« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ФОРУМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

ФОРУМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

У Будинку профспілок відбулася робоча зу­стріч голови ФПУ Григо­рія Осового з головою Національного агент­ства кваліфікацій Юрі­єм Баланюком. У зу­стрічі взяли участь за­ступники голови ФПУ Олександр Шубін і Ва­силь Андреєв.

Під час зустрічі обговорю­вались важливі питання створення умов для нової ін­новаційної Національної сис­теми кваліфікацій в Україні, сукупності механізмів право­вого та інституційного регу­лювання кваліфікацій пра­цівників з урахуванням по­треб ринку праці та можли­востей системи освіти та на­вчання; відносини, пов'язані із створенням, функціону­ванням, розвитком та вико­ристанням Національної сис­теми кваліфікацій.

Учасники зустрічі також обговорили питання діяль­ності кваліфікаційних цен­трів, які уповноважені на оці­нювання і визнання резуль­татів навчання осіб, присво­єння/підтвердження відпо­відних професійних кваліфі­кацій та розроблення профе­сійних стандартів у частині вимог та компетенцій пра­цівника, які слугують осно­вою для формування профе­сійних кваліфікацій.

Голова Національного агентства кваліфікацій Юрій Баланюк анонсував прове­дення IV Міжнародного фо­руму «ЛЮДСЬКИЙ КАПІ­ТАЛ: НАВИЧКИ ДЛЯ МАЙ­БУТНЬОГО та запропонував Г. Осовому виступити на Фо­румі з вітальним словом.

Ю.Баланюк повідомив, що Форум покликаний сприяти узгодженій діяльності зако­нодавчої та всієї виконавчої влади, роботодавців, профе­сійних спільнот, а також ви­користанню всіх можливос­тей міжнародного співробіт­ництва для розвитку Націо­нальної системи кваліфіка­цій. Основною метою Фору­му є сприяння інноваційно­му розвитку національної економіки та інтеграції України у загальноєвропей­ський кваліфікаційний про­стір. «Ми плануємо досягти цієї мети шляхом визначен­ня пріоритетів та вектору руху системи кваліфікацій, спрямованих на забезпечен­ня ринку праці сучасними навичками та компетентнос­тями. Забезпечення стійкого економічного зростання, швидка інтеграція в загаль­ноєвропейський простір з його високими стандартами якості життя – такою буде відповідь України на повно­масштабне вторгнення росії. Модернізація ринку праці, розвиток освіти впродовж життя, формування спільних з ЄС інструментів взаємовиз­нання професійних та освіт­ніх кваліфікацій – ось візія розвитку нашої країни».

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ЗАТВЕРДЖЕНІ МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ РУЧНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.06.2023 № 1191 затверджені Мінімальні вимоги безпеки та гігієни ручно­го переміщення вантажів, які розроблені з метою імплементації Директиви Ради 90/269/ЄЕС від 29 травня 1990 року про мінімальні вимоги до здоров’я і безпеки ручної оброб­ки вантажів, коли існує ризик, зокрема, травми хребта працівників (четверта окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС).

Ці Мінімальні вимоги встановлюють норми безпеки та гігієни ручного переміщення вантажів і поширюються на всіх суб’єктів господарювання неза­лежно від форм власності та організаційно-правової форми, які в процесі своєї діяльності виконують ручне переміщення вантажів.

У Мінімальних вимогах термін ручне переміщення вантажів вживається в такому значені: операції, пов’язані із переміщенням або підтриманням вантажів одним або більше працівниками, включаючи підйом, опускання, штовхання, підтягування, перенесення або пересування вантажу.

Мінімальними вимогами встановлені обов’язки роботодавців та працівників щодо забезпечення безпечно­го виконання ручного переміщення вантажів. Та­кож визначені фактори ризи­ку (травми спини, плечових зв’язок, розтягнення, переломів, запаморочення, втрата свідомості), які може завдати ручне переміщення вантажу.

Наказ МОЗ України від 30.06.2023 №1191 набрав чинності з дня опублікування – 10 жовтня 2023 року.

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

 

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ

Відбулись організовані ГО «Трудові ініціативи» презентація соціологічного дослідження «Реалізація трудових прав у сфері домашньої праці» та публічна дискусія з питан ­ня щодо врегулювання праці домашніх працівників на законодав­чому рівні.

Серед інших спікерами івенту були учасники засідань робочої гру­пи, утвореної рішенням Комітету Верховної Ради України з питань со­ціальної політики та захисту прав ветеранів, з доопрацювання до дру­гого читання проєкту Закону Украї­ни про внесення змін до деяких за­конодавчих актів України щодо ре­гулювання праці домашніх праців­ників (реєстр. № 5695):

Олександр Шубін – заступник Го­лови ФПУ;

Георгій Селіванов – завідувач відділу правової експертизи Депар­таменту правового захисту ФПУ.

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

 

 

02.12.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання