« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПОЗИЦІЮ ПРОФСПІЛОК ВЛАДА ЧУЄ, АЛЕ УРЯДОВІ ЗАСІДАННЯ ЗАКРИТІ І ГЕНУГОДУ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬ

ПОЗИЦІЮ ПРОФСПІЛОК ВЛАДА ЧУЄ, АЛЕ УРЯДОВІ ЗАСІДАННЯ ЗАКРИТІ І ГЕНУГОДУ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬ

 
На засіданні СПО проф ­спілкової сторони підбили підсумки власної роботи за 2023 рік та затвердили кошторис органу на 2024-й.

За інформацією секретаріату, протягом минулого року пред­ставники СПО профспілок бра­ли активну участь у засіданнях урядових комітетів, де було роз­глянуто близько 140 проєктів НПА, та засіданнях Комітету ВРУ з питань соціальної політи­ки та захисту прав ветеранів, де за участю профспілок було роз­глянуто понад 170 проєктів актів законодавства, до більшості з яких профспілки надали пропо­зиції.

Таким чином, профспілки мали можливість висловлювати свою позицію щодо законопро­єктів, які стосуються формуван­ня та реалізації державної соці­альної і економічної політики, регулювання трудових, соціаль­них, економічних відносин, со­ціального захисту громадян. Окрім цього, профспілкові пред­ставники також брали участь у роботі Пенсійного фонду, фон­дів соціального страхування.

У той же час було зазначено, що через повномасштабну вій­ськову агресію рф проти Украї­ни засідання уряду проводяться у закритому режимі, тому про­тягом 2023 року представник СПО об’єднань профспілок не за­прошувався до участі у них.

Під час обговорення було по­відомлено, що головний майдан­чик соціального діалогу на наці­ональному рівні – Національна тристороння соціально-еконо­мічна рада – у минулому році фактично не функціонувала. Та­кож гальмується робота з під­биття підсумків виконання Гене­ральної угоди на 2019-2021 роки, у рамках якої соціальні партне­ри продовжують діяти у поточ­ному періоді. Міністерство еко­номіки України у жовтні 2022 року повідомило про неможли­вість підбиття підсумків ГУ в умовах воєнного стану та запро­понувало подавати інформацію про стан виконання Плану захо­дів щодо реалізації положень Ге­неральної угоди раз на рік.

Голова СПО об’єднань проф­спілок, Голова ФПУ Григорій Осовий наголосив, що, щойно буде напрацьований проєкт Про­грами післявоєнного відновлен­ня України і розгляд цього доку­менту буде заплановано урядом, профспілкам потрібно буде ста­вити питання про початок про­ведення перемовини по новій Ге­нугоді, щоб мати можливість включитися в цю роботу, а та­кож синхронно – у відбудову України.

Після завершення СПО відбу­лася розширена нарада за учас­тю колег з всеукраїнських проф­спілок і територіальних профоб’єднань, на якій було обговоре­но питання щодо напрацювання єдиної термінології, що буде ви­користовуватись у законопроєк­тах, що стосуються представни­цтва інтересів працівників у со­ціальному діалозі.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ЗАЯВА

ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

26 листопада 2007 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 20 лю­того Всесвітнім днем соціальної справедливості і, починаючи з 2009 року, він відзначається щорічно. У нашій країні Всесвітній день соціальної справедливості відзначається з 2011 року з ініціативи Федерації профспілок України й відповідно до Указу Пре­зидента України.

Соціальна справедливість – одна з найголовні­ших цінностей суспільства, запорука його стабіль­ності й благополуччя. На жаль, ще й досі соціальна справедливість залишається недосяжною мрією для великої частини українських громадян, у тому числі і для працівників, які працюють у соціальній сфері.

Багато років влада не приділяє достатньої ува­ги питанню оплати праці працівників соціальної сфери, заробітна плата яких на сьогоднішній день ґрунтується на розмірі посадового окладу (тариф­ної ставки) працівника І-го тарифного розряду ЄТС, що на 55% менше розміру мінімальної заробітної плати. Фінансування установ та закладів соціаль­ної сфери здійснюється не в повному обсязі, через що не виплачуються премії, надбавки та інші ви­плати, передбачені умовами оплати праці, і, як ре­зультат, висококваліфіковані фахівці отримують за­робітну плату на рівні мінімальної заробітної плати. У результаті цього середня заробітна плата в соці­альній сфері на 30-50% менша за середню заробіт­ну плату в економіці. Економія на працівниках, що працюють в сфері надання соціальних послуг, ніве­лює престижність праці в цій сфері та генерує осно­вну частку «працюючих бідних» серед «бюджетни­ків».

Задля вирішення означених проблем Профспіл­ка працівників соціальної сфери України неоднора­зово зверталась до Міністерства соціальної політи­ки України, Міністерства економіки України, Мініс­терства фінансів України, Кабінету Міністрів Украї­ни та Верховної Ради України. Ми поділяємо вимоги про першочерговість фінансування заходів обо­ронного характеру, направлених на захист держа­ви, але Законом України «Про соціальні послуги» передбачається, що оплата праці працівників на­давачів соціальних послуг має забезпечувати на­лежні матеріально-побутові умови для ефективної діяльності працівників, підвищувати престижність професії, але оплата праці за кваліфіковану роботу на рівні 7100 грн є дискримінаційною, оскільки на­віть не забезпечує фактичного рівня прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Довготривалий характер проблем оплати праці в соціальній сфері та, як наслідок, підвищена чут­ливість до будь-яких обмежень у цій сфері, свідчить про необхідність корегування державної політики у цьому напрямі.

Зважаючи на ситуацію в Україні та наше розу­міння проблем, ми вимагаємо:

– негайних і докорінних змін у державній політи­ці щодо встановлення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду за Єдиною тариф­ною сіткою із врахуванням складності, відпові­дальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи;

– реформування заробітної плати з метою збіль­шення частки посадового окладу у структурі заро­бітної плати;

– врегулювання переліку складових заробітної плати, які не враховуються для визначення ї ї міні­мального розміру.

Закликаємо до утвердження в Україні системи надання своєчасної, гідної і справедливої винаго­роди за виконану роботу!

Тому відзначення на державному рівні Всесвіт­нього дня соціальної справедливості має сприяти акцентуванню уваги органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів гос­подарювання, громадських організацій на вирішен­ні питань соціальної справедливості в оплаті праці та соціального захисту, подоланні бідності, забез­печенні повної зайнятості, гідної праці, гендерної рівності, соціального добробуту і в цілому в соціаль­ній справедливості для всіх громадян України.

ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

 

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА

На ім’я Голови ФПУ Григорія Осового на ­дійшла подяка від голови Харківської об­лорганізації профспілки працівників ЖКГ Лариси Успенської.

Від спілчан Харківщини вона висловила слова щирої подяки за рішення, прийняте на засіданні Гуманітарного Штабу ФПУ від 27.11.2023 року, яким Харківській облорга­нізації профспілки комунальників була надана безпово­ротна фінансова допомога на відбудову Харківського гуртожитку для незрячих, що належить Всеукраїнській організації інвалідів «Українське товариство сліпих».

«Дякуємо Вам за небайдужість! В цей нелегкий для України час всі разом йдемо до Перемоги!», – зазначено у зверненні до Голови ФПУ.

Нагадуємо, що Гуманітарний Штаб ФПУ у відповідь на відповідне звернення ухвалив рішення про виділення фіндопомоги на потреби підприємства Об’єднання гро­мадян Харківське учбово-виробниче підприємство №1 Українського товариства сліпих для усунення пошко­джень будинку гуртожитку підприємства, спричинених бомбардуванням російських ворогів.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

15.03.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання