« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Молодь профспілок провела флешмоб на Майдані

Молодь профспілок провела флешмоб на Майдані

7 жовтня на столичному майдані Не­залежності біля Монумента Незалеж­ності України Молодіжною радою Федерації профспілок України прове­дено флешмоб під гаслом «Працює­мо в Україні, будуємо свою державу».


Ф лешмоб приуроче­но до Дня профспі­лок Украї­ни та Всесвітнього дня дій за гідну працю, що відзнача­ється щороку 7 жовтня. Профспілкові активісти цією акцією намагалися при­вернути увагу суспільства до трудових проблем праців­ників, захисту їхніх соціаль­но-економічних прав та ін­тересів, дій профспілок про­ти звуження прав працівни­ків в умовах змін, що відбу­ваються на ринку праці.

Учасники акції вишику­вались із буквами, що скла­дали слова «День дій за гід­ну працю» та «День проф­спілок України».

На імпровізованій сцені перед профспілковими ак­тивістами, які прийшли підтримати молодіжний флешмоб, та перехожими, які із зацікавленням спосте­рігали за акцією, виступили Голова Федерації профспі­лок України, віце-прези­дент Міжнародної конфеде­рації профспілок Григорій Осовий, заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, голо­ва Молодіжної ради ФПУ Володимир Ворох, члени Молодіжної ради ФПУ, представники членських організацій ФПУ.

Під час заходу на майда­ні Незалежності люди три­мали профспілкові прапори та банери із закликами до влади забезпечити стабіль­ну зайнятість, гідну зарпла­ту, створити нові безпечні й продуктивні робочі місця, легальні трудові відносини, надійний соціальний за­хист, а також вигукували гасла на підтримку закон­них вимог працівників.

На зібранні підтримали заяви, схвалені Президією ФПУ, щодо проекту Трудо­вого кодексу та з нагоди відзначення Всесвітнього дня дій за гідну працю.

Також 7 жовтня до Всесвітнього дня дій за гідну працю та Дня профспілок України Федерація проф­спілок України поширюва­ла інформаційні матеріа­ли поблизу станцій метро «Хрещатик» та «Арсеналь­на», на алеї Героїв Небес­ної сотні.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО АВТОРА

 

Профспілки виступили проти дискримінації прав працівників на користь бізнесу

У Всесвітній день дій за гідну працю активісти Профспілки будівельників України, Профспілки працівників агропромислового комплексу України, Профспілки працівників хімічних та нафто­хімічних галузей промисловості України, Всеукраїнської профспілки виробничників і підприєм­ців та інші пройшли мирною ходою на пікетування до Офісу Президента України.

М ета акції – привер­нути увагу Прези­дента України, всі­єї правлячої коалі­ції до розгляду і прийняття проекту Трудового ко­дексу. Активісти скандували: «Гід­ної праці, гідної оплати!», «Праця – запорука багатої України», «Ро­боту, зарплату, гідне життя!».

Протягом багатьох років проф­спілки боролися за Трудовий ко­декс, який би не підривав, а зміц­нював можливості трудящих у со­ціально-трудових відносинах з ро­ботодавцем у правовій і соціаль­ній державі, якою за Конституці­єю є Україна. Профспілки Украї­ни стоять на позиціях категорич­ного неприйняття в трудовому за­конодавстві підходу дискриміна­ції прав працівників на користь бізнесу, зокрема щодо прийому на роботу без оформлення, збіль­шення тривалості робочого дня, звільнення без попередження, по­годження з профспілками і ви­плати компенсації.

Профспілки мають бути долу­чені до розробки цього докумен­та та представляти голос найма­них працівників – членів проф­спілок. Вони вимагають від вла­ди забезпечити публічність і відкритість процесу розробки нового Трудового кодексу шля­хом широкого обговорення з профспілками, роботодавцями, експертним середовищем, гро­мадянським суспільством з ура­хуванням стандартів Міжнарод­ної організації праці. «У День гідної праці, 7 жовтня, як і кожного дня, ми виступаємо за відстоювання трудових прав працівників, що здобу­ті багатьма поколіннями трудящих», – наголосили учасники акції.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА І ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ,

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА ВИРОБНИЧНИКІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

  • ПРЯМА МОВА

Василь Андреєв, голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України:

«Права найманих працівників мають бути ширшими, оскільки у роботодав­ців завжди більше можливостей для впливу, ніж у робітників. Без гідної зарплати, без гідних умов праці, без можливостей для самореалізації на благо суспільства все більше і більше наших земляків виїжджатимуть за кор­дон. Лише за офіційною статистикою, постійно проживають поза межами України 4 млн наших співгромадян».

Наталія Землянська, голова Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців:

«Профспілки завжди чубляться з робо­тодавцями. Однак, одна справа, коли це наші роботодавці, а інша – транснаціо­нальні гіганти. Новий Трудовий кодекс пишеться саме в їхніх інтересах. Пере­писування трудового законодавства ви­ключно в інтересах транснаціональних корпорацій призведе до фактичного рабства найманих працівників».

 

Галина Третьякова: «Формат роботи з профспілками не зміниться з точки зору проведення соціального діалогу»

7 жовтня у столичному Будинку профспілок відбулась робоча зу­стріч профспілкового активу, ке­рівництва Федерації профспілок України, її членських організацій з головою Комітету Верховної Ради з питань соціальної політи­ки та захисту прав ветеранів Га­линою Третьяковою.

П очинаючи розмову, Голова ФПУ Григорій Осовий акцентував ува­гу на тому, що співробітництво профспілок з парламентарями у питаннях новацій соціально-тру­дового законодавства має тривалий термін та завжди приносило взаємну користь. Отже, в рамках соціального діалогу воно має бути продовжено.

Галина Третьякова запевнила, що техноло­гія співпраці комітету з профспілками на рів­ні попереднього обговорення законопроектів не зміниться. Зокрема, в процесі роботи над новим Трудовим кодексом вже розпочато кон­сультації з громадськими організаціями та профспілками.

У ході обговорення змін до трудового зако­нодавства профспілкові представники акцен­тували увагу на підтримці проекту Трудового кодексу (реєстр. № 1658), який був прийнятий Верховною Радою України минулого скликан­ня в першому читанні, і при його підготовці до другого читання у форматі тристоронньої робочої групи пройшов широке громадське об­говорення та міжнародну експертизу.

Як поінформувала голова профільного пар­ламентського комітету, в проекті нового до­кумента плануються зміни до процедури при­йняття-звільнення найманого працівника, щодо тривалості відпусток, процедури прове­дення страйків тощо. Однак, за її словами, консультації із суспільно значущих питань, таких як розробка та ухвалення нового трудо­вого законодавства, триватимуть і надалі.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • ПРЯМА МОВА

Галина Третьякова, голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів:

«Ми не змінюємо формату роботи з проф­спілками і будемо проводити із зазначеного питання консультації так довго, як це буде потрібно для досягнення балансу інтересів сторін. Діалог із профспілками має тривати».

18.10.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання