« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ЯПОНСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМАВ УКРАЇНСЬКІ МЕДІА

ЯПОНСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМАВ УКРАЇНСЬКІ МЕДІА

Я понський фонд майбут­ніх поколінь, що видає в м. Сайтамі (агломе­рація Великого Токіо) журнал про безпеку продуктів харчування та жит­тя, надав доброчинну допомогу медійникам в Україні. І панде­мія COVID - 19 – не головна спо­нукальна причина цього кроку, повідомляє пресслужба Всеукраїнського благодійного фон­ду «Журналістська ініціатива».

Колегам із Сайтами запрова­джений навесні 2020 року каран­тин не дав змоги провести за межами своєї країни запланова­ні зустрічі й пресконференції. Відтак японський фонд уклав ме­морандум про співпрацю з Наці­ональною спілкою журналістів України і віднайшов можливість фінансово підтримати партнер­ські медійні об’єднання. А через них – і редакції ЗМІ, які не один рік беруть активну участь в ін­формуванні громадськості щодо способів захисту життя та здоров’я майбутніх поколінь, по­рушують проблеми, пов’язані з подоланням в Україні наслідків Чорнобильської катастрофи. Власне, розповідають широкому загалу про спільні з японською стороною зусилля в оздоровленні населення, що постраждало вна­слідок аварій на атомних елек­тростанціях, серед яких, як відо­мо, й АЕС «Фукусіма - 1» у Країні Вранішнього Сонця.

Керівники фонду цінують внесок преси в зміцнення друж­би між народами, популяриза­цію історії, культури, націо­нальних традицій і щиро вдячні за це медійникам з України (на­віть так і назвали один зі своїх семінарів 2018 року «Дякуємо тобі, Україно!»). Серед колекти­вів ЗМІ, яким на пропозицію ВБФ «Журналістська ініціати­ва» (партнера НСЖУ і Японсько­го фонду майбутніх поколінь) цьогоріч надано підтримку, є й газета «Профспілкові вісті».

Завжди бажані гості із Сайта­ми й на Переяславщині: у столич­ній області громадські активіс­ти, журналісти багато спілкува­лися, починаючи з 2012 року, японці надавали власним ко­штом медичну та іншу допомогу хворим дітям. Фонд, який очолює Джунічі Ковака, тісно співпра­цює з організаціями «чорнобиль­ців» і громадськими об’єднаннями в галузях освіти й медіа.

«Відвідуючи з благородною місією Київщину, Житомирщи­ну, а також запрошуючи гостей до Сайтами, пан Ковака разом з однодумцями прагне й далі роз­вивати свій добрий почин і споді­вається на державну увагу до цих важливих питань, – зазначила за­сновниця й президент ВБФ «Жур­налістська ініціатива» Людмила Мех. – Японський проєкт в Укра­їні спрямований на оздоровлен­ня передусім дітей і на профілак­тику захворювань, пов’язаних зі згубним впливом радіації. А партнерство у сфері медіа, як по­казав досвід нашої ділової взає­модії, сприяє не лише інформа­ційній підтримці добрих справ, а й є ефективним засобом народної дипломатії, що дає змогу людям глибше пізнавати життя, духо­вно зростати, дружити та й, як ба­чимо, приходити на допомогу в біді. Пандемія ж – не завада до­брочинності».

ФОНД «ЖУРНАЛІСТСЬКА ІНІЦІАТИВА»

 


ЗАМІСТЬ ПІДТРИМКИ ВИРОБНИКІВ ВЛАДА СКОРОЧУЄ ВИДАТКИ

П ро завдання профспі­лок щодо забезпечен­ня гідних умов праці як головних чинників збереження та розви­тку трудового потенціалу йшло­ся на засіданні міжгалузевої ради Дніпропетровського облас­ного об’єднання профспілок. У виступах її учасників зазнача­лося, що багаторічне ігноруван­ня в країні проблем збереження трудових ресурсів та загальне погіршення становища працюю­чих, масова робітнича міграція наших громадян за кордон при­звели до значного дефіциту ква­ліфікованих кадрів.

На фоні пандемії коронавіру­су значно погіршився стан рин­ку праці. Однак з боку Уряду так і не вжито відповідних адекват­них заходів для підтримки ви­робництва та працівників. На­впаки, відбувається скорочення соціальних напрямів, недостат­ньо уваги приділяється вироб­ничій медицині, зупинено фі­нансування Фондом соціально­го страхування оздоровлення трудящих, що негативно впли­ває на стан здоров’я працюючих і призводить до зростання кіль­кості смертельних випадків на виробництві з природних при­чин (інфаркти, інсульти). Три­ває й зростання безробіття (у тому числі прихованого), зарплатних боргів, які в області складають нині 445 млн грн.

Для стабілізації ситуації профспілки області активізують захисні дії, посилюють співпра­цю із соціальними партнерами у вирішенні зазначених проблем. Зокрема, щодо надання допомо­ги з працевлаштування та пере­навчання вивільнених працівни­ків. Принципову позицію проф­спілок нещодавно було озвучено під час засідання круглого столу в обласному центрі зайнятості, де було прийнято спільне Звер­нення до роботодавців щодо шляхів зменшення в цих умовах часткового безробіття. Наразі в області спільними з німецькими партнерами зусиллями реалізу­ється програма запровадження дуальної форми професійного навчання (нею вже охоплено 18 з 53 профтехзакладів), вивчають­ся нагальні потреби ринку праці та організується навчання з ак­туальних професій.

У прийнятій постанові із за­значеного питання передбаче­но заходи, спрямовані на вдо­сконалення роботи із збережен­ня та розвитку трудового потен­ціалу, підвищення життєвого рівня трудящих.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

ТРИСТОРОННЯ РАДА ПРОТИ ЗАРПЛАТНИХ БОРГІВ


Н а черговому засіданні Тристоронньої облас­ної соціально-еконо­мічної ради в Будинку профспілок було під­бито підсумки виконання Тери­торіальної угоди за І півріччя 2020 року.

Як зазначалось під час захо­ду, ситуація в економіці цього року значно погіршилась, що призвело до призупинення робо­ти багатьох підприємств і виму­шених відпусток їхніх працівни­ків. Триває і скорочення чисель­ності працюючих. На цьому фоні погіршилась ситуація в со­ціальній сфері, збільшуються борги із зарплати та ЄСВ, кіль­кість порушень трудового зако­нодавства, що призводить до за­гострення ситуації в трудових колективах. Зокрема, шахт За­хідного Донбасу через відмову відділення Фонду соцстраху в Павлоградському районі опла­чувати лікарняні працівникам, які захворіли в період вимуше­ного простою підприємства з економічних причин. Задля ви­рішення цієї проблеми президія Дніпропетровського облпрофоб’єднання звернулася до керів­ництва виконавчої дирекції Фонду соцстраху України. Проф­спілки порушують ці та інші пи­тання перед владою, об’єднанням роботодавців.

У спільному рішенні обласної соціально-економічної ради пе­редбачено звернутись до Уряду щодо розробки та реалізації дер­жавної промислової політики й забезпечення зайнятості праців­ників. Буде також надіслано звер­нення до обласної ради й органів місцевого самоврядування сто­совно забезпечення під час децен­тралізації цілісності діяльності в регіоні медичних закладів, додат­кового фінансування через місце­ві програми розвитку для онов­лення матеріально-технічної бази, капремонтів закладів охоро­ни здоров’я та підвищення опла­ти праці медпрацівників.

Конкретні рішення було при­йнято й щодо зарплатних боргів.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

11.10.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання