою працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, Профспілкою залізничників і транспортних будівель­ників України, Профспілкою працівни­ків вугільної промисловості України, Незалежною профспілкою гірників України, Профспілкою трудящих мета­лургійної та гірничодобувної промис­ловості України, Конфедерацією віль­них профспілок України, Профспілкою працівників лісових галузей України.

Одним з головних напрямів програ­ми «Здорова нація» є підвищення рівня оздоровчої рухової активності населен­ня, проведення заходів за місцем робо­ти громадян, серед дітей та молоді.

15 ЗАХОДІВ, МАЙЖЕ 3 ТИС. УЧАСНИКІВ


У 2021 році ЦР ГО «ВФСТ «Україна» разом із всеукраїнськими галузевими профспілками, за підтримки Міністерства молоді та спорту України, НОК України, провела всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі, спортивно-масові та спортивні змагання відповідно до календар­ного плану товариства та Єдиного календар­ного плану Міністерства молоді та спорту України, а саме:

галузеві та міжгалузеві спартакіади (7 заходів, 1335 учасників) (які протягом усього 2021 року «ПВ» висвіт­лювали у рубриці «Дозвілля»);

чемпіонати ГО «ВФСТ «Україна» з видів спорту (8 захо­дів, 1602 учасники).

 

ПРОФСПІЛКОВЦІ ОПАНОВУЮТЬ ОСНОВИ МЕДІАЦІЇ

20 січня у столичному Будинку проф­спілок стартувала практична части­на тренінгу «Основи медіації», яку за підтримки Міжнародної організації праці вже другий рік поспіль прово­дить Профспілка працівників АПК України.

К урс навчання розпочато ще у бе­резні 2021 року, він включає квалі­фікаційну сертифіковану на­вчально-практичну програму з основ медіації обсягом 162 акаде­мічні години, що дає змогу підготувати ква­ліфікованих медіаторів для досудового роз­гляду індивідуальних та колективних трудо­вих спорів, відповідно до Закону України «Про медіацію».

Учасники групи опановують основи медіації самостійно та в онлайн-режимі. Щотижня пе­реглядають відеоуроки, виконують домашні завдання та дають відповіді на мінітести. І щотижня члени групи отримують онлайн прямий «живий» зворотний зв’язок від трене­ра Анни Нечай та активу Міжнародної акаде­мії безперервного навчання (МАБН), який до­помагає їм у навчанні. Вони обговорюють пи­тання, що їх цікавлять, домашні завдання та тести. Сертифікати за програмою видаються за умови набрання не менше 65% вірних від­повідей на тести, тому кожен учасник старан­но виконує домашні завдання та уважно пе­реглядає відеоурок.

Навички медіатора учасники опановують у так званих симуляціях – кейсах онлайн. На­вчальні симуляції записуються на відео, і ко­жен учасник може переглянути власну робо­ту як медіатор та проаналізувати свої ма­ленькі й великі досягнення у навчанні. Про­тягом 2 днів інтенсивної роботи учасники практикуму відпрацьовували навички медіа­тора на всіх етапах медіації, а саме, як знайо­мити сторони з принципами медіації, працю­вати з емоціями сторін, ставити влучні запи­тання медіатора, досліджувати інтереси і по­треби сторін, допомагати сторонам домовля­тися про взаємовигідні рішення спірних пи­тань та візуалізувати інформацію для сторін медіації на фліпчартах.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АПК УКРАЇНИ

Тренінгова програма розроблена Між­народною академією безперервного на­вчання, акредитована Міжнародним на­уково-технічним університетом ім. Ака­деміка Юрія Бугая та поділяється на дві частини:

Теоретична частина обсягом 90 академічних годин, з яких 10 годин – відпрацювання практичних завдань. Програма включає: 60 відеоуроків дистанційного на­вчання у режимі відкладеного часу, 60 домашніх за­вдань, 60 мінітестів та щотижневі «живі» онлайн вебі­нари з групою профспілки АПК.

Практична частина обсягом 72 академічні години проходить у вигляді трьох «живих» практикумів- тренінгів (по 2 дні кожен) для практичного відпрацю­вання навичок медіатора.

ТУРНІР ВАСИЛІВ – 2022

В Ужгородському спорткомплексі «Юність» відбув­ся унікальний волейбольний турнір, який не прово­диться в жодній області України, крім Закарпат­ської. Це відкритий чемпіонат м. Ужгорода – зма­гання з волейболу «Турнір Василів–2022». Турнір проходив у День Святого Василя, а серед його учас­ників було чимало Василів.

У змаганнях брали участь волейболісти Мукачева, Ужгорода, Міжгір’я, Великого Бе­резного, сіл Невицьке і Минай Ужгородського району та ін.

У складі команди «Со­кіл-1» м. Ужгорода висту­пав голова Закарпатської облпрофради Іван Зелін­ський, який грав на пози­ції «ліберо». У підсумку пе­ремогу здобула команда «Минай-Ужгород», очолю­вана відомим гравцем і тренером з волейболу Ва­силем Іванком. А команда «Сокіл-1» посіла друге міс­це.

Команди-призери на­городжені кубками, гра­мотами та медалями ор­ганізаторів.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

28.01.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання