« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК: ДБАЄМО ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК: ДБАЄМО ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

Відкриваючи засідання Спільного представницько­го органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, яке днями відбулось у Києві, Григорій Осовий, Голова СПО і ФПУ, привітав усіх, хто взяв участь у роботі, з Днем праці.

Він зазначив, що у багатьох єв­ропейських країнах через кризу, спричинену спочатку COVID-19, а тепер ще і війною росії проти України, працівники потерпають. Спостерігається зменшення зарп­лат, зростає інфляція, що стає при­чиною проведення чисельних ма­ніфестацій і акцій протесту трудя­щих.

В Україні також дуже погірши­лось економічне становище праців­ників і якщо ми не збережемо наш трудовий потенціал, не забезпечи­мо людям гідні умови праці, ми мо­жемо втратити навіть тих праців­ників, які ще працюють в Україні.

Після всебічного обговорення питання про проєкт Закону Украї­ни «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (реєстр. № 9212 від 17.04.2023 р.), з якого доповідав пер­ший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, було визначено тактику дій проф­спілок та узгоджено підходи до по­дальшої роботи над цим законо­проєктом.

Акцентувалось на тому, що профспілки як представники за­страхованих осіб брали активну участь на етапі обговорення зазна­ченого документу, після чого дея­кі принципові пропозиції профспі­лок були в ньому враховано. Один з основних підходів профспілок до реформування пенсійної системи полягає у тому, що отримання пен­сії громадянами країни має бути гарантовано з боку держави та за­хищено законом. Профспілки вва­жають, що запровадження другого рівня пенсійної системи, накопи­чувальної (паралельно із існую­чою солідарною), може відбува­тись лише тоді, як в країні розпо­чнеться зростання економіки, і за­кінчиться війна. Таким чином, у рішенні СПО зафіксовано, що профспілки не підтримують зако­нопроєкт «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» у запропо­нованій редакції та вважають пе­редчасним його прийняття в умо­вах воєнного стану.

Вирішено створити робочу гру­пу, до складу якої увійдуть пред­ставники організацій – членів СПО об’єднань профспілок. Їй до­ручили у двотижневий строк на­працювати пропозиції до зазначе­ного законопроєкту. Цей документ буде оформлений як додаток до за­конопроєкту і його буде передано народним депутатам для враху­вання у роботі.

Наступним рішенням було вне­сено зміни до складу СПО об’єднань профспілок, а також сформульовано позицію органу у відповідь на звернення Співголо­ви НТСР, президента УСПП до Уряду щодо скасування пільгово­го пенсійного забезпечення.

Нагадаємо, що А.Кінах звернув­ся до Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з пропозицією внести зміни до низки національних за­конодавчих актів стосовно пільго­вого пенсійного забезпечення за умови праці. Зокрема, пропонува­лось скасувати право на пенсію за віком на пільгових умовах і Спис­ки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає таке право. З боку про­мисловців аргументувалось це тим, що в умовах воєнного стану на тлі зниження завантаження ви­робництва погіршилося фінансове становище підприємств, а витрати на забезпечення пільгових пенсій призводять до збільшення собівар­тості продукції, що своєю чергою позначається на рівні конкуренто­спроможності товарів україн­ських виробників.

Профспілки вважають, що за­пропоновані заходи суперечать нормам чинного законодавства та можуть привести до загострення проблеми збереження трудових ресурсів в країні.

Після жвавого обговорення чле­ни СПО засудили ініціативу робо­тодавців та висловились за збере­ження існуючої системи пільг для працівників, які працюють у шкід­ливих умовах. Під час дискусії йшлося про те, що зусилля робото­давців у співпраці з соціальними партнерами повинні спрямовува­тись на забезпечення виробничого процесу, який би відповідав євро­пейським стандартам безпечної праці, стимулював впровадження у виробництво екологічних і без­печних технологій, що дозволять суттєво зменшити кількість пра­цівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, змен­шити витрати на виробництво та зберегти трудовий потенціал для відновлення країни.

За підсумками обговорення Се­кретаріату СПО було доручено під­готувати лист до УСПП, а також до ФРУ і Уряду, в якому наголосити на неприйнятності скасування пільг для працівників, які зайняті на роботах із шкідливими умовами праці. Профспілки наголошують на тому, що питання, які стосують­ся трудових прав і гарантій для працівників, повинні вирішува­тись у форматі перемовин за участі усіх сторін соціального діалогу у рамках діючої Генеральної угоди, щоб подібні ініціативи не набува­ли одностороннього характеру.

Члени СПО об’єднань профспі­лок розглянули низку інших пи­тань, серед яких:

– про надання пропозицій до проєкту рішення Комітету Верхо­вної Ради України з питань соці­альної політики та захисту прав ве­теранів про публічні консультації щодо окремих аспектів здійснення соціального діалогу в Україні;

– про відповідь Офісу Президен­та України на лист СПО об’єднань профспілок про ініціативу прове­дення зустрічі для обговорення питань, які турбують людей праці і профспілок;

– про проєкти звернень СПО об’єднань профспілок до Кабінету Міністрів України та СПО сторони роботодавців на національному рівні про підтримку платоспро­можності населення та ін.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ВШАНОВАНО ПАМ’ЯТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ НА ВИРОБНИЦТВІ

У Всесвітній День охорони праці делегація представників Фе­дерації профспілок України і Державної служби України з пи­тань праці відвідали парк Відрадний Солом’янського р-ну м. Києва і вшанували пам’ять працівників, які загинули на ви­робництві: поклали квіти до пам’ятного знаку та посадили біля нього дерева.

У заході взяли участь Голова ФПУ Григорій Осовий, Голова Держпраці Ігор Дегнера, низка працівників апарату Держпраці, начальник Цен­трального міжрегіонального управління Держпраці Роман Семчук, Голова Профспілки працівників вугільної промисловості Андрій Зімін, Голова Київської обласної ради профспілок Василь Хвостіков, Головний технічний інспектор ЦК профспілки працівників вугільної промисловості Валерій Шепелевич, керівник департаменту охорони праці апарату ФПУ Юрій Андрієвський.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК:

ДБАЄМО ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

«ВАЖЛИВО, КОЛИ Є НЕБАЙДУЖІ ДО ЧУЖОГО ГОРЯ ЛЮДИ» - ЛИСТ ВІД ВПО З ДНІПРА

До Федерації проф­спілок України на ім’я Голови ФПУ, очільни­ка Гуманітарного штабу Григорія Осо­вого надійшов лист зі словами подяки від вимушених пересе­ленців, які тимчасово проживають у під­приємстві Дніпропе­тровського обласно­го об'єднання проф­спілок - Зональному навчально-методич­ному центрі у м. Дні­про.

У листі зазначено:

«Шановний Григорію Ва­сильовичу!

Від усіх вимушених пере­селенців висловлюємо Вам та Федерації профе­сійних спілок України слова щирої вдячності за надану допомогу (оплаче­не проживання та харчу­вання). Внаслідок вій­ськової агресії росії про­ти України ми залишили­ся без житла та всіх необ­хідних для життя речей, тому для нас дуже важли­во знати, що є такі люди, як Ви, котрі небайдужі до чужого лиха та здатні до­помогти в такий скрут­ний для всієї країни час.

Завдяки Вашій підтримці ми щиро віримо в перемо­гу нашої держави, оскіль­ки саме вона подарувала надію про скоріше повер­нення до рідних домівок.

Дякуємо за турботу, ува­гу та Вашу безпосередню участь в організації допо­моги!

Дякуємо, що профспілки не стоять осторонь про­блем простих людей.

Щиро сподіваємось на по­дальшу підтримку та співпрацю. Нехай Ваша доброта і щедрість повер­нуться до Вас сторицею».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

27.05.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання