« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ВІДСУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЗМУШУЄ ПІДПРИЄМСТВА ВДАВАТИСЬ ДО КРАЙНІХ ЗАХОДІВ

ВІДСУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЗМУШУЄ ПІДПРИЄМСТВА ВДАВАТИСЬ ДО КРАЙНІХ ЗАХОДІВ

12 листопада в ДАХК «Артем» відбулося спільне засідання профспілкового ко­мітету та адміні­страції за участю президента компанії, голови правління Во­лодимира Зіміна, а також дирек­торів за основними напрямками діяльності.

Питання порядку денного стосу­валися підготовки підприємства та об’єктів соціальної сфери до роботи в зимовий період, надання грошової допомоги членам профспілки, які захворіли на COVID-19, та ін. Проте головною та життєво важливою те­мою стала ситуація із завантажен­ням виробництва підприємства, ви­мушений простій частини персона­лу та зростання кількості хворих на COVID-19.

Тривале й емоційне обговорення не залишило байдужими присутніх у залі, весь трудовий колектив. Во­лодимир Зімін надав розгорнутий аналіз економічної ситуації на під­приємстві, яка суттєво погіршилася через відсутність державного обо­ронного замовлення і своєчасних розрахунків за виконані в цьому році роботи за держзамовленням. Вплинула на ситуацію також відсут­ність контрактів з іноземними за­мовниками, в тому числі через пан­демію.

Сьогодні подібна ситуація в ОПК склалася не лише на ДАХК «Артем». І це неприпустимо для країни, яка стримує військову агресію! Одне за одним з’являються повідомлення про продовження режиму простою на державних підприємствах галузі, зростає заборгованість із заробітної плати, спостерігається стрімкий від­тік кадрів, насамперед молоді. На­пруга в колективах посилюється!

А де ж державне оборонне замов­лення?..

ПРОФСПІЛКА АВІАБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ


Як наслідок, адміністрація запропонувала з 11 січня по 31 березня 2021 року встановити одноденний робочий тиждень, при цьому забезпечивши охорону та життєді­яльність інфраструктури. Залучати до роботи згідно з гра­фіком необхідну кількість персоналу та відмінити режим простою на підприємстві.

Спільним рішенням ад­міністрації та профко­му такий режим робо­ти погоджений як край­ній захід лише на І квартал 2021 року для збереження колек­тиву в очікуванні держ­замовлення та інших контрактів.

За пропозицією членів профкому, в цей період графіки роботи повинні максимально врахову­вати інтереси праців­ників. У екстрених ви­падках працівникам буде надаватися до­даткова грошова під­тримка як від компанії, так і профспілкової ор­ганізації згідно з умо­вами, визначеними в спільному рішенні.

 


СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПЕДАГОГІВ

13 листопада на розгляд урядового Комітету з питань на­ціональної безпеки і оборони, реінтеграції тимчасово окупованих територій та соціальної політики внесено про­єкти актів законодав­ства, попередньо опра­цьовані профспілко­вою стороною.

Серед них – проєкт по­станови Уряду «Про вне­сення змін до постанови Кабінету Міністрів Украї­ни від 10 липня 2019 року № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-пе­дагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» та зупинення її дії». СПО об’єднань профспілок не погодився із запропонова­ними Урядом змінами до постанови № 822 «Про оплату праці педагогіч­них, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», якими ще на 1 рік відтерміновується реалі­зація прав педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників на законодавчо визначений рівень оплати праці.

На засіданні Комітету, що проходило у форматі ві­деоконференції, перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, за­ступник Голови ФПУ Олек­сандр Шубін наголосив, що протокольне рішення, на виконання якого розро­блено проєкт зазначеної постанови, не відповідає нормам законодавства. Так, згідно із Законом України «Про освіту», Кабі­нет Міністрів України зобов’язаний забезпечити до 2023 року поетапне що­річне збільшення посадо­вого окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездат­них осіб пропорційно роз­міру збільшення доходів Державного бюджету України і затвердити від­повідні схеми посадових окладів. Таким чином, Уряд практично ігнорує за­вдання, поставлені перед ним у ЗУ «Про освіту».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ,

СЕКРЕТАРІАТ СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК

 

КАРАНТИН ВИХІДНОГО ДНЯ НЕ СТОСУЄТЬСЯ САНКУРУ

В Україні введено нові пан­демічні обмеження – ка­рантин вихідного дня: із 14 по 30 листопада 2020 року жорсткий карантин діяти­ме щовихідних з 00:00 су­боти до 00:00 понеділка. Проте цього разу санатор­но-оздоровчій галузі по­щастило!

За словами міністра охоро­ни здоров’я Максима Сте­панова, в рамках нових об­межень заборонено роботу установ, що надають по­слуги з розміщення, крім готелів, реабілітаційних центрів, санаторно-курорт­них закладів, стаціонарних відділень протезування.

Протягом усього карантину важливість санаторно-ку­рортного оздоровлення та реабілітації довелося довго доводити й роз’яснювати державним структурам та чиновникам, а декого навіть переконувати, аби зберегти для санаторіїв можливість працювати, а для людей – дбати про здоров’я.

Боротьба «Укрпрофоздо­ровниці» за відкриття після весняного локдауну, спіль­на з Міністерством охорони здоров’я розробка санітар­них норм роботи закладів, а потім – ініціатива щодо відновлення реабілітації в санаторно-курортних умо­вах для застрахованих осіб таки принесли свої резуль­тати в розумінні державою рівня соціальної важливос­ті та ролі, яку санаторно- курортні оздоровчі закла­ди відіграють у забезпе­ченні здоров’я нації та мо­жуть відіграти в постка­рантинний період, коли люди потребуватимуть відновлювальної терапії після перенесеного захво­рювання та ускладнень, які воно спричиняє.

Тож сподіваємось, що нада­лі без сюрпризів матимемо змогу ставити українців на ноги після будь-яких недуг!

ПРЕС-СЛУЖБА ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»

 

«ЕНЕРГОАТОМ» ГОТОВИЙ ПОСТАЧАТИ КИСЕНЬ ДЛЯ ХВОРИХ НА COVID-19

НАЕК «Енергоатом» звернув­ся до Міністерства охорони здоров’я України з пропози­цією про постачання кисню для хворих на коронавірус.

Відповідний лист за підпи­сом очільника «Енергоатома» Петра Котіна направлено на ім’я міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

У листі зазначено, що в умо ­вах поширення пандемії COVID-19 НАЕК «Енергоатом» виходить з ініціативою вико­ристання потужностей під­приємства для надання до­помоги лікувальним закла­дам: «У складі атомних елек­тростанцій України функціо­нує устаткування з виробни­цтва великих обсягів кисню, необхідного для лікування COVID-19. «Енергоатом» го­товий за потреби здійснюва­ти постачання лікувальним закладам 200 балонів кисню щоденно».

АТОМПРОФСПІЛКА

27.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання