« на головну 21.05.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ФПУ І ДЕРЖПРАЦІ: В УМОВАХ ВІЙНИ НЕ ДОПУСТИТИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

ФПУ І ДЕРЖПРАЦІ: В УМОВАХ ВІЙНИ НЕ ДОПУСТИТИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

Питання взаємодії Державної служби України з питань праці та Федерації профспілок України у питаннях дотриман­ня трудових прав працівників в умовах воєнного стану обгово­рили на нараді у Будинку профспілок.

Захід пройшов у форматі круглого столу. Присутні проаналізували стан дотримання трудових прав на вітчиз­няних підприємствах у різних галузях економіки, намітили подальші шляхи і форми взаємодії ФПУ з Держпраці на центральному і регіональному рів­нях.

Відкриваючі дискусію, Голова ФПУ Григорій Осовий акцентував увагу на багаторічній співпраці членських ор­ганізацій ФПУ, які у різні часи уклали меморандуми або договори про співпрацю з обласними органами Держпра­ці. Наразі час диктує вимоги щодо не­обхідності переформатування відно­син. Насамперед, це пов’язано зі зміна­ми умов діяльності Держпраці внаслі­док введення в країні режиму воєнного стану, чим спричинено певні обмежен­ня контрольно - наглядових функцій служби, а також через реорганізацією управлінь Держпраці на місцях.

Як зазначив голова Держпраці Ігор Дегнера, саме у поєднанні зусиль ми досягаємо найбільш якісних резуль­татів, зокрема у таких напрямах, як детінізація трудових відносин, ство­рення умов безпечної праці та легалі­зація заробітної плати. Так, протягом останніх місяців у регіонах було ініці­йовано проведення робочих нарад, за підсумками яких вдалося напрацюва­ти спільні із соціальними партнерами плани дій на поточний рік. Ще однією новинкою стало проведення безпосе­редньо на робочих місцях тренінгів персоналу з метою запобігання та усу­нення наслідків нещасних випадків на виробництві.

– Ми завжди націлені на якісний со­ціальний діалог, тому вважаємо, що нам потрібно у подальшому більш ефективно координувати нашу спіль­ну роботу, щоб навіть в умовах війни не допустити зниження ступеню за­хисту прав найманих працівників.

При Держпраці створена Міжві­домча робоча група з розробки спіль­них дій зі зменшення рівня незадекла­рованої праці, попередження вироб­ничого травматизму та професійних захворювань. До її складу увійшли представники профспілок, які разом із колегами наприкінці минулого року розробили Національний план спільних заходів по зниженню рівня незадекларованої праці та виробничо­го травматизму на 2023 рік. Цей доку­мент вже затверджено і тепер потріб­но разом працювати над його ефектив­ною реалізацією.

Представники Держпраці надали свої коментарі на питання профспіл­ковців. Йшлося про зміни трудового законодавства в умовах воєнного часу, фактів обмеження прав праців­ників у сфері трудових відносин та майже безпрецедентного розширення прав роботодавців. Обговорювались питання дії колективних договірів в умовах воєнного часу, прецеденти іс­тотних змін умов праці, діяльності в умовах простою та інших форм орга­нізації трудових відносин.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ЗМІНИ В ОПЛАТІ ПРАЦІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: РОБОТА ТРИВАЄ

Відбулося засідання круглого столу «Ре­форма системи опла­ти праці державних службовців як скла­дова євроінтеграції», ініційоване Комітетом ВР України з питань організації державної влади, місцевого са­моврядування, регіо­нального розвитку та містобудування.

Захід провели у партнерстві з Національним агентством України з питань державної служби за сприяння та під­тримки проєкту ЄС «Підтримка комплексної реформи держав­ного управління в Україні».

У роботі круглого столу бра­ли участь народні депутати України, представники дер­жавних органів, вітчизняних і міжнародних організацій, гро­мадського середовища. Зокре­ма, у роботі круглого столу взяв участь і голова Профспіл­ки працівників держустанов Юрій ПІЖУК.

Учасники заходу приділили увагу стану реформи системи оплати праці державних служ­бовців, непрозорості та склад­ності системи оплати праці держслужбовців, яка не дає змогу залучати ефективних фахівців до сфери державного управління.

У виступах учасників захо­ду зазначалося, що першим кроком до розв’язання цієї проблеми може бути ухвален­ня законопроєкту №8222 «Про внесення змін до Закону Укра­їни «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці дер­жавних службовців на основі класифікації посад», який за­провадить прозору систему оплати праці державних служ­бовців на основі класифікації посад державної служби, по­силить роль посадового окла­ду та припинить надмірні не­обґрунтовані виплати, запро­вадить дієвий механізм опти­мізації граничної чисельності працівників державних орга­нів, впровадить систему грей­дів.

У той же час Юрій ПІЖУК на­голосив, що Профспілка послі­довно вже багато років по­спіль в умовах поетапного збільшення розмірів посадо­вих окладів здійснює кроки для вирішення проблеми пере­косів в оплаті праці, зокрема направила петицію до Прези­дента України (яка набрала необхідну кількість голосів та була розглянута Президен­том).

Як зазначив голова Проф­спілки, є вражаючою неспра­ведливістю рівень зарплати держслужбовців на найниж­чих посадах, який ґрунтується на розмірі посадового окладу, що суттєво менший за розмір мінімальної заробітної плати.

Тому, зі слів Юрія ПІЖУКА, реформа оплати праці давно назріла та має рухатись до справедливих складових за­робітної плати державних службовців: 70% – посадовий оклад, 30% – надбавки і пре­мії, а тому наша позиція поля­гає у підтримці цієї законодав­чої ініціативи.

ПРОФСПІЛКА ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

 

ПРОЄКТ МОП ОЦІНИЛИ ПОЗИТИВНО

У рамках процедури неза­лежного Оцінювання Проєкту Міжнародної організації праці (МОП) «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні» відбулася зустріч представників сто­рони профспілок з неза­лежним експертом Томою Вассером. У вітальному слові-виступі Гри­горій Осовий акцентував увагу на тому, що Проєкт МОП закінчу­ється, а дискусія навколо зако­нопроєкту «Про безпеку і здоров’я працівників на роботі» (БЗР) триває. Сторони мають різ­не бачення щодо продовження і формату роботи над докумен­том. Але настав час цю роботу виконати. Тому фінальний звіт Проєкту ми маємо надіслати всім трьом Сторонам соціально­го діалогу. Загальний висновок зустрічі: Сторона профспілок надала об’єктивні чесні відповіді на за­питання Томи Вассера, в цілому позитивно оцінивши масштаб і якість проведеної Проєктом МОП роботи.

Департамент охорони праці апарату ФПУ

 

РОБОЧА ЗУСТРІЧ В МІНЕНЕРГО

Керівник Профспілки працівників вугільної промисловості України Андрій Зимін взяв участь у зустрічі делегації Добропільського тер­кому у складі голови теркому Петра Дре­валя, голови профко­му шахти «Добропільська» Зігмунда Березниць­кого, голови профко­му шахти «Алмазна» Олександра Редьки, з Першим заступником Міністра енергетики України Юрієм Вла­сенком.

Під час зустрічі профспіл­кова сторона зазначила, що трудовий колектив ДП «До­бропіллявугілля-видобуток» досі не отримав відповіді від Міністерства економіки про виключення ДП зі списку під­приємств, що передаються ФДМУ. Натомість відповідь Мінекономіки про помилко­вість внесення «Добропілля­вугілля-видобуток» до спис­ку про передачу не задоволь­няє трудовий колектив, і роз­мови про можливу зміну ке­рівників ДП «Добропілляву­гілля-видобуток» пов’язують саме з цим.

Обговорили також питан­ня щодо заборгованості КП «Добро» та ДП «Укрвугілля» перед ДП «Добропіллявугіл­ля-видобуток», яка складає майже 0,5 млрд гривень. Як повідомив. Юрій Власенко, питання заборгованості КП «Добро» зараз вирішують спільно з очільником Доне­цької області та з Прем’єр- міністром. Як зазначив Пер­ший заступник Міністра, дане питання потребує більш ре­тельного вивчення.

Голова теркому порушив питання щодо підвищення тарифних ставок і окладів працівникам вугледобувних підприємств через збільшен­ня розміру мінімальної заро­бітної плати відповідно до Га­лузевої угоди.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

ОНЛАЙН-СЕМІНАР ІЗ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ


Відбувся ZOOM- семінар для заступників голів, представників з пи­тань охорони праці обласних, Київської міської організацій Профспілки працівників освіти і науки України.

Зі вступним словом до учасників звернувся Георгій Труханов – Голова Профспіл­ки працівників освіти і науки України і підкреслив важли­вість безпеки праці освітян.

Діана Казакова (провід­ний інспектор з питань охо­рони праці Департаменту охорони праці ФПУ) ознайо­мила учасників із законодав­ством у сфері охорони праці, перспективою його змін. Та­кож розповіла про вдоскона­лення Порядку розслідуван­ня нещасних випадків та об­ліку нещасних випадків, про­фесійних захворювань та аварій на виробництві та особливостях розслідування нещасних випадків в умовах воєнного стану.

Доповідачка також зупи­нилася на питаннях вико­нання робіт підвищеної не­безпеки та експлуатації ма­шин, механізмів, устаткуван­ня підвищеної небезпеки на період війни.

Раніше відбувся онлайн- семінар представників Ради вищої школи, Служби право­вої допомоги та відповідаль­них фахівців із соціально- економічних питань Проф­спілки працівників освіти і науки України, загалом взя­ли участь у заході понад 80 представників з різних ку­точків країни. В ході навчан­ня експерти з ФПУ розкрили теми щодо актуальних змін КзПП України, їх нюансів в га­лузі освіти з урахуванням ре­алій воєнного стану та нова­цій у соціальному забезпе­ченні застрахо

10.03.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання