« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Профспілки вимагають від уряду зупинити просування законопроєкту «Про працю»

Профспілки вимагають від уряду зупинити просування законопроєкту «Про працю»

Голова Федерації проф­спілок України Григорій Осовий надіслав листа Прем’єр - міністру Укра­їни Денису Шмигалю та міністру розвитку еко­номіки, торгівлі та сіль­ського господарства Іго­рю Петрашку з вимогою зупинити повторно на­правлений на погоджен­ня СПО профспілок сум­нозвісний законопроєкт «Про працю» як такий, що суперечить Консти­туції України й актам міжнародного права.

М іністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господар­ства України надіслано на погодження СПО об’єднань профспілок в одноден­ний строк проєкт Закону України «Про працю», який був відклика­ний з Верховної Ради України через відставку уряду Олексія Гончарука.

СПО об’єднань профспілок, ви­знаючи необхідність реформуван­ня трудового законодавства, не по­годив законопроєкт, оскільки той не зазнав жодних змін у порівнян­ні з відкликаним.

Нагадуємо, що неоліберальний законопроєкт «Про працю» отримав негативну оцінку не лише профспі­лок, а й Міжнародного бюро праці, провідних національних наукових установ, закладів освіти та експер­тів трудового права. Також він отри­мав негативну оцінку більшості ко­мітетів Верховної Ради України, зо­крема Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

З огляду на зазначене, Спільний представницький орган репрезен­тативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національно­му рівні, який представляє 7 млн працівників, вимагає від Кабінету Міністрів України зупинити про­сування законопроєкту «Про пра­цю» як такого, що суперечить Кон­ституції України, актам міжнарод­ного права, ратифікованим Украї­ною, та директивам Європейського Союзу.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ФПУ

 

Григорій Осовий: «Не складаємо зброї! Діємо єдиним фронтом!»

«Ми не проти реформ і також вважаємо, що з урахуванням сучасних реалій трудо­ве законодавство потребує удосконален­ня та осучаснення.


Тим більше, у секторах так званої нетипової за­йнятості, які з’явились останніми роками. Це і цифрові платформи, і на­домна праця, і фріланс тощо. Ми переконані, що працівники, які там заді­яні, потребують захисту.

Тому Федерація проф­спілок України і Спіль­ний представницький ор­ган об’єднань профспілок не знімають з порядку денного питання щодо оновлення трудового за­конодавства.

Профспілки в цьому не є консерваторами, якраз навпаки. Маючи великий досвід у трудовій сфері, ми будемо при формуван­ні нової законодавчої бази вимагати від соці­альних партнерів дотри­мання вимог конвенцій МОП, зокрема тих, що стосуються трудових норм і гарантій для пра­цівників. Важливо, щоб у новому трудовому зако­нодавстві були враховані трудові і соціальні нор­ми, які діють у Євросоюзі, оскільки Україною підпи­сано Угоду про асоціацію з ЄС. Слід нагадати, що у Конституції України (ст. 22) є норма про те, що при розробці нових або вне­сенні змін до чинних за­конів не повинні звужува­тись зміст і обсяг вже іс­нуючих прав громадян. Також ми вважаємо за по­трібне забезпечення ба­лансу між інтересами ро­ботодавців та правами працівників.

Ось я окреслив так зва­ні «червоні лінії», які при напрацюванні нового тру­дового законодавства не повинні перетинатись!

Чи вдасться нам зміни­ти політику цих відносин, розвернути обличчям до людей, час покаже.

Сьогодні профспілки мають підтримку своєї позиції з боку місцевих рад депутатів. Ми бачи­мо, що на обласних сесіях (зокрема, в Одеській та інших областях) депута­ти приймають рішення про відкликання антина­родних законопроєктів, зокрема № 2681 стосовно внесення змін до деяких законодавчих актів Укра­їни (щодо окремих пи­тань діяльності професій­них спілок). Таким чи­ном, і міжнародні струк­тури, і місцева влада та громади перебувають на позиціях захисту людини праці.

Отже, не складаємо зброї, виступаємо й нада­лі єдиним фронтом!»

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року

У ніч на 31 березня Верховна Рада на по­зачерговому засідан­ні ухвалила закон про відкриття ринку зем­лі з 1 липня 2021 року. Фракції партій «Слуга народу», «Європейська солідарність» та «Го­лос» підтримали закон.

З агалом за законопро­єкт проголосували 259 народних депутатів (за 226 мінімально не­обхідних). 24 виступи­ли «проти», 3 – утрималися, 29 – не голосували. Фракція «Слу­га народу» дала 206 голосів «за», 2 виступили «проти», 2 утрима­лися, 3 – не голосували. З «Євро­пейської солідарності» 23 нар­депи проголосували «за», 1 – «проти», 3 – були відсутні.

Відкриття ринку землі та­кож підтримали 5 позафракцій­них депутатів, 4 виступили «проти», 2 – не голосували, 10 – були відсутні. У «Голосі» 13 де­путатів виступили «за», 7 – були відсутні. Група «Довіра» дала 12 голосів, 1 виступив «проти», 4 – були відсутні.

У фракції «Опозиційна плат­форма – За життя» 23 нардепи не голосували, 2 виступили «проти», 19 – були відсутні. По­ловина фракції «Батьківщина» — 12 депутатів — голосували проти відкриття ринку землі, ще 12 нардепів були відсутні. Жодного голосу «за» не дала група «За майбутнє».

Реформа набуває чинності з 1 липня 2021 року; державні та комунальні землі сільськогоспо­дарського призначення не про­даються; до 2023 року землю мо­жуть купувати лише фізичні осо­би-українці, не більше 100 га зем­лі в одні руки; а от чи продавати землю іноземцям — вирішить народ на референдумі; продаж землі росіянам заборонений за будь-яких умов; лише безготівко­вий розрахунок за землю; ділян­ки у 50-кілометровій прикордон­ній зоні не продаються; юридич­ні особи-українці зможуть купу­вати землю лише з 2023 року по 10 тисяч га в одні руки; банки не купуватимуть, а лише брати­муть землю в заставу.

 

 

 

06.04.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання