« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Профспілки вимагають покласти край заборгованості із заробітної плати

Профспілки вимагають покласти край заборгованості із заробітної плати

11 березня у Комітеті з питань соціальної політики та захис­ту прав ветеранів Верховної Ради України відбулися слу­хання на тему «Стан пога­шення заборгованості з ви­плати заробітної плати».

У слуханнях взяли участь Го­лова Спільного представ­ницького органу профспі­лок, Голова Федерації проф­спілок України Григорій Осовий, заступник Голови ФПУ Олек­сандр Шубін, голова Профспілки пра­цівників космічного та загального ма­шинобудування України Валерій Васи­льєв, заступник голови ЦК Профспілки трудящих металургійної і гірничодо­бувної промисловості України Олек­сандр Рябко, голова Профспілки пра­цівників охорони здоров’я України Вікторія Коваль, а також фахівці струк­турних підрозділів апарату ФПУ.

В обговоренні проблеми взяли участь народні депутати України, ві­цепрезидент Конфедерації роботодав­ців України Олексій Мірошниченко, науковці, представники громадських організацій.


Представники ФПУ у своїх висту­пах акцентували увагу присутніх на незупинному зростанні заборгованос­ті із заробітних плат.

Виступаючи перед присутніми, Григорій Осовий окреслив низку еко­номічних проблем, що призвели до по­гіршення ситуації з виплатою зарпла­ти і нагадав про пріоритетний порядок охорони заробітку та невідворотність відповідальності будь-кого – робото­давця чи органу влади за спричинені збитки, нанесені працівнику, невідво­ротність покарання і співставність цього покарання з нанесеними мо­ральними і фактичними збитками.

На думку Григорія Осового, по- перше, компенсація за затримку зарплати має бути співвідносною мораль­ній шкоді, завданій працівникові. По- друге, щомісячна гарантована виплата за будь-яких обставин має відбуватися. І розмір її має бути не менший, ніж про­житковий мінімум. І по-третє, задля ліквідації заборгованості профспілки будуть проводити наступні дії: громад­ський контроль за ситуацією з випла­тою заборгованості, адвокацію в судах. Окрім того, має бути продуманий меха­нізм висловлення недовіри керівнико­ві, якщо так вирішить колектив.


Профспілкові пропозиції Голова СПО Григорій Осовий передав голові профільного парламентського коміте­ту Галині Третьяковій.

Валерій Васильєв у своєму виступі навів перелік галузевих підприємств, які заборгували зарплату працівникам та назвав причини заборгованості. Він повідомив, що Профспілка постійно тримає на контролі хід погашення за­боргованості підприємствами-боржни­ками, яке все ж таки відбувається, хоча й не такими темпами, як потрібно.

Олександр Рябко, говорячи про за­гальне зростання заборгованості із за­робітної плати, навів приклади неви­плати зарплати на великих промисло­вих підприємствах галузі та вніс кон­кретні пропозиції щодо подолання та­кої ситуації. На його думку, головним чинником зростання економіки Укра­їни є запровадження у державі Націо­нальної програми стратегічного роз­витку промисловості, яка б передбача­ла розвиток внутрішнього ринку та державну підтримку привабливих для інвестицій, а також стратегічних для економіки України підприємств.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • КОМЕНТАР

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Нам слід усунути дискримінацію, яка фактично має місце, коли дер­жава захищає свої інтереси, за­проваджуючи відповідні штрафні санкції, пеню перед іншими. І на­багато гірші умови вона встанов­лює щодо захисту прав працівни­ка, що є несправедливим.

Профспілки також порушують пи­тання про запровадження щомісяч­ної гарантованої виплати працівни­кові за будь-яких обставин, і ця ви­плата має бути не менше розміру прожиткового мінімуму або міні­мальної зарплати. А щодо підпри­ємств-банкрутів та неплатоспро­можних підприємств, украй необ­хідно запровадити Гарантійну уста­нову, яка убезпечила б людей від бідності та ризиків потрапити в цю зону. Відповідні законопроєкти є».

 

  • До теми

Учасники комітетських слухань за результатами доповідей та виступів підтримали відповідні рекомендації.

Зокрема, Кабінету Міністрів рекомендова­но забезпечити підготовку з урахуванням позицій сторін соціального діалогу та по­дання до Верховної Ради законопроєктів:

– щодо посилення захисту прав праців­ників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати у випадку не­платоспроможності роботодавця;

– про забезпечення задоволення грошо­вих вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця шля­хом створення Гарантійної установи та ратифікації статті 25 Європейської соці­альної хартії (переглянутої) і розділу III Конвенції МОП № 173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспромож­ності роботодавця;

– щодо посилення механізму компенсації працівнику завданих втрат у разі пору­шення строків виплати заробітної плати.

Уряду також рекомендується забезпечи­ти розробку і запровадження Національ­ної програми стратегічного розвитку промислового комплексу та відповідних галузевих програм, які передбачали б системну реалізацію заходів з розвитку окремих галузей: авіаційно-космічної, енергетичної, сільгоспмашинобудування та оборонно-промислового комплексу, з метою створення умов для своєчасної виплати заробітної плати та ефективної роботи підприємств промислового комп­лексу, та вжити термінових заходів, спря­мованих на вирішення проблеми забор­гованості із зарплати працівникам під­приємств, установ і організацій, що пере­бувають у сфері управління центральних органів виконавчої влади, зокрема:

– забезпечити своєчасну оплату підпри­ємствам за роботи, виконані на замов­лення держави, та повернення заборго­ваності за попередні роки;

– сприяти забезпеченню державним за­мовленням на виконання робіт та надан­ня послуг підприємств державної форми власності;

– передбачити у Державному бюджеті України на 2020 та наступні роки кошти на проведення модернізації шахт держав­них підприємств.

Відповідні рекомендації направлено мі­ністерствам, центральним та місцевим органам виконавчої влади.

 

БЛОГ

Володимир САЄНКО, заступник Голови Федерації профспілок України:

«Голосні, емоційні публічні заяви Галини Третьякової про майно, яке заберуть у профспілок та віддадуть у народне користування, – це цинічна демагогія»

«Влада серйозно взялася за питання приватизації. У відкритих реєстрах Фонду держмайна бачимо більше 3 тис. об’єктів великої та малої приватиза­ції, серед яких поліклініки, дитячі садки, складські приміщення, елеватори, ферми, заводи та комбі­нати, готелі в центрі Києва, оздоровчі комплекси та санаторії.

Декілька тижнів тому було продано оздоровчий комплекс «Прикарпаття» в Яремчі, що належав Нацбанку. Ціна – 17 млн грн, що в 4 рази нижче за­явленої на початку торгів. У квітні виставляють на продаж готель «Дніпро» у центрі столиці. Готель значиться як неприбутковий, але спеціально пе­ред продажем туди найняли спеціаліста, який має зробити його прибутковим та вигідним.

Усупереч Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», який заборо­няє приватизацію об’єктів спортивної інфра­структури, що забезпечують проведення змагань, також готують до приватизації. Наприклад, сана­торій-профілакторій «Портовик» у м. Южне Одеської області разом із спортивним комплек­сом, у якому проводяться всеукраїнські та міжна­родні спортивні змагання.

І чи випадково вийшло, що з хвилею масової при­ватизації збіглася ініціатива голови комітету соцполітики Галини Третьякової негайно реформува­ти профспілковий рух? Під це завдання вона пре­зентувала законопроєкт № 2681 з підписами 42 народних депутатів, які самі зізнаються, що не знають про профспілки нічого, і за дивним збігом обставин останнім пунктом законопроєкту вона забирає усе профспілкове майно та передає його державі, після чого продає.

Україна переживала вже декілька хвиль приватиза­ції, жодна з яких не пройшла по плану та не прине­сла прогнозованих шалених прибутків і економіч­ного росту. Але під шумок усі «потрібні» люди встигли купити в держави за безцінь найкраще, за­лишаючи на балансі держави або реально збиткові об’єкти, або ласі шматки, які майбутні хазяї просто не змогли між собою поділити. При такій ринковій ситуації профспілкове майно може суттєво покра­щити асортимент об’єктів приватизації та посилити інтерес до великих торгів, які вже почалися. До того ж, аналітики прогнозують підвищення інтере­су інвесторів до готельних комплексів, викликаний законодавчими змінами в регулюванні грального бізнесу. Простіше кажучи, готелі преміум-класу ма­тимуть змогу легально тримати казино й інвестува­ти в такі активи буде вигідно.

Усі ми пам’ятаємо, як на комітетських слуханнях Га­лина Третьякова кричала про майно, яке профспіл­ки відібрали «в неї та її дітей», і яке терміново по­трібно націоналізувати. Націоналізувати, щоб що??? Давайте будемо об’єктивними: щоб розпро­дати санаторії, готелі в регіонах та «профспілкові палаци», як каже Третьякова. Претенденти на профспілкове майно вже стоять у черзі в кулуарах Ради і, до речі, черга досить гучно заявляє про свої бажання. Шанси, що санаторії після націоналізації залишаться санаторіями для простих людей – ну­льові. Тому голосні, емоційні публічні заяви Галини Третьякової про майно, яке заберуть у профспілок та віддадуть у народне користування, – це цинічна демагогія, як і більшість емоційних некомпетентних заяв щодо діяльності профспілок, які нічого спіль­ного не мають з реальним законним станом справ. І незайвим буде розібрати всі публічні заяви голови комітету, які не відповідають дійсності, аби припи­нити маніпуляції з громадською думкою».

30.03.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання