« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРОФСПІЛКИ БЕРУТЬ АКТИВНУ УЧАСТЬ У ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ДЕЛЕГУЮТЬ СВОЇХ КАНДИДАТІВ НА СЕСІЮ МКП

ПРОФСПІЛКИ БЕРУТЬ АКТИВНУ УЧАСТЬ У ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ДЕЛЕГУЮТЬ СВОЇХ КАНДИДАТІВ НА СЕСІЮ МКП

Днями у Будинку проф­спілок у Києві відбулось засідання СПО репрезен­тативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, де розглянуто питання щодо пропозицій до проєкту Бюджетної декларації України на 2025-2027 роки, а також про делегу­вання представників СПО об’єднань профспілок до складу тристоронньої де­легації України для участі у 112-й сесії МКП.

Профспілкові пропозиції до проєкту Бюджетної декларації України на 2025–2027 роки спря­мовані на наближення стандар­тів життя людей до середньоєв­ропейського рівня, впроваджен­ня комплексу заходів для зміц­нення та перебудови економіки під час війни.

Під час обговорення члени СПО зазначили, що реалізація профспілкових пропозицій до Бюджетної декларації забезпе­чить належний рівень соціаль­ного захисту громадян, зокрема шляхом гідного функціонуван­ня систем охорони здоров’я, освіти і науки.

Після обговорення члени СПО проголосували за проєкт відповідного рішення з доопра­цюванням.

Вирішено ініціювати роз­гляд профспілкових пропози­цій у рамках постійнодіючої тристоронньої робочої групи з питань проведення консульта­цій на всіх стадіях бюджетного процесу, як це передбачено Ге­нугодою.

Під час розгляду питання про делегування представників СПО об’єднань профспілок до складу тристоронньої делегації України для участі у 112-й сесії Міжнародної конференції пра­ці Голова ФПУ Григорій Осовий зазначив, що згідно з рішенням Адміністративної ради Міжна­родного бюро праці чергова 112- та сесія МКП у 2024 році відбу­деться з 3 по 14 червня у м. Же­нева (Швейцарія). У засіданні традиційно у складі офіційної тристоронньої української де­легації разом з урядовцями і ро­ботодавцями беруть активну участь представники від пра­цівників України.

Цього року темою ключової доповіді Генерального директо­ра МБП буде соціальний дого­вір. Делегати конференції та­кож оберуть членів Адміністра­тивної ради від кожної сторони на період 2024-27 рр. Ці вибори мають бути використані для роз’яснення представникам профспілок країн Латинської Америки, Африки суті агресив­ної політики росії, яка порушу­ючи міжнародні акти, в т.ч. кон­венції МОП, відмовляє україн­ським працівникам у праві не лише на гідну працю, а взагалі на працю і життя.

Так, відповідно до отрима­ного СПО об’єднань профспі­лок листа від Міністерства со­ціальної політики України не­обхідно визначитись і подати до уряду список кандидатур від профспілок до складу трис­торонньої делегації України на 112-ту сесію МКП. Делегація держави-члена МОП, відповід­но до ст. 3 Статуту МОП, фор­мується на тристоронній осно­ві та має складатися з чотирьох делегатів: двох делегатів від уряду та по одному делегату від сторони роботодавців і профспілкової сторони. Кожно­го делегата можуть супрово­джувати не більше двох радни­ків щодо кожного окремого пункту порядку денного, тобто всього не більше 8 радників.

З урахуванням обговорення СПО об’єднань профспілок ви­рішив делегувати до складу тристоронньої делегації Украї­ни на 112-ту сесію МКП від сто­рони трудящих Голову СПО об’єднань профспілок, Голову ФПУ Григорія Осового в якості делегата від трудящих України, Михайла Волинця, заступника Голови СПО об’єднань профспі­лок, Голову КВПУ, в якості за­ступника делегата, а також чле­на СПО об’єднань профспілок, заступника Голови ФПУ, Голо­ву Профспілки працівників бу­дівництва і промисловості буді­вельних матеріалів України Ва­силя Андреєва в якості радника делегата.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ДЕНЬ ФПУ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ

В рамках проєкту МОП «Інклю­зивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» в Будин­ку профспілок У Дніпрі відбувся навчальний семінар для профак­тиву Дніпропетровщини за участі керівництва та фахівців ФПУ.

Голова ФПУ Григорій Осовий детально розповів про основні напрями діяльності Федерації в умовах війни щодо посилення соціального захисту членів профспілок, недопущення звуження їх прав, збере­ження профорганізацій і модернізації профспілок, допомоги ЗСУ, демобілізованим воїнам та ВПО. За його словами, попри всі складнощі зараз поволі від­бувається пожвавлення в економіці, чому сприяють і профспілки, які ведуть велику роботу зі збереження трудових колективів, захисту заробітної плати і соці­альних гарантій, вирішення дуже гострого сьогодні кадрового питання, участі у законотворчості і роз­робці планів післявоєнного відновлення країни. До­водиться вирішувати й складні внутрішньоспілкові проблеми, давати відсіч спробам певних сил при­меншити роль профспілок. Голова ФПУ закликав профактивістів до зміцнення єдності профспілково­го руху, активізації боротьби за гідний рівень життя трудящих.

Про стан профспілкового руху України та особли­вості організаційної роботи в умовах війни розповів заступник голови ФПУ Євген Драп’ятий, а доповнили цю тему керівник департаменту профруху та зв’язків з громадськими організаціями Лариса Ровчак («Ор­ганайзинг, як спосіб внутрішнього посилення проф­спілок») та заввідділом цього департаменту Володи­мир Харченко (презентував результати соцопиту­вання громадської думки щодо ставлення до проф­спілок у суспільстві та ролі молодіжного профспілко­вого руху).

Про ситуацію з трудовим законодавством в умо­вах війни, його реформуванням владою поінформу­вав заввідділом департаменту правового захисту ФПУ Георгій Селіванов. Зацікавила слухачів також презентація заввідділом інформатизації Пресцентру ФПУ Віталієм Мудраком мобільного застосунку «Профспілка цифрова».

Ще з однією презентацією – свого навчального за­кладу - виступив ректор АПСВТ ФПУ Віктор Сухомлин.

Голова Обласного об’єднання профспілок Анато­лій Яловий подякував керівництву ФПУ за увагу до дніпропетровських профспілок, проведений корис­ний інформаційний захід, який буде сприяти поліп­шенню роботи профорганізацій області.

Напередодні заходу голова ФПУ Г.Осовий, його за­ступник Є.Драп’ятий та голова облпрофцентру А.Яло­вий зустрілись із заступником голови Дніпропетров­ської ОВА Андрієм Кульбачем. Обговорювались шляхи активізації соціального діалогу, конкретні напрями співпраці влади і профспілок в умовах війни.

ПРЕСЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

08.07.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання