« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ОСВІТНЯ ГРА ВІД ПРОФБУД «ПРАЦЕВЛАШУВАННЯ БЕЗ ФІЛЬТРІВ»!

ОСВІТНЯ ГРА ВІД ПРОФБУД «ПРАЦЕВЛАШУВАННЯ БЕЗ ФІЛЬТРІВ»!

Василь Андреєв, голова Профспілки будівельни­ків України, взяв участь у вебінарі «Вивчення тру­дових прав через гру: курс від Міжнародної ор­ганізації праці» та пре­зентував освітню гру «Працевлаштування без фільтрів» для викладачів закладів професійно- технічної освіти, здобу­вачів профтехосвіти та їхніх батьків.

Гра, яка розроблена Профбу­дом за підтримки МОП та ком­панії Technomatix e-Learning Solutions, має на меті освоєння навичок, необхідних для забез­печення трудових прав корис­тувачів за допомогою профспіл­кового захисту, та призначена допомогти студентам краще ро­зуміти процес пошуку роботи та розвивати навички, необхід­ні для успішного працевлашту­вання, а також базову інформа­цію про трудові права.

У грі можна дізнатися, як знайти роботу з хорошими умо­вами праці, розпізнати непо­рядного роботодавця та зрозу­міти, чи вам пропонують чесні та безпечні умови працевла­штування. Під час проходжен­ня гри можна ознайомитися із типовими ситуаціями на робо­чих місцях, при прийомі на ро­боту та у разі хвороби. Гра допо­може користувачам отримати базові знання та навички для захисту своїх трудових прав, ве­дення переговорів з роботодав­цями та алгоритму дій у кризо­вих ситуаціях на роботі.

Ця гра призначена для моло­дих людей віком 15-29 років, які збираються вийти на ринок пра­ці або нещодавно почали пра­цювати. Вона підходить для мо­лодих людей з різними рівнями освіти та є універсальною для всіх професій.

Вебінар надав можливість учасникам не лише поглибити власні знання про трудові пра­ва й кар'єрне орієнтування, але й отримати ефективні інстру­менти для їхнього викладання, використовуючи сучасні освіт­ні підходи.

ПРОФБУД

ОМБУДСМАН ВИВЧАЄ КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ЗАКОНУ ПРО ВІДПУСТКИ

За результатами розгляду звер­нення ФПУ до Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо необхід­ності ініціювання звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням про від­повідність Конституції України по­ложень Закону України «Про вне­сення змін до деяких законодав­чих актів України щодо впорядку­вання надання та використання відпусток, а також інших питань» ФПУ отримала відповідь, в якій, зокрема, зазначено:

«…У процесі розгляду листа ФПУ виникла необ­хідність ґрунтовного опрацювання та посилення ообґрунтування наведених у зверненні профспілок застережень щодо невідповідності Конституції України окремих положень Закону №3494. З метою визначення достатніх правових підстав для вне­сення до Конституційного Суду України конститу­ційного подання про відповідність Конституції України (конституційності) положень Закону №3494 Секретаріатом Уповноваженого у грудні 2023 року направлено запити до провідних закла­дів вищої освіти України для отримання науково- експертних висновків з цього приводу…».

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

В ЯКОМУ РОЗМІРІ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА ПОТЕРПІЛОМУ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ?


Розмір одноразової допо ­моги потерпілому внаслі­док нещасного випадку на виробництві або про­фесійного захворювання визначається відповідно до ступеня втрати профе­сійної працездатності, який встановлюється ме­дико-соціальною екс­пертною комісією (МСЕК), виходячи з розрахунку семи мінімальних заро­бітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.

Тобто у разі, якщо страховий випадок настав після 01 квітня 2024 року та втра­та працездатності становить 100%, – розмір виплати становитиме 56 000 грн (8 000 х 7).

Якщо під час розслідування нещасно­го випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини робото­давця, а і внаслідок по­рушення потерпілим норм про охорону праці, розмір одноразової страхової виплати зменшується, але не більш як на 50%.

У разі, коли потерпі­лому вперше встанов­лено сукупний відсоток втрати професійної працездатності за декількома страхови­ми випадками та по одному з них вста­новлено, що ушкодження здоров’я на­стало не лише з причин, що залежать від страхувальника, а і внаслідок порушен­ня потерпілим законодавства про охоро­ну праці, тоді розмір одноразової допо­моги розраховується за кожним страхо­вим випадком та зменшується відповід­но до страхового випадку, за яким уста­новлено вину потерпілого.

Якщо під час подальших обстежень МСЕК встановить потерпілому вищий ступінь втрати стійкої професійної пра­цездатності з урахуванням іншої профе­сійної хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків, одноразова страхова виплата визначається відповідно до відсотка, на який збільшено ступінь втрати працез­датності порівняно з попереднім обсте­женням МСЕК, виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, вста­новлених законом на день настання пра­ва потерпілого на страхову виплату.

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

БАЗОВИЙ ТАРИФНИЙ РОЗРЯД ЄТС ПОТРЕБУЄ ПІДВИЩЕННЯ

ФПУ звернулась до уряду і Мінекономіки щодо підви­щення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного роз­ряду ЄТС з 1 квітня 2024 року.

Звернення направлено на підтрим­ку позицій всеукраїнських проф­спілок працівників бюджетної сфе­ри, враховуючи низький рівень оплати праці працівників бюджет­них галузей та поглиблення «зрів­нялівки» в оплаті кваліфікованої та некваліфікованої праці (у січні- березні 2024 року працівникам 1 – 12 тарифних розрядів ЄТС здійсню­валась доплата до розміру міні­мальної заробітної плати, встанов­леної законом; з 01.04.2024 така до­плата пошириться на працівників 1 – 14 (з 25) тарифних розрядів ЄТС).

Крім того, згідно з пояснювальною запискою до проєкту Закону Украї­ни «Про Державний бюджет Украї­ни на 2024 рік» передбачено видат­ки на встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2024 року у розмірі 3195 грн, з 1 квітня 2024 року – 3600 гривень.

Зазначені розміри посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС були передбачені й проєктом постанови КМУ «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфе­ри», що надходив на погодження до СПО об’єднань профспілок у грудні 2023 року.

Проте, прийнятою постановою КМУ передбачено встановлення посадового окладу працівника І та­рифного розряду ЄТС лише з 1 січ­ня 2024 року – на рівні 3195 грн (до цього він був «заморожений» на рівні грудня 2021 року та складав 2893 грн).

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ ФПУ

 

 

08.05.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання