« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОВНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПОТЕРПІЛИМ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОВНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПОТЕРПІЛИМ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

У Києві у Будинку проф­спілок відбулось засі­дання робочої групи ФПУ, створеної відпо­відно до рішення Ради ФПУ, з напрацювання законодавчих пропози­цій щодо забезпечення у повному обсязі прав потерпілих на виробни­цтві на відшкодування отриманої ними шкоди.

Проблема полягає в тому, що з набранням чинності з 1 січня 2023 року Закону України «Про загальнообов’язкове дер­жавне соціальне страхування» значно погіршився соціаль­ний захист осіб, які потерпіли внаслідок нещасного випадку на виробництві чи профзахво­рювання. Якщо до цього зазна­ченим особам надавалися со­ціальні послуги (лікування, санаторно-курортне лікуван­ня, забезпечення необхідними ліками, надання технічних та інших засобів реабілітації, протезування тощо) у повному обсязі за рахунок коштів соці­ального страхування, то після 1 січня 2023 року ці послуги по­терпілі на виробництві не отримують повністю.

Наразі під час лікування потерпілого окремі медичні послуги, зокрема, дороговар­тісні (проведення операцій, придбання медичних засобів) потерпілі оплачують само­стійно. І це попри те, що пра­цівник є застрахованою осо­бою від нещасного випадку на виробництві, за нього сплачу­ють цільові страхові внески і в разі настання страхового ви­падку мають покриватися всі витрати, пов’язані із віднов­ленням його здоров’я внаслі­док заподіяння шкоди, у тому числі й на лікування.

З 1 січня 2023 року не всі лі­карські засоби (ліки), зазначе­ні у виданих лікарями рецеп­тах (пов’язаних з травмою на виробництві), видаються по­терпілим безоплатно. Є про­блеми з фінансуванням проте­зування та інших послуг для потерпілих.

Таким чином, порушено основний принцип соціально­го страхування від нещасних випадків на виробництві – від­шкодування застрахованій особі в повному обсязі шкоди внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Учасники робочої групи об­говорили питання щодо зміс­ту законопроєкту та подаль­шої роботи профспілок з на­працьованими законодавчи­ми пропозиціями для внесен­ня їх через народних депута­тів на розгляд Верховної Ради України.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ І ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФПУ

 

ПРОВЕДЕНО СЕМІНАР НА ТЕМУ «ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНОСТІ У БЕЗПЕЦІ ПРАЦІ»

Питання охорони праці, особливо в період реформування та змін у законодавстві, – завжди в центрі уваги профспілок.

Днями Профспілка працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів України ор­ганізувала та провела семінар на тему «Загальний огляд сучасності у безпеці праці» для технічних ін­спекторів праці, представників профспілок з пи­тань охорони праці різних профспілкових органі­зацій з усієї країни.

Основна мета заходу – вкотре привернути ува­гу колег до важливості питань охорони праці, на­гадати слухачам діючі положення нормативно- правових актів з питань охорони праці та поінфор­мувати про зміни у законодавстві, які відбулись у воєнний період, ознайомити зі станом реформу­вання законодавства у сфері безпеки праці та здоров’я працівників на роботі.

Слухачам продемонстрували підготовлену на підставі проведеного аналізу Порівняльну табли­цю положень Закону України «Про охорону праці» та законопроєкту «Про безпеку та здоров’я праців­ників на роботі», який вже зареєстровано у Верхо­вній Раді Україні. До відома учасників семінару до­ведена позиція профспілок щодо зазначеного за­конопроєкту, а також історія профспілкової бо­ротьби проти низки його положень.

Значну увагу спікери приділили аналізу обста­вин та причин виробничого травматизму, особли­во у будівельній галузі, ознайомили слухачів із процедурними питаннями розслідування нещас­них випадків на виробництві, зокрема в умовах во­єнного стану.

На семінарі також обговорили європейський век­тор діяльності профспілок, роль профспілок в Україні, порядок здійснення заходів громадського контролю у сфері охорони праці, роботу комісій з питань охоро­ни праці щодо захисту прав і гарантій працівників на безпечні та належні умови праці.

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

 

У МІНЕНЕРГО НЕ ХОТІЛИ ПЕРЕДАВАТИ ВУГЛЕДОБУВНІ ПІДПРИЄМСТВА ДО ФДМУ


На звернення голови Профспілки працівників вугільної промисловості України Андрія Зиміна до дер ­жавних органів виконавчої влади надійшла відповідь від Міністерства енергети­ки України.

В листі зазначається, що Міне­нерго не ініціювало передачу під­приємств вугледобувного комплек­су до Фонду державного майна України та неодноразово надавало письмові заперечення центральним органам виконавчої влади до роз­поряджень Кабінету Міністрів Укра­їни від 26.07.2022 № 683-р та від 14.10.2022 № 910-р «Деякі питання управління об’єктами державної власності» (зі змінами) щодо пере­дачі єдиних майнових комплексів державних підприємств із сфери управління Міненерго до сфери управління Фонду.

Крім того, Міністерством розро­блено проєкти розпоряджень уряду із змінами до згаданого розпоря­дження в частині виключення під­приємств паливно енергетичного комплексу з Переліку таких, що під­лягають передачі до сфери управ­ління ФДМУ, та залишення їх в сфері управління Міненерго.

Відповідно до Регламенту Каб­міну проєкти розпоряджень на­правлялися на погодження до цен­тральних органів виконавчої влади, але не були підтримані у ФДМУ, Мі­некономіки і Мінфіном.

В листі також зазначається, що Міненерго не заперечуватиме щодо активної участі профспілки у вирі­шенні вищезазначеного питання, що в умовах воєнного стану сприя­тиме зміцненню енергетичної без­пеки держави та уникненню соці­альної напруженості в шахтарських колективах.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

В НБУ ПОВІДОМИЛИ, ЯК ЗРОСТАТИМЕ ЕКОНОМІКА В 2024–2026 РОКАХ

У 2023 році економіка повернула­ся до зростання, відновлення три­ватиме й у наступні роки.

Про це йдеться в Інфляційному звіті На­ціаонального банку України (НБУ).

Економіка відновлювалася впродовж усього минулого року завдяки високій адаптивності бізнесу та населення до умов війни та м’якій фіскальній політи­ці, що підтримувалася масштабним між­народним фінансуванням. У IV кварталі зростання реального ВВП перевищило очікування передусім за рахунок вищих врожаїв пізніх культур і розбудови аль­тернативних експортних шляхів.

Це стало підставою і для поліпшення оцінки зростання реального ВВП зага­лом за 2023 рік – до 5.7%.

Попри війну, економічне зростання три­ватиме й надалі. У 2024 році реальний ВВП зросте на 3.6%, передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні. Проте темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж минулого року через очі­куване зменшення врожаїв та посилення диспропорцій на ринку праці в умовах ві­йни.

У 2025−2026 рр. зростання економіки при­швидшиться до 4−6% завдяки зниженню безпекових ризиків, що є основним при­пущенням прогнозу НБУ, поліпшенню споживчих та інвестиційних настроїв, упровадженню євроінтеграційних ре­форм. У післявоєнний час м’яка фіскаль­на політика й надалі підтримуватиме економіку, водночас дефіцит бюджету суттєво скоротиться завдяки зміцненню внутрішньої ресурсної бази.

Міжнародна фінансова підтримка Украї­ни зберігатиметься, хоча й у менших об­сягах. Це дасть змогу утримувати валют­ні резерви на високому рівні та забезпе­чувати курсову стійкість.

Нагадаємо, у січні бізнес погіршив оцін­ки поточних результатів та перспектив своєї діяльності. Керівники підприємств усіх секторів очікували на скорочення загальної чисельності працівників, най­суттєвіше – в секторі будівництва.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця. У січні 2024 року ІОДА знизився до 41.0 з 45.7 у грудні 2023 року.

 

НА РИНКУ ПРАЦІ З’ЯВИЛИСЬ 42 НОВІ ПРОФЕСІЇ

Відповідні зміни було внесено до Кла­сифікатора професій.

Найбільше змін в сфері ІТ-технологій, де з’явиться 29 нових професій, що відповідають реаліям і є затребувани­ми роботодавцями. Нові професії відтепер будуть у ме­дичній, фінансовій сфері. Також додаються професії, в яких виникла потреба через війну, зокрема, тепер маємо фахівців з розмінування, в медичній галузі - протезистів- ортезистів.

За пропозицією Мініцифри Класифікатор професій до­повнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, наприклад, «Адміністратор веб-ресурсів», «Аналітик мо­більних додатків», «Інженер зі штучного інтелекту» тощо.

9 професійних назв робіт у ІТ-сфері приведено у відпо­відність до сучасних технологій. Одночасно з Класифіка­тора професій були вилучені 9 застарілих назв професій.

Окрім того, до Класифікатора внесено ряд позицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема: «Оператор Служби 112», «

16.02.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання