« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРОФСПІЛКИ ПРАГНУТЬ ВРАХОВУВАТИ БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ ЗМІ ТА «УКРПОШТИ»

ПРОФСПІЛКИ ПРАГНУТЬ ВРАХОВУВАТИ БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ ЗМІ ТА «УКРПОШТИ» У Будинку профспілок відбулось розширене засідання робочої групи СПО об’єднань профспілок, на яко­му розглянули питання щодо зміни діючих тарифів на до­ставку преси населенню.

Голова СПО об’єднань профспі­лок, Голова ФПУ Григорій Осо­вий наголосив, що при ухваленні рішення про згоду на підвищення тарифів потрібно, насамперед, враховувати баланс інтересів пра­цівників ЗМІ та «Укрпошти».

У своєму виступі очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський звер­нувся з проханням до СПО об’єднань профспілок дати згоду на підвищення «Укрпоштою» гра­ничних тарифів на доставку преси населенню на 12,7%, виходячи з того, що з 1 вересня ц.р. мінімаль­на заробітна плата зросла до 5 тис. грн, а в наступному запла­новано її зростання до 6,5 тис. грн.

Після цього слово взяв керівник Прес-центру ФПУ Юрій Работа, який привернув увагу членів робо­чої групи до того факту, що зрос­тання тарифів на передплату не­минуче веде до підвищення перед­платної ціни на друковані видан­ня. А це, в свою чергу, призводить до скорочення кількості журналіс­тів, звуження можливостей для ре­алізації редакційної політики, пе­реходу в електронний формат, а у підсумку – до скорочення читаць­кої аудиторії (тиражів). Що, до речі, підтверджують дані, наведе­ні в презентації «Укрпошти», коли за 5 років кількість передплачених примірників скоротилась із 11,7 млн до 6,5 млн, тобто наполови­ну. Він також навів приклад газети «Профспілкові вісті», де 10 років тому працювало 32 спеціалісти, а сьогодні не залишилось жодного. За цей період газета в боротьбі за читача не змінювала вартість ви­пуску видання, а тариф на поши­рення газети «Укрпоштою» за останні роки зріс із 12 до 150 грн. «Тому слід віднаходити комп­роміс і справедливий баланс ціни передплати між тими, хто випускає і хто доносить друко­вану пресу, в інтересах спожи­вача», – наголосив Юрій Работа.

З метою забезпечення не лише підвищення тарифу, а й зміни під­ходів «Укрпошти» до різних про­блемних питань діяльності під­приємства, на розгляд робочої гру­пи було внесено низку пропозицій, напрацьованих Національною спілкою журналістів України за підсумками попередньої зустрі­чі редакторів друкованих видань з керівництвом «Укрпошти»:

– спрямування додатково отри­маних доходів на збільшення фон­ду оплати праці працівників осно­вної професії АТ «Укрпошта»;

– забезпечення належної дифе­ренціації посадових окладів керів­ного складу АТ «Укрпошта» і се­редньомісячної заробітної плати листонош та операторів поштово­го зв’язку відповідно до пропози­цій СПО об’єднань профспілок;

– розробка та погодження з га­луззю (НСЖУ, УАМБ, АНРВУ) програми заходів з розвитку АТ «Укрпошта» та покращення якос­ті послуг поштового зв’язку, зо­крема доставки періодичних дру­кованих видань за передплатою;

– недопущення погіршення строків доставки періодичних друкованих видань;

– створення умов для реаліза­ції української преси вроздріб че­рез стаціонарні та пересувні по­штові відділення;

– інформування передплатни­ків про затверджені строки до­ставки періодичних друкованих видань та порядок вирішення ймовірних питань щодо порушен­ня таких строків з вини АТ «Укрпошта» шляхом розміщення від­повідної інформації у відділен­нях, на сайті АТ «Укрпошта» та у передплатних каталогах;

– гарантування своєчасних роз­рахунків у повному обсязі за уго­дами з видавцями в обумовлені терміни, зокрема за річні та пів­річні передплати.

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський пого­дився з внесеними пропозиціями.

«Ми відстежуємо рівень оплати праці представників кожної про­фесії у складі «Укрпошти» і визна­чаємо, за рахунок яких складових формується цей рівень, – зазначив голова Профспілки працівників зв’язку України Микола Старо­дуб. – Тому тільки для листонош та операторів у процесі передпла­ти і доставки будуть використані додаткові кошти, отримані за ра­хунок збільшення тарифів. Слід зазначити, що тих коштів, які «Укрпошта» всі роки отримує від передплати, вистачає лише на 25– 30% необхідних для збільшення посадових окладів. Справа в тому, що частка доходів від передплати становить десь 10–15% від загаль­них доходів «Укрпошти». Пропо­ную підтримати рішення про під­вищення тарифів з певними умо­вами, зокрема стосовно підвищен­ня оплати праці листоношам та операторам «Укрпошти».

Обговорення внесеного на роз­гляд робочої групи питання за­вершилось прийняттям рішення рекомендувати СПО об’єднань профспілок підтримати про­єкт наказу Мінінфраструктури «Про затвердження тарифів на приймання та доставку вітчиз­няних періодичних друкова­них видань за передплатою» з внесеними на робочій групі до­датковими умовами до нього.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 


ЛІСОВИКИ ОБРАЛИ ЛІДЕРА

З акарпатська обласна організація профспіл­ки працівників лісо­вих галузей у звітно­му періоді успішно вирішувала питання соціаль­но-економічного захисту пра­цюючих, а також проблеми, що виникали. В усіх трудових ко­лективах укладено колективні договори, не було нещасних ви­падків на виробництві, приді­лялася увага питанням охоро­ни праці і техніки безпеки. Ро­дзинкою галузі стало проведен­ня міжнародного футбольного турніру пам’яті героїв-лісору­бів Івана Чуси та Василя Шор­бана. Про все це йшлося на об­ласній звітно-виборній конфе­ренції галузевої профспілки.

У роботі конференції взяв участь і виступив голова Закар­патської облпрофради Володи­мир Фленько.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

29.09.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання