« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

На Харківщині планують створити промисловий кластер

На Харківщині планують створити промисловий кластер

14 серпня відбув­ся другий етап пер­шого в історії Все­українського з’їзду авіабудівників.

О рганізатори з’їзду – Асоціа­ція підпри­ємств авіацій­ної промисло­вості «Укравіапром», Об’єднання організацій робо­тодавців авіаційної промисло­вості України та Профспілка авіабудівників України за під­тримки Харківської обласної державної адміністрації.

У роботі з’їзду взяли участь віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Украї­ни Олег Уруський, голова Хар­ківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, керівники підприємств, народ­ні депутати України, Герої України та ін.

У своєму виступі голова Харківської облдержадміні­страції Олексій Кучер зазна­чив, що рішення про створен­ня Міністерства з питань стра­тегічних галузей промисло­вості України і призначення Олега Уруського на посаду віцепрем’єр-міністра вселяє надію, що промисловість і авіабудування почнуть своє відродження. Він висловив сподівання на створення в ре­гіоні відповідного кластеру.

Звертаючись до присутніх, очільник Харківщини зазначив, що після першого етапу Всеукраїнського з’їзду авіабудівни­ків, який пройшов понад місяць тому, Харківська область при­вернула увагу до проблем авіабудівни­ків усієї країни. «За мі­сяць було створено профільне міністерство, сьогодні в нас фактично є віцепрем’єр-міністр з промисловості, ми приймали Прем’єр-міністра України, і пер­шим підприємством, яке він відвідав, був наш авіаційний за­вод, – розповів Олексій Кучер. – Ми обговорили з Денисом Анатолійовичем нашу авіацій­ну галузь, він покладає великі сподівання на новостворене мі­ністерство».

Окрім цього, голова облдержадміністрації зазна­чив, що під час візиту на Хар­ківщину Голови Верховної Ради України Дмитра Разум­кова основним питанням обго­ворення також було відро­дження промисловості, зокре­ма авіабудівних підприємств. Одна з пропозицій стосува­лась змін у законодавстві, що дозволять створити на Харків­щині промисловий кластер.

Віцепрем’єр-міністр Олег Уруський зауважив, що вболі­ває за авіаційну галузь, за від­родження промисловості. Адже авіабудування має бути обличчям нашої країни. В 90-ті роки ця галузь мала високий науково-виробничий потенці­ал, але внаслідок безсистемно­го підходу до управління нею у попередні роки було зроблено «крок уперед і два кро­ки назад».

Президент АТ «Мо­тор Січ» В’ячеслав Богус­лаєв висловив сподівання, що наразі голос промисло­вості буде почуто. Він розкритикував політику НБУ, спрямовану на блокування на­дання банками кредитів під до­ступні відсотки, як це робиться в більшості країн світу.

Президент ДП «Антонов» Олександр Лось порушив пи­тання щодо імпортозаміщення і запропонував невідкладно за­лучити Харківське виробниче авіаційне виробництво до кооперації та спільного виготов­лення літаків АН-178. «Це пер­ший імпульс для запуску робо­ти на підприємстві, – сказав він. – У майбутньому, коли ми пере­йдемо до освоєння літака АН- 188, можна буде повністю пере­дати виробництво АН-178 Хар­ківському підприємству». Крім того, Олександр Лось поінфор­мував про значні напрацюван­ня у співпраці з Туреччиною.

Голова правління ПАТ УкрНДІАТ Георгій Кривов розпо­вів про проєкт Державної про­грами розвитку галузі у 2021– 2030 роках. «Ми маємо відста­вання в інноваційному розви­тку через відсутність такої програми», – зазначив він.

Голова ради директорів АТ «Дніпропетровський агрегат­ний завод» Євген Морозенко запропонував створити цільо­вий фонд з метою фінансуван­ня авіації.

На завершення делегати од­ностайно ухвалили відповід­ний проєкт рішення з’їзду.

ПРОФСПІЛКА АВІАБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ

  • ПРЯМА МОВА

Олег Уруський, віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:

«Дві високотехнологічні галузі України – це авіапром та аерокос­мічна галузь. Ми їх об’єднаємо в єдиний Державний холдинг «Аерокосмічна холдингова компа­нія «Аерокосмічні системи Украї­ни». У ще один холдинг увійдуть наші авіаремонтні підприємства, наступний холдинг – «Ракетно- космічний центр «Південний».

Олексій Кучер, голова Харківської обласної державної адміністрації:

«Ми своїм харківським регіональ­ним колективом уже працюємо над тим, щоб у нашому регіоні був створений промисловий кластер. Нещодавно Харківську область відвідав спікер парламенту, йому передано законопроєкт, над яким працювали наші вчені та юристи, задля створення на території регі­ону особливої зони. Думаю, якщо ми й надалі будемо так потужно рухатись, то в нас усе вийде».

 

Прем’єр-міністр України відвідав ХДАВП

13 серпня Прем’єр-міністр України Де­нис Шмигаль відвідав Харківське дер­жавне авіаційне виробниче підприєм­ство (ХДАВП), де провів робочу нараду.

У часть у нараді взяли віцепрем’єр- міністр – мі­ністр з питань стратегічних галузей промис­ловості Олег Уруський, мі­ністр інфраструктури Вла­дислав Криклій, заступники міністра з питань стратегіч­них галузей промисловості Віталій Немілостівий та Та­рас Коваленко, президент Асоціації «Укравіапром» Ві­ктор Попов, голова Профспіл­ки авіабудівників України Ярема Жугаєвич, генераль­ний директор ХДАВП Сергій Задорожний, президент АТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богус­лаєв, генеральний директор «Української авіабудівної компанії» Андрій Чабанов, керівники підприємств галу­зі, експерти.

У своєму виступі Денис Шмигаль зазначив, що про­блеми ХДАВП існують дав­но, «тому ми приїхали, щоб знайти спільні рішення». За його словами, спільно з Мі­ністерством фінансів буде за­тверджено план санації та розвитку підприємства, що дасть йому змогу відкрити замовлення, отримувати ко­шти та витрачати їх на заку­півлю комплектацій і будів­ництво нових літаків. «На­ступний етап – це розвиток програми сприяння експор­ту. Ми обговорили законо­давчі зміни, які необхідно здійснити. А також шляхи фінансування, необхідні для того, щоб підприємство пра­цювало. Наприклад, планує­мо зробити замовлення двох літаків наступного року, щоб підприємство розвивалося, пла­тило податки та створювало робочі місця», – підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль відзна­чив важливість авіаційних підприємств для української економіки. За його словами, одне робоче місце на авіабу­дівному заводі створює 50 ро­бочих місць у суміжних галу­зях, які забезпечують комп­лектацію та сервісні послуги. «Такі підприємства, як ХДАВП, мають бути симво­лом відродження власної промисловості в Україні. Крок за кроком ми будемо здійснювати заходи, аби під­приємство мало перспективи розвитку», – наголосив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль додав, що за підсумками наради буде створено робочу групу, яка за два-три тижні напрацює не­обхідні для вирішення про­блем галузі підходи.

Віцепрем’єр-міністр Олег Уруський зазначив, що най­ближчим часом передбача­ється трансформація ДК «Укроборонпром», у резуль­таті якої буде утворено дві керівні холдингові компанії. Одна з них зосередиться на функціях оборонних галузей, інша опікуватиметься авіа­цією та космічною галуззю.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій додав, що за дорученням Президента й Прем’єр-міністра й на вико­нання рішення Уряду мініс­терство підійшло до етапу розробки стратегії авіації, центром якої буде авіабудів­ництво. Також у планах Уря­ду – створення національного авіаперевізника. «Модель пе­редбачає, що до регіональних перевезень залучатимуться літаки виробництва «Анто­нов». Тож авіакомпанія змо­же надавати якісні послуги й водночас бути конкурентною на рівні регіональних та між­народних пасажирських пе­ревезень, максимально залу­чаючи потужності нашої авіабудівельної галузі», – до­дав Владислав Криклій.

ПРОФСПІЛКА АВІАБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ

30.08.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання